J E D N Á N Í

Informace z jednání výboru dne 7. 5. 2024

Výbor se zabýval:

 1. Na základě žádosti jsme obdrželi od ČRS Praha aktualizovaný registrační list MO a od Městského soudu v Praze Usnesení o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku.
 2. Pozvánkou na 45. Územní konferenci ČRS, z.s., Plzeň, která se koná dne 29. května 2024 od 14.00 hod. v restauraci Kulturní středisko Plasy.
 3. Prostřednictví datové schránky bylo podáno FÚ přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 a Měst. soudu v Praze účetní závěrka 2023.
 4. Oznámením z aplikace RIS o zahájení kárného řízení našeho člena na úseku rybářství, popis skutku - lov na tři udice.
 5. Poslední termín pro úhradu členských příspěvků byl 30. duben 2024, z tohoto důvodu měli členové MO možnost uhradit čl. příspěvek dne 30.4.2024 od 18.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři MO. Těm, co neuhradili čl. příspěvek, bylo automaticky ukončeno členství ČRS.
 6. Informací o obdržení vyúčtování služeb za rok 2023 za provoz kanceláře MO od Města Horšovský Týn, Jedná se za odběr el. energie, vodného a stočného a za otop.
 7. Výbor odsouhlasil převod člena z jiné MO do naší MO.
 8. Hospodář MO podal informace:
  - krmení máme zajištěné na 2 – 3 měsíce, dále máme ještě zajištěno z výkupu,
  - na Vidice zajistit nějakou boudičku na úschovu krmení
 9. Výbor odsouhlasil s pořízením nové závěsné váhy potřebné pro vážení ryb na výlovech a zajištění nové trojnožky z AL. Vanička se použije původní.
 10. Vedoucí rybářského kroužku podal informace o průběhu místního kola Zlaté udice, které proběhlo 27. dubna 2024 a okresního kola Zlaté udice, které proběhlo 4. května 2024. Letos byli pořadateli okresního kola Domažlice. Celkem se zúčastnila 3 družstva – Domažlice, Kdyně a H. Týn. Do krajského kola ZU postoupili i dva naši mladí rybáři
 11. Vyhodnocením rybářských závodů na revíru R6A/R Zeťák, které proběhly 20. dubna 2024. Závody byly určeny pouze pro členy naší MO. Zúčastnilo se 15 členů a cenu si odnesl každý člen
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 6. 2024 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 2. 4. 2024

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením výroční členské schůze, která se konala dne 17. března 2024. Účast byla v počtu 40 členů z celkového počtu 155 dospělých členů (což je 25,8%) a 20 členů omluveno. Jednatel MO poděkoval členům výboru za přípravu přednesených zpráv.
 2. Vyjádřením vlastníka (Město Horšovský Týn) k vodní nádrži Podhájí o připravovaných činnostech – vypuštění a zhodnocení stavu hráze, v případě potřeby případné odbahnění nádrže, po zhodnocení stavu případné odstranění porušení celistvosti hráze, odstranění rekreačních prvků z vodní plochy. Zároveň vlastník nemá v úmyslu prodat areál Podhájí včetně vodní nádrže.
 3. Vyhodnocením rybářské brigády, která proběhla 23. března 2024 na chovném rybníku Nafťák v obci Horní Valdorf. Pozvánka byla zaslána 105 členům prostřednictvím mail. pošty a byla vyvěšena i v informační skříni naší MO. Účast byla oproti předchozím brigádám lepší, zúčastnilo se 12 členů + hospodář MO.
 4. Před dnešní výborovou schůzí v 18.00 hod. proběhlo formou testu přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS s úspěšným výsledkem.
 5. Základní povinností člena ČRS (§ 4, odst. 2, písm. c), Stanov ČRS) je platit členské příspěvky ve stanoveném termínu (Čl. 3, odst. 5, písm. f), Jednacího řádu ČRS). Do dnešního dne neuhradilo členský příspěvek 25 členů MO. Poslední termín pro úhradu členských příspěvků je 30. duben 2024, a to od 18.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři MO Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, Horšovský Týn.
 6. Hospodář MO podal informace:
  - brigáda na chovném rybníku Nafťák – účast oproti předešlých byla větší,
  - chovné rybníky dovysadíme K2, máme více nabídek z MO, máme zamluvené K1,
  - musíme nakoupit krmení, jednáme s Fadisem – zatím se neozval, a taky s jedním soukromníkem,
  - brigády můžeme dělat pořád dál, jedná se o doúklidy a ostatní potřebné práce.
 7. Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, které se budou konat dne 20. dubna 2024 (sobota) – pouze pro členy MO Horšovský Týn. Propozice budou vyvěšeny na webu a pozvánka v informační skříňce MO.
 8. Vedoucí rybářského kroužku podal informace o chodu kroužku a přípravách na Zlaté udice – místního a okresního kola. Termín místního kola je 27. dubna 2024, rybolov na Zeťáku, dovednost za školou na hřišti a testy v chatě Stopařů. Okresního kola proběhne 4. května 2024, pořadatelem jsou Domažlice.
 9. Životními jubilei v měsíci duben.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 5. 2024 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 5. 3. 2024

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 17. 3. 2024 od 9.00 hod. v sále MKZ Horšovský Týn.
 2. Vyhodnocením setkání rybářů, které proběhlo 16. února 2024 v restauraci Kobra v Horšovském Týně. Z 36 pozvaných členů, kteří se v roce 2023 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší MO, se posezení zúčastnilo 2/3 pozvaných členů.
 3. Vyhodnocením rybářské brigády, která proběhla 24. února 2024 na chovném rybníku Nafťák v obci Horní Valdorf. Pozvánka byla zaslána 105 členům prostřednictvím mail. pošty a byla vyvěšena i v informační skříni naší MO. Účast byla velmi malá, zúčastnilo se 8 členů + hospodář MO.
 4. Přípravou rybářské brigády na chovném rybníku Nová Ves, která bude 9. března. Pozvánka byla zaslána a zveřejněna, jako na brigádu na Nafťák.
 5. Byly podány žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na chovných rybnících Nafťák a Vidice.
 6. Výbor projednal podanou přihlášku člena ČRS a odsouhlasil přijetí nového člena.
 7. S nárustem dotazů od členů MO ohledně vodní nádrže Podhájí – rybářský revír č. 431051 Radbuza 6A z důvodu, že má být Podhájí prodáno a následně zrušení rybářského revíru. Dotaz byl již i od ČRS, ZÚS Plzeň. Na základě těchto podnětů, výbor osloví vlastníka vodní nádrže Podhájí Město Horšovský Týn a pověřil místopředsedu MO k přípravě žádosti o vyjádření vlastníka k vodní nádrži Podhájí, která bude následně zaslána prostřednictvím datové schránky.
 8. Informací hospodáře o provedených výlovech na chovných rybnících 2.3.2024:
  - Obalovna – sloveno bylo celkem K2 384 ks/400 kg, K3 125 ks/312,5 kg, Ab 67 ks/91,4 kg, Tolstolobik 2 ks/7,6 kg a bílá ryba 80 kg,
  - Borovice – sloveno bylo K1 780 ks/117 kg,
  - Vidice – sloveno K2 360 ks/100,8 kg
  Slovené ryby byly vysazeny do revíru 431108 RMV a do chovných rybníků.
 9. Hospodář MO podal informace:
  - brigáda na chovném rybníku Nafťák – účast malá, další brigáda bude 9.3.2024 na Nové Vsi,
  - zbývá vylovit rybníky Nafťák a Němčice – termín 16.3.2024,
  - musíme nakoupit ryby a krmení, problém sehnat K2,
 10. Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, které se budou konat dne 20. dubna 2024 (sobota) – pouze pro členy MO Horšovský Týn. Propozice budou vyvěšeny na webu a v informační skříňce MO.
 11. Vedoucí rybářského kroužku podal informace o chodu kroužku a přípravách na Zlaté udice – místního a okresního kola, termín okresního kola je 11. května 2024, pořadatelem jsou Domažlice. Termín místního kola bude upřesněno.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 4. 2024 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 6. 2. 2024

