Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn
Boženy Němcové 34, 34601 Horšovský Týn

Zápis
z členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace
Horšovský Týn konané dne 17. 3. 2019 v Kině Horšovský Týn

Program: viz připojená pozvánka
Účast: viz připojená prezenční listina

1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS p. Ing. Stanislav Pek.
Členové MO ČRS Horšovský Týn byli přítomni na členské schůzi v počtu 50 členů (což je 37%), 15 členů omluveno z celkového počtu 135 dospělých členů, což členská schůze
MO není schopna usnášet se a její průběh byl odložen na 15 min.
2. Po 15 min. předseda MO ČRS p. Ing. Stanislav Pek oficiálně zahájil jednání členské schůze. Přednesl program schůze, který byl doplněn o bod schválení nového člena DK.
Program byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen předseda MO p. Ing.
Stanislav Pek.
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení:
Ing. Pek Stanislav, Hrach Václav st., Mgr. Turner Pavel st.
- Ing. Pek Stanislav – pro hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel
- Hrach Václav st. – hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel
- Mgr. Turner Pavel st. – hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel
4. Zvolena byla mandátová komise ve složení:
Bc. Praštil Ivan, Kadlec Petr, Kaufner Zdeněk
- Bc. Praštil Ivan – pro hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel
- Kadlec Petr – pro hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel
- Kaufner Zdeněk – pro hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel
5. Předseda MO Ing. Stanislav Pek přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
6. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok přednesl předseda organizace Ing. Stanislav Pek. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
7. Zprávu hospodáře MO ČRS přednesl hlavní hospodář MO Václav Hrach st.. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
8. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Pavel Cihlář. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
9. Schválení nového člena dozorčí komise pana Miroslava Seckého, který byl v měsíci ledna 2019 ustanoven kooptací do funkce člena dozorčí komise za pana Z. Křivky, který rezignoval na funkci člena DK ke dni 31. 12. 2018.
- členská schůze hlasovala pro 49 členů, 1 člen se zdržel
10. Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství a certifikát k rybářskému zlatému odznaku odbornosti od ČRS, ÚS Plzeň obdržel: Emanuel Svoboda Čestný odznak ČRS II. stupně – stříbrný odznak za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdržel: Josef Jandík
11. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:
. Ing. Josef Holeček, starosta Města Horšovský Týn – starosta přivítal přítomné rybáře, poděkoval za záslužnou zájmovou činnost, která je na úkor volného času a rodiny. Od města jste měli a budete mít vždy podporu. Město vypisuje granty na podporu dobrovolných spolků a práci s mládeží a předpokládám, že se o tyto granty přihlásíte a dotaci samozřejmě dostanete.
. Ing. Stanislav Pek – hostovací povolenky, dávejte si prosím Vás pozor při odevzdávání těchto povolenek, některé organizace, především se jedná o Jihočeský kraj, který následně nezaznamenají vrácení povolenky. V případě, že vracíte tuto povolenku, prosím Vás nechte si to potvrdit, že byla odevzdána, aby nebyl následně problém pro vydání nových povolenek, protože v případě, kdy nejsou odevzdány sumáře, nemůže být vydána nová povolenka. Máme tady několik případů. V případě, že budete povolenku zpět posílat poštou, nechte si všechno potvrdit. . Ing. Josef Holeček, starosta Města Horšovský Týn – já jsem si ještě na něco vzpomněl, zaznamenal jsem, že máte nové vedení a jelikož jsem byl v pátek u předávání cen ocenění sportovce roku domažlického za rok 2018, tak tam byl v závěru oceněn Váš dlouholetý předseda pan Kabourek za sportovní činnost za celoživotní činovnictví ve sportovním odvětví Domažlicka a rád bych chtěl teď poděkovat všem funkcionářům, kteří odešli a i současným, kteří tu práci dělají ve svém volném čase, nejen ve prospěch své organizace, ale je to i propagace našeho města.. Volný Karel – chci se zeptat, zda za škody způsobené bobrem budete žádat nějakou
náhradu po životním prostředí, protože těch škod přibývá, poražených stromů a zničených hrází, tak zda se bude v budoucnu o tom uvažovat a co s tím bobrem dál. Já mám nějaké pozemky a žádal jsem o nějakou náhradu a dostal jsem ji. . Ing. Stanislav Pek – tento problém není problém jen naší organizace, ale je to problém v celé republice, kdy dokazování a prokazování škod je velice složité, časově nákladné a co se týče odškodnění je složitá legislativa. Co jsme udělali, aby nám nebyla páchána škoda ze strany přírody? Zažádali jsme životní prostředí o povelení odstřelu bobra evropského, což jsme obdrželi a byla provedena redukce počtu tohoto bobra na našich rybnících. Skutečně vím ze zkušeností, že domáhání se náhrad je skutečně velice složité, ale bereme to jako námět a další podnět k projednání na výboru. Děkuji za příspěvek. . Šimsa Alexandr st. – chci se zeptat, zda je legální, aby normální sportovní rybář prodával ryby, a ještě se s tím chlubí. . Ing. Stanislav Pek – na to odpovím velice jednoduše a srozumitelně. Sportovní rybář nesmí prodávat ryby, je to proti zákonům a proti dobrým mravům. To je prakticky na oznámení a předání orgánům v trestné činnosti, protože tady musí být nějaká důkazní
síla, a jestliže důkazní síla nebude, tak je tady těžko něco někomu prokázat a ještě mluvené slovo neznamená, že skutečně něco prodává v takovém množství a jestli to není jen vytahování.. Šobr Václav – není nějaká páka, Ti nový členové, co jste vzali do spolku, není tady ani jeden, ale udělat něco, třeba tady schválíme, že tu povolenku nedostane, anebo nebude náš člen, pokud se nedostaví na naší schůzi, aspoň ten první rok, to je problém si to tu odhlasovat? My jsme byli na ně zvědaví, hlásili jste jich šest nebo sedm, něco udělat, ať se tady postaví, abychom viděli, že je náš člen. . Ing. Stanislav Pek – děkuji za příspěvek, s tím naprosto souhlasím, že ze základních povinností člena MO je účast na VČS povinností. Je to svým způsobem nešvar, vím, že 3 se s tím stýkají i ostatní organizace, ale je to daný taky trošičku, jakým způsobem, jakou rychlostí se provádějí převody těchto lidí, popřípadě přijímají. Myslím si, že nedání povolenky je protizákonné a za další se můžeme pouze omezit případně vydání povolenky na RMV. Nevím, jak na to hospodář. Je to velice složitá věc, na kterou nelze jednoznačně najít odpověď, zaneseme to do jednání výboru a bude to součástí zápisu výborové schůze.
12. Volba delegáta na územní konferenci ČRS – předseda MO Ing. Stanislav Pek předložil návrh výboru na delegáta na územní konferenci – navržen byl předseda MO Ing. Stanislav Pek. Pro hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel. V případě absence předsedy MO Ing. Stanislava Peka byl navržen zástupcem místopředseda MO Mgr. Pavel Turner.
Pro hlasovalo 49 členů, 1 člen se zdržel.
13. Předseda návrhové komise Ing. Stanislav Pek přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 50 členů. Usnesení je součástí tohoto zápisu. Předseda MO ČRS Ing. Stanislav Pek na závěr poděkoval všem členům, kteří to myslí s místní organizací ČRS v Horšovském Týně dobře a jsou aktivní a podílí se na rozvoji naší organizace.

V Horšovském Týně 17. 3. 2019

Ing. Stanislav Pek: předseda MO Bc. Praštil Ivan: jednatel MO

Zapsal: Praštil Ivan