Zápis
z členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Horšovský Týn konané dne 12. 3. 2017 v Kině Horšovský Týn

Program: viz připojená pozvánka
Účast: viz připojená prezenční listina

1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS p. Kabourek Miroslav. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen předseda MO p. Kabourek Miroslav.

2. Zvolena byla mandátová komise ve složení:
Bc. Praštil Ivan, Ing. Pek Stanislav, Plachý Zdeněk

Hlasování: pro 61, proti 0, hlasování se zdrželi 2

3. Zvolena byla návrhová komise ve složení:
Kabourek Miroslav, Hrach Václav st., Toman Miroslav st.

Hlasování: pro 63, proti 0, hlasování se zdrželi 0

4. Předseda MO Miroslav Kabourek přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze.

5. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok přednesl předseda organizace Miroslav Kabourek.

6. Zprávu hospodáře MO ČRS přednesl hlavní hospodář MO Václav Hrach st..

7. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Václav Šobr.

8. Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství obdrželi:
p. Maštalíř Petr ml. a Narovec Patrik

9. Na návrh vedoucího rybářského kroužku obdržel věcnou cenu za úspěšnou práci v kroužku
Mach Josef a Svoboda Emanuel

10. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:

11. Volba delegáta na územní konferenci – předseda MO p. Kabourek Miroslav požádal členy MO, že delegáta na územní konferenci zvolí výbor MO z důvodu, že po zvolení členskou schůzí se zvolený delegát nemůže z pracovních nebo osobních důvodů v daném termínu konference zúčastnit.

12. Předseda návrhové komise p. Miroslav Kabourek přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 63 členů, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

Předseda MO ČRS Miroslav Kabourek na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.

V Horšovském Týně 12. 3. 2017

Kabourek Miroslav - předseda MO
Bc. Praštil Ivan - jednatel MO