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 17. 3. 2024 od 9.00 hod. v sále MKZ Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 2. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2023 – celkem nebylo v termínu do 15. ledna 2024 vráceno 8 povolenek, z toho 7 povolenek kategorie dospělí, a 1 povolenka kategorie děti. Po termínu byly vráceny 4 povolenky dospělí a 1 povolenka děti. Všechny vrácené a doplněné sumáře byly dne 29. 1. 2024 odeslány na ČRS, ÚS Plzeň.
 3. Ve dnech 25. 2.  - 1. 3. 2024 se uskuteční v prostorách Střední rybářské školy ve Vodňanech kurz rybářských hospodářů.
 4. Žádostí o odběr povrchové vody z MVN „Novoveský rybník“ k zálivce záhonů a skleníku na p.č. 1525/5 v k.ú. Horšovský Týn. Výbor neměl námitky a žádost schválil s tím, že bude dodržováno stanovisko a vyjádření správce Povodí Vltavy vydané dne 15. ledna 2024 pod č.j. PVL-3683/2024/340/Če.
 5. Vyjádřením obce Česká Kubice o zamítnutí žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Česká Kubice na pořízení benzínové elektrocentrály.
 6. Seznámení s připraveným rozpočtem na rok 2024, který bude předložen ke schválení na VČS dne 17. 3. 2024.
 7. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2023 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší organizace, termín 16. 2. 2024 od 18.00 hod.. Pozvaným členům byla zaslána pozvánka.
 8. Výbor projednal dvě podané přihlášky člena ČRS a odsouhlasil přijetí nových členů.
 9. V rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeníkovice u H. Týna projednal návrh nového uspořádání pozemků LV č.1468 a č.244 zaslaný od SPÚ, pobočka Domažlice.
 10. 1. 2. 2024 byly podány prostřednictvím datové schránky na Město Horšovský Týn žádosti na přidělení dotace z rozpočtu města na chod rybářského kroužku + tábor v SRN ve výši 30 tis. Kč a na rybářský ples ve výši 25 tis. Kč.
 11. Vyhodnocením rybářského plesu, oproti loňskému roku proběhl s menší návštěvností - celkem bylo prodáno 113 vstupenek. Jsme jedna z mála organizací, kteří pořádají každoročně ples. Ples v příštím roce bude 22.2.2025.
 12. Hospodář MO podal informace:
  - přípravou brigád na rybnících Valdorf a Nová Ves, termín bude upřesněn,
  - nabídkou nákupu kapra - 3 – 4 q (cca 400 ks), cca 30 cm,
  - stavem koupaliště Podhájí – očekávaný prodej odložen, na podzim bude koupaliště vyloveno a co bude dál, zatím nevíme,
  - informací od ÚS Plzeň - krajské povolenky od příštího roku nebudou platit na RMV a jaký záměr budeme mít s revírem RMV Zeťák v příštím roce.
 13. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 3. 2024 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 9. 1. 2024

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 17. 3. 2024 od 9.00 hod. v sále MKZ Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 2. Výdejem povolenek před výborovou schůzí 9. 1. 2024 – povinnost členů MO vrátit celoroční povolenky do 15. ledna 2024 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).
 3. Uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (s ČEZ Distribuce, a.s.) pro zrealizovanou stavbu, která se stala součástí distribuční soustavy elektr. energie – akce „Valdorf DO, parc.č. 1455/4 – NN“
 4. Přípravou návrhu rozpočtu na rok 2024, který bude předložen ke schválení na VČS dne 17. 3. 2024. Do příští schůze připravit podklady pro sestavení rozpočtu.
 5. Podáním žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce Česká Kubice ve výši 25 tis. Kč na zakoupení benzínové elektrocentrály.
 6. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2023 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší organizace, termín 16. 2. 2024. Pozvaným členům bude zaslána pozvánka.
 7. Informací o provedení inventarizace majetku a cenin MO Horšovský Týn ke dni 31. 12. 2023. Inventarizace proběhla v pořádku, veškerý majetek a ceniny souhlasily s inventárním soupisem a s rybářským informačním systémem (RIS).
 8. Informací od ČRS, ÚS Plzeň o možnosti proškolení členů rybářské stráže z důvodu změn v prováděcí vyhlášce zákona o rybářství, které platí od 1.1.2024. Případné termíny školení je možné dohodnout s p. Pelcem – i v sobotu a neděli.
 9. Výbor projednal žádosti o převod členů z MO Holýšov do naší MO – výbor tyto žádosti zamítl.
 10. Projednal a schválil roční paušální náhrady jízdného za rok 2023 pro hospodáře a pomocníky na rybnících: Obalovna, Nafťák, Němčice, Vidice I., Kocourovský, Nová Ves a koupaliště Podhájí.
 11. Místopředseda MO připomněl termín pro podání žádosti o dotaci na činnost rybářského kroužku na rok 2024 – od 1. do 29. února
 12. Přípravou tradičního 65. rybářského plesu, který se uskuteční dne 3. února 2024 v sále Hotelu Šumava v Horšovském Týně. Předprodej vstupenek bude v IC Horšovský Týn. Pořadatelům byla výborem odsouhlasena možnost pro prodloužení plesu a stanovena finanční částka 15 tis. Kč na zajištění tomboly.
 13. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 2. 2024 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 12. 12. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2024, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2024.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2024:
  I. pololetí - 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5. a 4.6.
  II. pololetí - 2.7., 3.9., 1.10., 5.11. a 3.12.
 4. Výbor stanovil inventární komisi ve složení Ing. Pek Stanislav, Cihlář Pavel a Bc. Praštil Ivan k provedení inventury majetku a cenin.
 5. Přípravou termínu VČS v roce 2024.
 6. Výbor odsouhlasil převod sedmi členů z jiných MO a přijetí dvou nových členů do naší MO.
 7. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2023 aktivně podíleli na činnosti naší MO, předběžný termín 16. 2. 2024.
 8. Informací FÚ, pracoviště Domažlice o vyměření daně z nemovitých věcí za rok 2023 – jedná se o daň z nájmu pronajatých pozemků od pozemkového fondu.
 9. Hospodářské závěrky – vyzvednutí povolenek, CS rybářských řádů a doplňků územních ryb. řádů proběhlo za osobní účasti jednatele MO dne 14. 11. 2023 na ÚS Plzeň. Členské známky a známky SHR budou poprvé pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace RIS.
 10. Přípravou rybářského plesu, který se bude konat dne 3. února 2024 – potvrzením smlouvy o pronájmu sálu Hotelu Šumava v Horšovském Týně.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 9. 1. 2024 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 7. 11. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Informací o spuštění ostré verze internetové aplikace RIS (Rybářský informační systém). Do nového RIS byla nahraná veškerá data z IS Lipan, je již možno provádět všechny úkony týkající se členské základny (převody členů, zápis brigád a další). Jedná se o celosvazový systém, ve kterém je evidováno přibližně 240 tisíc členů ČRS.
 2. Informací od ČRS, ÚS Plzeň o konání hospodářských závěrek – proběhnou stejným způsobem jako v loňském roce – osobním převzetím na ÚS Plzeň.
 3. Přípravou rybářského plesu, který se bude konat dne 3. února 2024 – potvrzením smlouvy o hudební produkci.
 4. Vyúčtováním dotace Města Horšovský Týn na pokrytí části provozních nákladů roku 2023 organizaci pracující s dětmi a mládeží ve výši 20 tisíc Kč – vyúčtování bylo předáno 26. října 2023.
 5. Pozvánkou na setkání se zástupci vlastníka Novoveského rybníka - ČRS, z.s., MO Horšovský Týn a vlastníků sousedních pozemků k vyřešení nelegálního odběru vody.
 6. Hospodář MO Horšovský Týn podal informace:
  - vyhodnocením podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves 28. 10. 2023 – celkem bylo sloveno 2185 ks K3 o váze 3150 kg, 192 ks Ab o váze 100 kg, 15 ks Š o váze 20 kg a 28 ks tolstolobika o váze 67 kg - ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu. Účast byla dobrá a hospodář MO poděkoval všem, kteří se výlovu zúčastnili,
  - výlov Nafťáku z důvodu opravy bylo zrušeno z důvodu havarijního stavu Novoveského rybníka – oprava odtoku čapu, oprava může proběhnout i s napuštěným rybníkem,
  - věnovat se brigádám – údržby rybníků – prořezávání, pálení, hrabání, uklízení.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 12. 12. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 10. 10. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Novou internetovou aplikací RIS (Rybářský informační systém), který nahradí současný IS Lipan, v současné době je spuštěn ve školícím prostředí, ostrá verze by měla být spuštěna v druhé polovině října 2023. Ode dneška, tedy od 10.10.2023 je do IS Lipan zákaz zápisů nových záznamů a změn v agendě členské základny (tj. evidence nových členů, vyznamenání, apod.).
 2. Objednávky cenin na rok 2024:
  - povolenky na rok 2024 - naskladnění se provede bez objednávek z MO! V případě potřeby si MO bude moci povolenky doobjednat v průběhu roku,
  - členské známky a známky SHR nebudou od roku 2024 tištěné, nebudou se tedy předávat na závěrkách, pouze se bude jejich výdej zaznamenávat do systému.
 3. Dne 18. 10. 2023 od 15:00 hodin proběhne v Mariánských Lázních v Hotelové škole Mariánské Lázně aktiv hospodářů MO.
 4. Pozvánkou k projednání návrhu nového uspořádání pozemků – komplexní pozemková úprava v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna, které proběhne dne 24. října 2023 od 9.00 hod. do 15.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Meclov.
 5. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – termín – 28. října 2023. Pro loviče je sraz v 7,00 hod. na hrázi rybníka.
 6. Nelegálním odběrem vody z Novoveského rybníka, v současné době máme pouze jedno platné povolení vydané Městským úřadem Horšovský Týn, ale na březích rybníka ze sousedních pozemků je více sacích trubek zasahujících do vodní plochy rybníka. Výbor přistoupil k provedení opatření, aby nedocházelo k nelegálnímu odběru vod.
 7. Výbor projednal a odsouhlasil nákup 5 ks nových vaniček na přepravu ryb a přenosné čerpadlo na vodu.
 8. Dnes 10. 10. 2023 od 18.00 hod. proběhlo v kanceláři MO ve formě testu přezkoušení jednoho uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS s úspěšným výsledkem.
 9. Výbor projednal a odsouhlasil převod třech členů z jiných MO do naší MO.
 10. Životními jubilei v měsíci říjen.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 11. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 12. 9. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Od SPÚ Praha, pobočka Domažlice jsme 25.7. obdrželi aktualizaci soupisů nároků vlastníků pozemků – KoPÚ Jeníkovice u Horšovského Týna. Po konzultaci s hospodářem MO byla aktualizace odsouhlasena a 29.7. byl nárokový list zaslán přes DS zpět.
 2. Na základě oznámení KÚ pro Plzeňský kraj, prac. Domažlice o způsobu odstranění zjištěných nedostatků, jsme zažádali Město HT, odbor životního prostředí o vydání rozhodnutí v pochybnostech popřípadě souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu u pozemků č. 1364/1 a 1395/14 v k.ú. H. Týn z důvodu změny druhu pozemků. K dnešnímu dni již kladně vyřízeno.
 3. Upozorněním na dodržování podmínek „Pověření k organizování výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavování osvědčení o vykonání zkoušky“. To se týká všech územních svazů a MO ČRS.
 4. Hospodář MO podal informace:
  - o stavu chovných rybníků a stavu vody,
  - možností o nákupu ryb od externího prodejce – kapr, amur, candát,
  - byl jsem neoficiálně dotázán, zda máme zájem o pronájem rybníka v Lazcích, který je majetkem Města HT. Místopředseda prověří skutečnost, popřípadě cenu za pronájem.
  - přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – termín – 28. října 2023. Pro loviče je sraz v 7,00 hod. na hrázi rybníka.
 5. Rybářský ples 2024 – zajištěna hudba na 3. února 2024. Místopředseda zajistí na tento termín rezervaci sálu hotelu Šumava.
 6. Rybářské závody na Podhájí se v letošním roce neuskuteční – nemáme možnosti zázemí pro zajištění průběhu závodu - zápisů závodníků (ráno za tmy) a zajištění občerstvení (nemáme, kdo by zajistil) a to vše bez elektrického proudu.
 7. Výbor projednal podanou přihlášku člena ČRS a odsouhlasil předběžné přijetí nového člena. Test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS se uskuteční dne 10. října 2023 od 18.00 hod. v kanceláři MO.
 8. Vedoucí rybářského kroužku podal informaci o rybářském táboře, který proběhl v červenci 2023 ve Viechtachu v SRN. Rybářský kroužek pro školní rok 2023/2024 začne začátkem října, tj. 6. 10. 2023 od 15,30 – 16,30 hod. v tělocvičně ZŠ Horšovský Týn.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 10. 10. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 4. 7. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Oznámením ČEZ Distribuce, a.s. o zahájení díla a vstupů na pozemky při rekonstrukci stávajícího vrchního vedení VN mezi městy Domažlice a Horšovský Týn – stavba „Domažlice - optika do Horšovský Týn, IE-12-0008219“. Stávající vedení VN vede přes naše pozemky na Valdorfu.
 2. Dnes před výborovou schůzí od 18.00 hod. mělo proběhnout formou testu přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS. Dotyčný zájemce se bez omluvy nedostavil.
 3. Na rybářském revíru č. 431051 – koupaliště Podhájí protéká čap. Je třeba oslovit majitele Město H.T. k provedení opatření k zabránění vstupu na čap.
 4. Hospodář MO podal informace:
  o stavu chovných rybníků a stavu vody,
  krmení jsme sehnali, Valdorf můžeme krmit, N. Ves teď nekrmit z důvodu úhynu ryb,
  v Němčicích embryony jsou, trochu klesla voda a zhoršila se,
  krmení (pšenici) na Obalovně musíme nasypat do plechovek, zajistit brigádníky.
 5. Životními jubilei v měsících červenec a srpen.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 12. 9. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 6. 6. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Vyrozuměním od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, pracoviště Domažlice o provedeném vkladu do katastru nemovitostí - jedná se o odkoupené pozemky 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov přiléhající k rybníku Borovice.
 2. Pozvánkou od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, pracoviště Domažlice k projednání způsobu odstraněných zjištěných nedostatků – jedná se o změny druhů pozemků. Máme již dohodnutý termín 9.6.2023 na KÚ, prac. Domažlice k projednání změn.
 3. Oznámením od Státního pozemkového úřadu o ukončení inkasování nájemného z nájemní smlouvy č. 48N21/30 z důvodu odkupu pozemků 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov – jedná se o pozemky přiléhající k rybníku Borovice.
 4. Rozhodnutím od Měst. úřadu Horšovský Týn o schválení stavebního záměru na stavbu „HT, sv. Anna – ul. Lidická – vodovod“.
 5. O přidělených dotací od Města Horšovský Týn na provoz rybářského kroužku pro děti na rok 2023 ve výši 20.000,- Kč a na rybářský ples 2023 ve výši 16.000,- Kč.
 6. Od ČRS Plzeň jsme obdrželi příspěvek ve výši 3.000,- Kč za pořádání okresního kola Zlaté udice.
 7. Hospodář MO podal informace:
  o stavu chovných rybníků a stavu vody,
  krmení je, ale musíme zajistit dopravu z Fadisu,
  musíme zavápnit Obalovnu,
  v Němčicích byly vysazeny embryony
  problém s K2, nikde není
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 7. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 9. 5. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Doručením od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, pracoviště Domažlice oznámení o zahájení řízení – návrh na vklad vzniku Vlastnictví do katastru nemovitostí - jedná se o odkoupené pozemky 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov přiléhající k rybníku Borovice.
 2. Doručením od Státního pozemkového úřadu kupní smlouvu podepsanou obou stran na odkup pozemků 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov – jedná se o pozemky přiléhající k rybníku Borovice.
 3. Doručením od Měst. úřadu Horšovský Týn oznámení o zahájení společného řízení o vydání společného povolení na stavbu „HT, sv. Anna – ul. Lidická – vodovod“.
 4. Vyhodnocením rybářských závodů na revíru R6A/R Zeťák, které proběhly 22. dubna 2023. Závody byly určeny pouze pro členy naší MO. Účast byla velmi malá. Přijmout opatření pro včasné informování ryb. závodů.
 5. Před dnešní výborovou schůzí v 18.00 hod. proběhlo formou písemného testu přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS. Uchazeč nesplnil požadované počty bodů na úspěšné složení testu, opakování proběhne v dalším termínu 6. června 2023 od 18.00 hod.
 6. Hospodář MO podal informace:
  o stavu chovných rybníků a stavu vody,
  nemáme krmení - Fadis, od kterého jsme v předchozích letech odebírali, nám zatím nedodal,
  protéká hráz na rybníku Nová Ves – nutno opravit.
 7. Vedoucí rybářského kroužku podal informace o průběhu místního kola Zlaté udice, které proběhlo 24. dubna 2023 a okresního kola Zlaté udice, které proběhlo 6. května 2023. Tento rok jsme byli pořadateli okresního kola. Celkem se zúčastnila 3 družstva – Domažlice, Kdyně a H. Týn. V družstvech jsme se umístili na druhém místě po MO Kdyně. V jednotlivcích v kategorii žáci se na druhém místě umístil náš člen Štěpán Lokvenc. Místním kolem ZU byl ukončen kroužek na rok 2022/2023.
 8. Životními jubilei v měsíci květen.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 6. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 4. 4. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením výroční členské schůze, která se konala dne 12. března 2023. Účast byla v počtu 42 členů z celkového počtu 147 dospělých členů (což je 28,6%) a 15 členů omluveno.
 2. Jednatel MO podal zprávu o průběhu odkupu pozemků 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov – jedná se o pozemky přiléhající k rybníku Borovice. Dne 9. března 2023 jsme obdrželi návrh kupní smlouvy a 5. dubna 2023 bude se SPÚ smlouva podepsána.
 3. ÚS Plzeň nás v souvislosti s přípravou Rybářského informačního systému (RIS) požádal o zaslání informací o naší MO pro nastavení organizačních jednotek.
 4. Vyhodnocením rybářského plesu, opět proběhl s velkou návštěvností - celkem bylo prodáno 187 vstupenek. Jsme jedna z mála organizací, kteří pořádají každoročně ples a tím pro občany našeho města a okolí kulturní a společenské vyžití. V letošním roce pořádal ples pouze Městský úřad Horšovský Týn a naše organizace.
 5. Před dnešní výborovou schůzí v 18.30 hod. proběhlo formou testu přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS.
 6. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského spolku, která byla výborem schválena.
 7. Informací hospodáře o provedených výlovech na chovných rybnících:
        11. 3. 2023
            Obalovna – sloveno bylo celkem K2 1920 ks/750 kg, K3 310 ks/640 kg a Ab 90 ks/28 kg
            Borovice – sloveno bylo K2 1000 ks/285 kg
        25. 3 2023
            Nafťák – sloveno K1 3060 ks/92 kg, K2 750 ks/255 kg a Ab 440 ks/101 kg
            Vidice – sloveno K2 750 ks/240 kg
            Slovené ryby byly vysazeny do revíru 431108 RMV a do chovných rybníků.
 8. Hospodář MO podal informace:
  o stavu chovných rybníků a stavu vody,
  ryby nejsou - MO, od kterých jsme odebírali, ryby nemají.
 9. Přípravou místního kola Zlaté udice, které se uskuteční 22. dubna 2023. Tento rok pořádáme okresní kolo Zlaté udice, které se bude konat dne 6. května 2023.
 10. Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, které se budou konat dne 22. dubna 2023 (sobota) – pouze pro členy MO Horšovský Týn. Propozice budou vyvěšeny na webu a v informační skříňce MO.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 9. 5. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 7. 3. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 12. 3. 2023 od 9.00 hod. v sále MKZ Horšovský Týn. Všem členům MO byla zaslána pozvánka s programem poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 2. Informací o obdržení vyúčtování služeb za rok 2022 za provoz kanceláře MO od Města Horšovský Týn, Jedná se za odběr el. energie, vodného a stočného a za otop.
 3. Seznámení s připraveným rozpočtem na rok 2023, který bude předložen ke schválení na VČS dne 12. 3. 2023.
 4. Obdrženým znaleckým posudkem od SPÚ Praha, pracoviště Domažlice na odkup pozemků 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov – jedná se o pozemky přiléhající k rybníku Borovice. Odhadní cena za všechny tři pozemky je 37.530,- Kč. Výbor souhlasí s odkupem pozemků.
 5. Zaslanou účetní závěrkou 2022.
 6. Přípravou místního kola Zlaté udice, které se uskuteční 22. dubna 2023. Tento rok pořádáme okresní kolo Zlaté udice, které se bude konat dne 6. května 2023.
 7. Hospodář MO:
  - přípravou jarních výlovů:
        sobota 11. 3. 2023 – výlov Obalovna a Borovice, sraz v 7.00 hod. na Obalovně, následně přejezd na Borovici,
        sobota 18. 3. 2023 – výlov Nafťák a Vidiceod 7.00 hod.

  - nákupem K2
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 4. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 7. 2. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 12. 3. 2023 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 2. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2022 – celkem nebylo vráceno 5 povolenek, z toho 3 povolenky kategorie dospělí, 1 povolenka kategorie mládež a 1 povolenka kategorie děti. Všechny vrácené a doplněné sumáře byly dne 26. 1. 2023 odeslány na ČRS, ÚS Plzeň.
 3. Vyhodnocením setkání rybářů, které proběhlo 13. ledna 2023 v restauraci Kobra v Horšovském Týně. Z 38 pozvaných členů, kteří se v roce 2022 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší MO, se posezení zúčastnilo pouze 1/3 členů.
 4. 23. 1. 2023 bylo podáno na FÚ, pracoviště Domažlice daňové přiznání z prodeje nemovitosti - rybník a hráz Vidice.
 5. 3. 2. 2023 byly podány na Město Horšovský Týn žádosti na přidělení dotace z rozpočtu města na chod rybářského kroužku + tábor v SRN ve výši 30 tis. Kč a na rybářský ples ve výši 20 tis. Kč.
 6. Přípravou tradičního 64. rybářského plesu, který se uskuteční dne 25. února 2023 v sále Hotelu Šumava v Horšovském Týně. Předprodej vstupenek je v IC Horšovský Týn.
 7. Návrhem rozpočtu na rok 2023.
 8. Zřízením datové schránky, která byla automaticky zřízena na základě zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřej. moci.
 9. 25. 2. 2023 proběhne seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže MO v Plzni-Křimicích, pozvánka byla předána vedoucímu rybářského kroužku.
 10. Výbor projednal a schválil paušální náhrady jízdného za rok 2022 pro hospodáře na rybnících Obalovna, Nafťák, Němčice, Vidice II, Kocourovský a koupaliště.
 11. Hospodář MO:
  - předložil plán brigád na rok 2023, zájemci o brigády se mohou přihlásit u zodpovědných vedoucích, telefonní čísla jsou uvedeny na portálu MO Horšovský Týn
  - podal informaci o plánovaném vybudování cesty podél rybníka Nafťák k rybníku Zeťák,
  - začít s vyřezáváním porostů zadní části rybníku na Nové Vsi,
  - vyřešit stav strouh na Obalovně – obnovit nebo zrušit.
 12. Výbor projednal podanou přihlášku člena ČRS a odsouhlasil přijetí nového člena.
 13. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 3. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 3. 1. 2023

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 12. 3. 2023 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 2. Výdejem povolenek před výborovou schůzí 3. 1. 2023 – povinnost členů MO vrátit povolenky do 15. ledna 2023 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).
 3. Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové povolenky ČRS, z. s., Zpč. ÚS a celosvazové a celorepublikové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.).
 4. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2022 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší organizace, termín 13. 1. 2022.
 5. Výbor projednal podanou přihlášku člena ČRS a odsouhlasil přijetí nového člena. Dále odsouhlasil převod člena z MO Holýšov do naší MO.
 6. Vyúčtováním podílu z fondu SHR za rok 2022 a vyúčtováním za zarybnění - podzim 2022.
 7. Informaci Města Horš. Týn o navýšení záloh na otop a elektřinu od 1. 1. 2023 pronajaté kanceláře MO.
 8. Návrhem rozpočtu na rok 2023 – do příští schůze připravit podklady pro sestavení rozpočtu.
 9. Hospodář MO podal informace o stavu chovných rybníků, Nová Ves a Nafťák začít řezání a prořezávání, Zeťák – natřít plechovou boudu z V3S.
 10. Místopředseda MO připomněl termín pro podání žádosti o dotaci na činnost rybářského kroužku na rok 2023.
 11. Přípravou tradičního 64. rybářského plesu, který se uskuteční dne 25. února 2023 v sále Hotelu Šumava v Horšovském Týně. Předprodej vstupenek bude v IC Horšovský Týn. Pořadatelům byla výborem odsouhlasena možnost pro prodloužení plesu a stanovena finanční částka 15 tis. Kč na zajištění tomboly.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 2. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 6. 12. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2023, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2023.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2023:
  I. pololetí - 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5. a 6.6.
  II. pololetí - 7.7., 5.9., 3.10., 7.11. a 5.12.
 4. Výbor stanovil inventární komisi ve složení Ing. Pek Stanislav, Cihlář Pavel a Bc. Praštil Ivan k provedení inventury majetku a cenin.
 5. Vyúčtování finanční podpory ČRS Plzeň – sport. kroužek MO za rok 2022 ve výši 1.160,- Kč.
 6. Vyjádření obce Česká Kubice o zamítnutí žádosti o přidělení finančního příspěvku z rozpočtu obce Česká Kubice na pořízení nového plovoucího čerpadla.
 7. Přípravou termínu VČS v roce 2023.
 8. Výbor odsouhlasil převod třech členů z jiných MO do naší MO.
 9. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2022 aktivně podíleli na činnosti naší MO, předběžný termín 13. 1. 2022.
 10. 6. 12. 2022 od 18.00 hod. proběhlo v kanceláři MO ve formě testu přezkoušení dvou uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS s úspěšným výsledkem.
 11. Hospodář MO Horšovský Týn podal informace o stavu ryb na chovných rybnících a objednávkách ryb od ZČS Plzeň na rok 2023.
 12. Životními jubilei v měsíci prosinec.
 13. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 1. 2023 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 8. 11. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Informací od ČRS, ÚS Plzeň o konání hospodářských závěrek – proběhnou stejným způsobem jako v loňském roce – osobním převzetím na ÚS Plzeň.
 2. Na základě zákona č. 261/2021 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, tedy i zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nám bude od 1. 1. 2023 zřízena datová schránka.
 3. Informací o zvýšení cen povolenek, které byly stanoveny na zasedání Zpč. ÚS Plzeň dne 16. 6. 2022, informací o zvýšení členských příspěvků, které byly schváleny na XIX. Republikovém sněmu ČRS a informací o zvýšení ceny fondu SHR, který byl schválen na 44. územní konferenci Zpč. ÚS Plzeň dne 25. 5. 2022 s platností od roku 2023. Ceník je na portálu ČRS ÚS Plzeň, dále budou uvedeny i v informačním dopise pro členy MO Horšovský Týn, který bude zaslán členům v průběhu měsíce prosinec 2022.
 4. Výbor MO vydal zákaz rybolovu po vysazení ryb od 5. 11. do 19. 11. 2022 na revíru č. 431108, RMV Zeťák na základě zásad pro rybolov na RMV schválené VČS 17. 3. 2013. Rybolov povolen od 20. 11. 2022. Informace o zákazu je vyvěšen na informační tabuli na hrázi revíru RMV.
 5. Vyúčtování dotace MŠMT na pravidelnou činnost kroužku MO za rok 2022 ve výši 4.951,- Kč.
 6. Podanou žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Česká Kubice na pořízení nového plovoucího čerpadla.
 7. Hospodář MO Horšovský Týn podal informace:
  vyhodnocením podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves 5. 11. 2022 – celkem bylo sloveno 2739 ks K3 o váze 3300 kg a 190 ks Ab o váze 100 - ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu. Hospodář MO poděkoval všem, kteří se výlovu zúčastnili,
  věnovat se brigádám – údržby rybníků,
  vysazením candátů do revíru R6 a R6A od jiných ryb. dodavatelů, přivezou je ve čtvrtek 10. 11. 2022.
 8. Přípravou rybářského bálu, termín 25. února 2023.
 9. Životními jubilei v měsíci listopad.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6.12.2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 11. 10. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Předseda MO podal informaci o prodaném chovném rybníku ve Vidicích Obci Vidice, kde dostali dotaci na rekonstrukci rybníku, ale bohužel opravu nemohou provést z důvodu, že vlastník přilehlého pozemku s tím nesouhlasí a nechce je pustit na pozemek, který je součástí rekonstrukce.
 2. Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice obdržel naši žádost o úplatný převod zemědělských pozemků p.č. 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov (jedná se o část hráze chovného rybníku Borovice a přilehlých pozemků) a k žádosti je ještě nutno dodat souhlas výboru MO s odkupem výše uvedených pozemků. Výbor MO jednohlasně souhlasil s odkupem.
 3. Informací o změně položky 14 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která stanovuje poplatky za vydání rybářského lístku. Touto změnou byl zakotven jednotný poplatek za vydání rybářského lístku na dobu neurčitou pro všechny osoby včetně osob mladších 15 let, pro něž dosud poplatek stanoven nebyl.
 4. Podání návrhů na vyznamenání, které uděluje ZÚS Plzeň, zaslat prostřednictvím IS Lipan nejpozději do 20. října 2022 – za naši MO byli navrženi dva členové výboru.
 5. Hospodář MO Horšovský Týn podal informace:
  přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – termín – 5. listopadu 2022. Pro loviče je sraz v 7,00 hod. na hrázi rybníka,
  19. října 2022 proběhne aktiv hospodářů od 15.00 hod. v Plzni v restauraci Kalikovský mlýn,
  18. září 2022 proběhl výlov na chovném rybníku Němčice s účastí rybářů starší generace, z důvodu předání rybníku k plánované rekonstrukce. Slovené ryby byly vysazeny do chovných rybníků Nafťák a Obalovna.
 6. Vedoucí rybářského kroužku podal informaci činnosti rybářského kroužku, školní rok 2022/2023 začal od října, kroužku se zúčastňuje 14 dětí, které se schází každý pátek od 15.30 hod. v tělocvičně ZŠ Horšovský Týn.
 7. Výbor odsouhlasil přijetí dvou nových členů. Testy na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS se uskuteční dne 6. prosince 2022 od 18.00 hod. v kanceláři MO.
 8. Životními jubilei v měsíci říjen.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 8.11.2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 30. 8. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Prodejem spodního chovného rybníka v obci Vidice:
  Dne 6. 6. 2022 byla podepsána kupní smlouva o prodeji chovného rybníka na parcelách č. 80 a 81 se zástupci obce Vidice a ČRS, MO Horšovský Týn za cenu stanovenou odhadcem ve výši 143.290,-Kč,
  platba za prodej rybníku došla na náš účet 18. 7. 2022,
  22. 7. 2022 došlo z Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, pracoviště Domažlice vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí.
 2. Dne 9. 8. 2022 byla podána na Krajském pozemkovém úřadě pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice žádost o odkup pozemků, par. č. KN 176, 178 a 180/9 v k.ú. Věvrov – jedná se o část hráze chovného rybníku Borovice a přilehlých pozemků.
 3. V neděli (28. 8. 2022) a v následujících dnech byly na koupališti Podhájí členy výboru a DK loveny padlé ryby z důvodu nepříznivého počasí. Na místě byly kontrolní orgány z Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, odd. Domažlice a z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, pracoviště Domažlice.
 4. Oznámení MěÚ Horšovský Týn o zahájení územního řízení o umístění stavby „Valdorf DO“ , parc.č.1455/4 – NN v části Valdorf – stavba obsahuje výstavbu přípojkové skříně v kompaktním plast. pilíři (na našem pozemku) + nové kabelové vedení uložené v zemi.
 5. Hospodář MO Horšovský Týn podal informace:
  o stavu chovných rybníků,
  krmení je zatím dost,
  chovný rybník Němčice, který máme v pronájmu, musíme do konce září předat Povodí Vltava, s.p. z důvodu plánované rekonstrukce. Rybník musíme vylovit, a to 18. září 2022, pro loviče je sraz v 7.00 hod. na hrázi rybníka Němčice.
 6. Rybářský kroužek na školní rok 2022/2023 začne od října, musí se obnovit smlouva se základní školou.
 7. Životními jubilei v měsíci září.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 11.10.2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 7. 6. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Předseda MO podal informace o:
  - pronájmu pozemku v k. ú. Němčice
  - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č.1396/1 v k.ú. Horšovský Týn – Obalovna, z důvodu rozšiřování distribuční soustavy, úhradě Fa na ročka amura A1
  - podepsána smlouva na prodej spodního rybníku Vidice, do 30 dnů po zápisu do KN přijde na náš účet platba
  - doplnění údajů v přihlášce nového člena p. J.U.
 2. Hospodář MO podal informace o hospodaření na našich rybnících:
  - vysazení ryb na rybníky ve Valdorfu K1 a A1
  - na rybník Nová Ves přivezeno krmení, na ostatní rybníky je potřeba dopravit krmení, které je zajištěno, cena krmení jde nahoru
  - v rybnících je dostatek přirozené potravy – planktonu
  - u rybníku Nová Ves je nutno seřídit přítok, chybí asi 20 cm vody
  - ČRS Plzeň přiveze dne 9.6.2022 úhoří monté, bude vysazeno do Podhájí
  - v katastrech Horšovský Týn a Jeníkovice probíhají pozemkové úpravy, nás se týká hranice katastru u rybníka Zeťák, do 25.6.2022 možno podávat připomínky k úpravám do konce měsíce je nutno udělat plán kontrolních odlovů na rybnících
  - je nutno sekat trávu okolo rybníků
 3. Vedoucí rybářského kroužku podal informace:
  - činnost rybářského kroužku byla pro letošní školní rok ukončena účastí v místním kole Zlaté udice
  - členové rybářského kroužku obdrželi zdarma povolenky
 4. Předseda dozorčí komise podal informace:
  - žádost o přestup p. T.P. z Blížejova do naší MO – přestup schválen
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 30.8.2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO. V případě potřeby bude během letních měsíců svolána schůze operativně jednatelem MO.

Zapsal: Mgr. Turner Pavel
Zapsal: Turner P.
Informace z jednání výboru dne 10. 5. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Jednatel MO podal informace:
  - zažádáno u Zpč. ÚS Plzeň o poskytnutí dotace pro mládež na rok 2022 ve výši 10.000,- Kč,
  - informaci o prodeji vodní nádrže – spodního rybníku Vidice – Obec Vidice podala připomínky k doplnění smlouvy, předáno k dořešení našemu právníkovi,
  - výzvou od ČEZ Distribuce, a.s. k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č.1396/1 v k.ú. Horšovský Týn – Obalovna, z důvodu rozšiřování distribuční soustavy,
  - střední škola rybářská a vodohospodářská Třeboň pořádá Zkoušky pro rybářské hospodáře, termíny 20.-22. května a 3.-5. června 2022,
  - rozhodnutím MÚ Horšovský Týn o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les (Novoveský rybník) 9 ks vrba křehká a 300 m2 keřovitých porostů, nepovoluje 700 m2 keřovitých porostů a ukládá náhradní výsadbu 10 ks stromových dřevin,
 2. Hospodář MO podal informace o hospodaření na našich rybnících
  - Výlov – 9. 4. 2022 byl proveden výlov na rybníku Nafťák – slovené ryby byly vysazeny dle vysazovacího plánu, nákupem ryb – ČRS Plzeň přivezlo 2.000 ks amurů roček, 10,53 kg K1, 254 kg K2 a 303 kg K2, od Z. Bultase 43,48 kg K1 – všechny ryby byly vysazeny do chovných rybníků Nová Ves, Obalovna, Nafťák, Němčice, Borovice a Vidice. Celkem vysazeno 6000 ks K1 o váze 651 Kg a 4961 ks K2 a váze 772 kg.
 3. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 6. 2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I..
Informace z jednání výboru dne 5. 4. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Ing. Stanislav Pek, předseda čtyřletého období 2018 – 2022 přivítal nově zvolený výbor a přikročil k rozdělení funkcí MO:
  Volba předsedy – předsedou na nové čtyřleté období 2022 – 2026 se stal jednomyslným hlasováním pan Ing. Stanislav Pek.

  Dále byly ustanoveny tyto další funkce:
  Mgr. Pavel Turner - místopředseda
  Bc. Ivan Praštil - jednatel
  Václav Hrach st. - hlavní hospodář
  Petr Kadlec - pokladník
  Zdeněk Kaufner - referent sportovních a kulturních akcí
 2. Předseda MO podal zprávu o průběhu prodeje spodního rybníku ve Vidicích. OÚ Vidice obdržel návrh kupní smlouvy, který předal k posouzení svému právníkovi.
 3. Jednatel MO poděkoval místopředsedovi Mgr. Pavlovi Turnerovi za vedení VČS a členům výboru za přípravu přednesených zpráv.
 4. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského spolku, která byla výborem schválena.
 5. Informací Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni o pořádání „Zkoušek pro rybářské hospodáře“, které proběhnou v měsících květen a červen 2022. V případě zájmu je v kurzu ještě 5 volných míst.
 6. Na základě neschváleného námětu z VČS o zrušení pravidla rybolovu při přestupu jiného člena do naší MO, jednatel MO připomněl pravidlo rybolovu na RMV odhlasované výborovou schůzí dne 6. 1. 2015: „Člen, který přestoupí z jiné MO do naší MO, nemůže po dobu jednoho kalendářního roku od výdeje první povolenky naší MO lovit na RMV Zeťák“
 7. Informací hospodáře o provedených výlovech na chovných rybnících 26.3.2022:
  Obalovna – sloveno bylo celkem K3 1470 kg, 1693 ks, Ab 95 kg, 63 ks a 55 kg bílé ryby.
  Borovice – sloveno bylo K2 33 kg, 146 ks
  Vidice – sloveno K2 117 kg, 450 ks a 13 kg okouna.
  Slovené ryby byly vysazeny do revíru 431050, 431108 RMV a do chovných rybníků Nová Ves a Obalovna.
 8. Hospodář MO podal informace:
  o stavu chovných rybníků Nová Ves, Valdorf, Borovice a Vidice,
  rekonstrukcí rybníka Němčice, které máme v pronájmu od Povodí Vltava,
  o stavu nákupu násadových ryb K1 a K2.
 9. Výbor MO projednal zahájení rybolovu na RMV č. 431 108 Radbuza 6 A/R – Zeťák pro rok 2022 z důvodu nekonání rybářských závodů (viz pravidla rybolovu na RMV) a rozhodl povolit rybolov od 1. května 2022.
 10. Životními jubilei v měsíci duben.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 10. 5. 2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace mimořádného jednání výboru dne 15. 3. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se uskuteční dne 20. března 2022 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO byla pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou) a vyvěšena v informační skříňce MO a na našich web. stránkách.
  Schválené návrhy členů do komisí pro VČS:
  Návrhová komise - Ing. Pek Stanislav, Hrach Václav st., Mgr. Turner Pavel
  Mandátová komise - Kadlec Petr, Kaufner Zdeněk, Bc. Praštil Ivan
  Volební komise - Cihlář Pavel, Herian Jiří, Secký Miroslav

  Návrh kandidátů do výboru na období 2022 – 2026
  Ing. Pek Stanislav
  Mgr. Turner Pavel
  Bc. Praštil Ivan
  Hrach Václav st.
  Kadlec Petr
  Kaufner Zdeněk

  Návrh kandidátů do dozorčí komise na období 2022 - 2026
  Cihlář Pavel
  Herian Jiří
  Secký Miroslav

 2. Informací o prodeji vodní nádrže – spodního rybníku Vidice – byla již sepsána kupní smlouva a byla předána Obci Vidice ke schválení.
 3. Informací o podání daňového přiznání finančnímu úřadu za rok 2021.
 4. Odsouhlasením ročních paušálních náhrad jízdného na údržbu chov. rybníků pro hospodáře za rok 2021.
 5. Přípravou rozpočtu na rok 2022, který bude předložen ke schválení na VČS dne 20. 3. 2022.
 6. Informací o obdržení vyúčtování služeb za rok 2021 za provoz kanceláře MO od Města Horšovský Týn, Jedná se za odběr el. energie, vodného a stočného a za otop.
 7. Hospodář MO podal informace o stavu chovných rybníků.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 4. 2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 1. 3. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Dne 5. 3. 2022 od 11.00 hod. proběhne školení rybářské stráže v areálu stodských rybářů, Nový mlýn 173, Stod.
 2. Přípravou výroční členské schůze, která se uskuteční dne 20. března 2022 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO byla pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou) a vyvěšena v informační skříňce MO a na našich web. stránkách.
  Schválené návrhy členů do komisí pro VČS:
  Návrhová komise - Ing. Pek Stanislav, Hrach Václav st., Mgr. Turner Pavel
  Mandátová komise - Kadlec Petr, Kaufner Zdeněk, Bc. Praštil Ivan
  Volební komise - Cihlář Pavel, Herian Jiří, Secký Miroslav
 3. Výbor MO projednal opětovný dopis od Ing. Rejžkové za Spolek Nový Valdorf na nevyhovující stav rybníků na Valdorfu.
 4. Rozdělením mimořádné finanční podpory Zpč. ÚS pro rok 2022 – MO H. Týn obdržela 1.160,- Kč na podporu sportovních kroužků, vyúčtování do 31. 10. 2022.
 5. Informací hospodáře o jarních výlovech 2022 na chovných rybnících:
  12. 3. – Obalovna, Vidice II., Borovice od 6.30 hod.
  19. 3. – Zeťák od 7.00 hod.
  26. 3. – Nafťák od 7.00 hod.
 6. Hospodář MO podal informace:
  o stavu chovných rybníků Nová Ves, Valdorf, Borovice a Vidice,
  úpravou v přítokové části rybníka Nová Ves – kácení dřevin (žádost o povolení kácení bylo již podáno),
  o stavu nákupu násadových ryb K1, K2, K3.
 7. Návrhy na ocenění členů za aktivní činnost a rozvoje naší MO.
 8. Výbor odsouhlasil převod člena z MO Domažlice do naší MO a přijetí dvou nových členů.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 4. 2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 1. 2. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2021 – celkem nebyly vráceny 4 povolenky, z toho 1 povolenka kategorie dospělí, 1 povolenka kategorie mládež a 2 povolenky kategorie děti. Všechny vrácené sumáře byly dne 26. 1. 2022 odeslány na ČRS, ÚS Plzeň.
 2. 17. 1. 2022 bylo Městu Horšovský Týn podáno finanční vypořádání poskytnuté dotace na rybářský kroužek za rok 2021.
 3. Přípravou výroční členské schůze, termín stanoven na 20. března 2022. Rok 2022 je volebním rokem, proto každý člen MO může navrhnout kandidáta do výboru, a to pouze s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta a na jakou funkci. Návrhy zasílat na adresu: ČRS, z.s., MO Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn, nebo prostřednictvím e-mailu na crshtyn@seznam.cz . Termín předkládání návrhů je do 28. února 2022.
 4. Výbor MO projednal dopis od Ing. Rejžkové za Spolek Nový Valdorf na nevyhovující stav rybníků na Valdorfu.
 5. Přípravou brigády na rybníku Nová Ves, která se uskuteční dne 19. února 2022, sraz v 8.00 hod. na hrázi rybníka, sebou pracovní oděv, gumovky, dle možností pilu, sekeru, lopatu, hrábě.
 6. Výbor odsouhlasil převod člena z MO Domažlice do naší MO.
 7. Životními jubilei v měsíci únor 2022.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 1. 3. 2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 1. 2022

Výbor se zabýval:

 1. Předseda podal informaci o prodeji vodní nádrže – spodního rybníku Vidice  obci Vidice za odhadní cenu.
 2. Přípravou výroční členské schůze, termín se stanoví na příští výborové schůzi 1. 2. 2022. Rok 2022 je volebním rokem, proto každý člen MO může navrhnout kandidáta do výboru, a to pouze s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta a na jakou funkci. Návrhy zasílat na adresu: ČRS, z.s., MO Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn, nebo prostřednictvím e-mailu na crshtyn@seznam.cz . Termín předkládání návrhů je do 28. února 2022.
 3. Výdejem povolenek před výborovou schůzí 4. 1. 2022 – povinnost členů MO vrátit povolenky do 15. ledna 2022 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).
 4. Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost novelizované Stanovy ČRS a také Jednací řád ČRS, který rozvádí a blíže specifikuje ustanovení Stanov.
 5. Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové povolenky ČRS, z. s., Zpč. ÚS a celosvazové a celorepublikové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.).
 6. Hospodář MO podal informace o stavu chovných rybníků Nová Ves a Valdorf, začít řezání a prořezávání na ostatních rybnících.
 7. Výbor odsouhlasil převod člena z MO Holýšov do naší MO.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 1. 2. 2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 12. 2021

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2022, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2022.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2022:
  I. pololetí - 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. a 7.6.
  II. pololetí - 5.7., 6.9., 4.10., 1.11. a 6.12.
 4. Výbor stanovil inventární komisi ve složení Ing. Pek Stanislav, Cihlář Pavel a Bc. Praštil Ivan k provedení inventury majetku a cenin.
 5. Vzal na vědomí Rozhodnutí Města H. Týn – povolení k pokácení stromů žádatele pana V. B. z Nové Vsi.
 6. Hospodářské závěrky – vyzvednutí čl. známek, známek SHR a povolenek proběhlo za osobní účasti jednatele MO dne 3. 12. 2021 na ÚS Plzeň.
 7. Výbor MO zvažuje prodej vodní nádrže – spodního rybníku v obci Vidice z důvodu havarijního stavu (průsak hráze v náhonu vody do požární nádrže obce Vidice) a nadměrné finanční zátěže pro MO na opravu.
 8. Hospodář MO podal informace: o stavu chovných rybníků Nová Ves, Valdorf, Borovice a Vidice, přípravou brigády na rybníku Nová Ves, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. prosince 2021, sraz v 8.00 hod. na hrázi rybníka, sebou pracovní oděv, gumovky, dle možností pilu, sekeru, lopatu, hrábě.
 9. Životními jubilei v měsíci prosinec 2021.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 1. 2022 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 9. 11. 2021

Výbor se zabýval:

 1. Vyjádřením k pokácení stromů žádosti pana V. B. z Nové Vsi – zasláno písemné vyjádření, že výbor MO nemá námitek k jejich pokácení.
 2. Vyjádřením zastupitelstva obce Česká Kubice o zamítnutí žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Česká Kubice na pořízení nového plovoucího čerpadla.
 3. Vyúčtování dotace MŠMT - finanční podpory ČRS Plzeň – sport. kroužek MO za rok 2021 ve výši 753,- Kč.
 4. 15. října 2021 proběhlo místní šetření na rybníku Borovice k zjištění revize katastru za účasti Státního pozemkového úřadu, projektantů a ČRS MO Horšovský Týn. Výsledkem je tvrzení všech zúčastněných, že val na pozemku KN 176, k.ú. Věvrov (vlastník SPÚ) není hrází rybníka a povinnost ČRS, MO Horšovský Týn ke zhotovení pasportu rybníka, atd. na pozemku KN 177, k.ú. Věvrov (vlastník MO Horš. Týn).
 5. Informací od ČRS, ÚS Plzeň o konání hospodářských závěrek – z důvodu těžko předvídatelných protiepidemických opatření proběhnou HZ stejným způsobem jako v loňském roce – osobním převzetím na ÚS Plzeň.
 6. Informací o povinném zřízení datové schránky všem právnickým osobám, tedy i subjektům zapsaným ve spolkovém rejstříku s účinností od 1.1.2023.
 7. Hospodář MO podal informace:
               vyhodnocení podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves 16. 10. 2021 – celkem bylo sloveno 4146 ks K3 o váze 5680 kg, 184 ks Ab o váze 200kg, 135 ks L o váze 35 kg, 12 ks Š o váze 15 kg, 30 kg Oř a 445 kg bílé ryby - ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu. Hospodář MO poděkoval všem, kteří se výlovu zúčastnili,
               dovysazením línů a candátů do revíru R6 a R6A od jiných ryb. dodavatelů,
               máme komorováno 33q ryb,
               věnovat se brigádám – zimní údržby rybníků,
               vyvolat jednání se starostkou obce Vidice ohledně stavu rybníku Vidice II.,
               rybník Nová Ves bude vypuštěn do jara 2022 z důvodu úpravy loviště a vymrznutí rybníka.
 8. Životními jubilei v měsíci listopad 2021.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 12. 2021 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 14. 9. 2021

Výbor se zabýval:

 1. Projednal informaci od Státního pozemkového úřadu v Domažlicích ohledně hráze rybníka Borovice v katastrálním území Věvrov, kterou máme v současné době pronajatou.
 2. Přípravou výroční členské schůze, předběžný termín 7. listopadu 2021 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou). V příloze pozvánky budou závazná pravidla pro pořádání členské schůze, která musí být dodržována.
 3. Rozdělením dotace z MŠMT pro rok 2021 – MO H. Týn obdržela 753,- Kč na činnost rybářského kroužku, vyúčtování do 31. 10. 2021.
 4. Přípravou návrhů členů MO pro udělení vyznamenání ČRS.
 5. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – termín – 16. a 17. října 2021.
 6. Rybářské závody na Podhájí se letos neuskuteční z důvodu zvýšených proti covidových opatřeních.
 7. Výbor odsouhlasil přijetí nového člena.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 12. 10. 2021 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 12. 10. 2021

Výbor se zabýval:

 1. Žádostí pana V. B. z Nové Vsi o písemné vyjádření k pokácení dvou vzrostlých stromů, které jsou ve špatném stavu, jeden strom je na pozemku naší MO. Výbor nemá námitek k jejich pokácení a písemně vyrozumí žadatele.
 2. Přípravou výroční členské schůze – tento rok se neuskuteční z důvodů navyšující se případů pandemie a přísných závazných pravidel pro pořádání členské schůze. VČS je plánovaná na příští rok na měsíc březen.
 3. Podanou žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Česká Kubice na pořízení nového plovoucího čerpadla.
 4. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – termín – 16. a 17. října 2021. Pro loviče je sraz v 6,30 hod. na hrázi rybníka.
 5. 15. října 2021 proběhne místní šetření na rybníku Borovice k zjištění revize katastru za účasti Státního pozemkového úřadu, projektantů a ČRS MO Horšovský Týn.
 6. Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru se nebudou konat tradiční podzimní rybářské závody na Podhájí.
 7. Výbor odsouhlasil přijetí dvou nových členů.
 8. Životními jubilei v měsíci říjen 2021.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 9. 11. 2021 od 19,00 hodin v kanceláři MO

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 7. 2021

Výbor se zabýval:

 1. Oznámením od Státního pozemkového úřadu v Domažlicích o zahájení řízení a pozvánkou na úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeníkovice u Horšovského Týna.
 2. Schválením pachtovní smlouvy a dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci zaslané od Státního pozemkového úřadu v Domažlicích na užívání přilehlých pozemků rybníka Borovice v katastrálním území Věvrov.
 3. Hospodář MO podal informace: je třeba koupit krmení, opravou rybníka Vidice II.,
 4. Výbor odsouhlasil převod člena z jiné MO do naší MO.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 9. 2021 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 1. 12. 2020

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2021, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2021.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2021
  I. pololetí - 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5. a 1.6.
  II. pololetí - 6.7., 7.9., 5.10., 2.11. a 7.12.
 4. Výbor stanovil inventární komisi ve složení Ing. Pek Stanislav, Cihlář Pavel a Bc. Praštil Ivan k provedení inventury majetku a cenin.
 5. Vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce Česká Kubice ve výši 17 tis. Kč na zakoupení nového křovinořezu s příslušenstvím.
 6. Vyúčtování dotace MŠMT – pravidelná činnost kroužků ve výši 5.972,- Kč a vyúčtování finanční podpory ČRS Plzeň – sport. kroužek MO za rok 2020 ve výši 1.000,- Kč.
 7. Výbor odsouhlasil převod člena z MO Domažlice do naší MO.
 8. Hospodář MO podal informace:
  O podzimním vysazení ryb do revírů dle vysazovacího plánu naší MO a dovysazením od jiných MO.
  Předběžný plán vysazování ryb na rok 2021 – podobný jako letos.
  Plánovaný aktiv hospodářů a hospodářské závěrky byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru.
  Domluveno krmení na rok 2021.
 9. Předseda DK informoval o průběhu a výsledku kárného řízení - přestupku na úseku rybářství, kterého se dopustil náš člen MO.
 10. Pan Pavel Pavlík ústně informoval výbor o ukončení funkce ve výboru z osobních důvodů. Tímto mu výbor MO děkuje za jeho práci ve výboru MO Horš. Týn.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 11. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 29. 9. 2020

Výbor se zabýval:

 1. Podáním žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce Česká Kubice ve výši 17 tis. Kč na zakoupení nového křovinořezu s příslušenstvím, zastupitelstvo obce Česká Kubice na svém jednání dne 15. 9. 2020 žádost schválilo.
 2. Výbor odsouhlasil převod člena z MO Plzeň 1 do naší MO.
 3. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – termín – 10. října 2020. Pro loviče je sraz v 6,30 hod. na hrázi rybníka.
 4. Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru se nebudou konat tradiční podzimní rybářské závody na Podhájí.
 5. Průsaku obtoku na hrázi spodního rybníku Vidice – dne 21. 8. 2020 proběhlo na základě výzvy MÚ Hor. Týn ústní jednání s kontrolní prohlídkou, kde po zjištění současného stavu nám bylo uloženo zajistit posouzení tech. stavu vodní nádrže a navržení opatření k odstranění závadného stavu. Dne 23. 8. 2020 jsme zadali u projekční firmy „MST – projekt“ zpracování tech. posouzení a dne 28. 9. 2020 nám bylo zasláno zpracované technické posouzení průsaku hráze. Teď se musí vyřešit, kdo a jakým podílem bude opravu hradit, protože průsak obtoku vede přes tři parcely (tři různí vlastníci).
 6. Vedoucí rybářského kroužku podal informaci činnosti rybářského kroužku, v současné době z důvodu vývoje epidemie koronaviru se mladí rybáři nescházejí, v případě potřeby je možno kontaktovat pana Jandíka J. na tel. čísle 734793405 nebo na mail: jandik.jos@seznam.cz.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 11. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 1. 9. 2020

Výbor se zabýval:

 1. Pozvánkou na 43. územní konferenci Zpč. ÚS, která se bude konat dne 30. 9. 2020 v Plzni.
 2. Rezignací p. Martina Zedníka na funkci rybářského hospodáře na rybníku Nová Ves ke konci roku 2020 a ukončení činnosti člena rybářské stráže.
 3. Vyplnění a odeslání elektronických dotazníků za MO – průzkum současné technologické připravenosti místních organizací pro implementaci Rybářského informačního systému a dotazník pro členy rybářské stráže.
 4. Rozdělením dotace z MŠMT pro rok 2020 – MO H. Týn obdržela 8 tis. Kč na činnost rybářského kroužku, vyúčtování do 31. 10. 2020.
 5. Vyúčtováním došlých Fa., za období od poslední výborové schůze (internet, krmení pro ryby, pojištění na přívěsný vozík, nákup ryb, vyúčtování za prodej členských známek a prodej povolenek).
 6. Kontrolní prohlídkou na rybníku Vidice z důvodu podmáčení usedlosti pod hrází rybníka. Za MO se účastnil hospodář p. Hrach a jednatel p. Praštil.
 7. Závěr kontrolní prohlídky - naší MO bylo Odborem životního prostředí, MěÚ, H. Týn nařízeno provést kontrolní výkop a zjistit příčinu protékání hráze a předložit pasport k rybníku.
 8. Možností podáním žádosti o dotaci na techniku a materiál potřebný při výlovech rybníků.
 9. Výlovy rybníků MO na podzim 2020 (Nová Ves a Němčice).
 10. Organizací rybářských závodů na Podhájí v říjnu 2020.
 11. Životními jubilei v měsíci září 2020.
 12. Přípravou návrhů členů MO pro udělení vyznamenání ČRS.
 13. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 29. 9. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 7. 2020

Výbor se zabýval:

 1. Směnou pozemků na Valdorfu – MO obdržela od Katastrálního úřadu Domažlice vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitosti.
 2. Poslední termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec. Tento termín byl stanoven v rámci červnového zasedání Republikové rady.
 3. Žádostí MZe o poskytnutí vybraných údajů o zkouškách kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku – termín do 31.7.2020.
 4. Dne 7. 7. 2020 před výborovou schůzi proběhlo přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.
 5. Nabídkou knihy SVĚTEM ČESKÝCH RYBNÍKŮ – výpravná publikace o českých rybnících, která je rozdělena do tří celků – historický přehled, zapomenuté rybniční soustavy a zajímavosti ze světa rybníků.
 6. Životními jubilei v měsíci červenec a srpen 2020.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 1. 9. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 9. 6. 2020

Výbor se zabýval:

 1. Směnou pozemků na Valdorfu – byla již podepsaná smlouva o směně pozemku s p. Vestim a byl proveden vklad na Katastrálním úřadě v Domažlicích.
 2. Byla pořízena platební karta, která byla předána pokladníkovi MO.
 3. Výbor vzal na vědomí zprávy revizní komise z kontrol účetních dokladů za rok 2018 a 2019 – bez opatření.
 4. Předseda DK informoval o průběhu a výsledku kárného řízení - přestupku na úseku rybářství, kterého se dopustil náš člen MO.
 5. Přihláškami člena ČRS – jednohlasně byli přijati dva noví členi a dva členi byli převedeny z jiných MO. Testy na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS proběhne dne 7. 7. 2020 od 18.00 hod.
 6. Poslední termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec. Tento termín byl stanoven v rámci červnového zasedání Republikové rady.
 7. Hospodář MO podal informace o hospodaření na našich rybnících –
  na Valdorfu probíhá digitalizace pozemků – rozdělen do dvou katastrálních území – k.ú. Horšovský Týn a k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna,
  nákupem ryb – z MO Štěnovice (Předenice) bylo dovezeno 100 tis. ks K0 a z Jížních čech 3 saky K0 – všechny ryby byly vysazeny do chovných rybníků Nová Ves, Obalovna a Borovice,
  krmení máme všude dost, na Novou Ves dovést ještě jednou,
  rozmnoženo pytláctví na řece, katastrofální je na rybnících Nová Ves a Nafťák – nutno provést opatření k zabránění krádeži nasazených ryb.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 7. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.

Informace z jednání výboru dne 12. 5. 2020

Výbor se zabýval:

Jednatel MO podal informace:
poskytnutí dotace od obce Česká Kubice na náš tradiční rybářský ples ve výši 10.000,- Kč - zasláno vyúčtování obdržené dotace,
na základě rozhodnutí OML jsme získali od Zpč. ÚS finanční podporu – Podpora sportovních kroužků, ve výši 1.054,- Kč,
provedena úhrada smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním (OSA) - autorská odměna za hudební produkci na rybářském plesu,
obdržením od Města H. Týn vyúčtování služeb za rok 2019 – výpůjčka kanceláře MO,
dodatečně projednáno přijetí nového člena do našeho rybářského spolku – výborem schváleno. Dne 5. 5. 2020 proběhlo přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS,
vzal na vědomí sdělení od Povodí Vltavy o prodloužení nájemní smlouvy vodní hráze Němčice do 31. 12. 2020,
zažádáno u Zpč. ÚS Plzeň o poskytnutí dotace pro mládež na rok 2020 ve výši 10.000,- Kč.

Hospodář MO podal informace o hospodaření na našich rybnících –
Výlovy – 14. 3. 2020 byly provedeny výlovy na rybnících Obalovna, Němčice, Borovice a Vidice – slovené ryby byly vysazeny dle vysazovacího plánu,
nákupem ryb – ČRS Plzeň přivezlo 2.000 ks amurů, z Postřekova 200 kg K2 a 66 kg amurů 2, z Protivína 5.000 ks K1, z Tachova 3.000 ks K2, z Holýšova 750 ks K2, 290 ks K3 a 20 ks amurů, ze Staňkova 2500 ks K2 – všechny ryby byly vysazeny do chovných rybníků Nová Ves, Obalovna, Nafťák, Borovice, Vidice - takže rybníky jsou osazené, problém s vodou – je jí málo.
dovezeno krmení z Fadisu, dovezeno 8q vápna p. Kaldecem a p. Cihlářem,
letos upuštěno od hnojení hnojem, pravděpodobně máme rybníky přehnojeny dusíkem (zakalená voda).

Životními jubilei v měsíci květen a červen 2020.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 9. 6. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 2. 2020

Výbor se zabýval:

 1. Předseda podal informace:
  seznámil s obdržením dotace od obce Česká Kubice na náš tradiční rybářský ples ve výši 10.000,- Kč, dotace byla již zaslána na náš účet,
  o uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním (OSA) - autorská odměna za hudební produkci na rybářském plesu,
  20. ledna 2020 proběhl odpočet odběru tepla v kanceláři naší MO,
  o provedené inventarizaci za rok 2019,
  nabídkou kuličkových pér s logem naší MO – cena za ks 29,90 Kč – neodsouhlaseno,
  23. ledna 2020 byly odeslány všechny vrácené a vyplněné sumáře úlovků na ČRS, ÚS Plzeň,
  pozvánkou od Státního pozemkového úřadu k zjištění průběhu hranic pozemků v obvodu obce Horní Valdorf v k.ú. Horšovský Týn,
  žádostí o vyjádření ke stavbě „MVN MAKARSKÁ“ – malá vodní nádrž MAKARSKÁ v k.ú. Třebnice u Domažlic – výbor dospěl k názoru, že mu nepřísluší této stavbě rozhodovat z důvodu, že předmětná stavba nezasahuje do našeho vodního díla a jedná se o jiné povodí, na kterém naše MO hospodaří.
 2. Hospodář MO předložil plán brigád na rok 2020 – především se jedná o údržby terénu rybníků – sekání trávy apod., a dodělání opravy přepadu na rybníku Zeťák.
 3. Projednal a schválil roční paušální náhrady jízdného za rok 2019 pro hospodáře na rybnících: Obalovna, Nafťák, Němčice, Vidice I., Kocourovský a koupaliště Podhájí.
 4. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 15. března 2020 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO byla pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 5. Přípravou tradičního 63. rybářského plesu, který se uskuteční dne 7. března 2020 v sále Hotelu Šumava v Horšovském Týně.
 6. Místopředseda podal informaci ke směně pozemků v obci Horní Valdorf.
 7. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského spolku – výborem schváleno. Dne 3. 3. 2020 od 19.00 hod. proběhne přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 3. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 1. 2020

Výbor se zabýval:

Předseda podal informace:
poděkování od Spolku Nový Valdorf za opravu přepadu rybníku Nafťák,
dotaz člena MO ČSR Horšovský Týn týkající se rybářského práva na Zeťáku - na VČS naší organizace v roce 2019 bylo přislíbeno, že pokud nebude na RMV Zeťák možno vykonávat rybářské právo, bude poplatek za tento revír převeden na rok 2020.   Odpověď:  - na VČS MO ČRS bylo konstatováno, že o poplatek za rok 2019 v případě neotevřeni tohoto revíru, bude v roce 2020 navýšena obsádka o tuto celkem vybranou částku včetně vrácení hmotnostní množství ryb vylovených před započetím opravy tohoto revíru.

Padanou ústní stížností pana Tomana M. na pana Ubla J. za pomluvu v oblasti rybníkářství – výbor konstatoval, že není v jeho kompetenci řešit stížnost pana Tomana M., jelikož pan Ubl J. nejednal za MO H. Týn, ale pouze za sebe.

Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2019 aktivně podíleli na činnosti a
rozvoje naší organizace – termín 25. 1. 2020.

Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 15. března 2020 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).

Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2020:
I. pololetí - 4. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5. a 2. 6.
II. pololetí - 7. 7., 1. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12.

Přípravou tradičního 63. rybářského plesu, který se uskuteční dne 7. března 2020 v sále Hotelu Šumava v Horšovském Týně.

Výdejem povolenek před výborovou schůzí 6. 1. 2020 – povinnost členů MO vrátit povolenky do 15. ledna 2019 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 2. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 3. 12. 2019

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2020, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2020.
 3. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2019 aktivně podíleli na činnosti naší MO, termín konání je 25. ledna 2020 v restauraci Kobra Horšovský Týn.
 4. Výbor stanovil inventární komisi ve složení Ing. Pek Stanislav, Cihlář Pavel a Bc. Praštil Ivan k provedení inventury majetku.
 5. Přípravou rybářského plesu, který se uskuteční v sobotu 7. března 2020 v Hotelu Šumava v Horšovském Týně.
 6. Hospodář MO informoval o průběhu hospodářských závěrek, které proběhly dne 28. listopadu 2019 v klubovně MO Domažlice.
 7. Životními jubilei v měsíci prosinec 2019.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 1. 2020 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 11. 2019

Výbor se zabýval:

Předseda MO poděkoval všem, kteří se podíleli na výlovu rybníku v Nové Vsi, na rybářských závodech na koupališti Podhájí a za zprovozňování RMV Zeťák.

Došlé faktury od posledního jednání výboru MO jsou uhrazeny.

Jednatel MO podal informace:
směna pozemků na Valdorfu - geodetické zaměření předmětných pozemků bylo provedeno za účasti p. Vestiho, který souhlasil se směnou, čeká se na vypracování geodetického zaměření,
objednávky cenin na rok 2020 (členské známky, známky SHR a povolenky) byly objednány prostřednictvím IS Lipan,
vratky - vyúčtování cenin za rok 2019 (členské známky, známky SHR a povolenky) byly zaslány poštou na ČRS Plzeň,
vyúčtování dotace MŠMT na dětský rybářský tábor bylo zpracováno a odesláno na ČRS Praha,
přihláškami člena ČRS – byli jednohlasně přijati tři noví členové,

Hospodář MO podal informace:
vyhodnocení podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves 19. 10. 2019 – celkem bylo vyloveno 3232 ks K3 o váze 3444 kg - ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu. Hospodář MO poděkoval všem, kteří se výlovu zúčastnili,
aktiv hospodářů místních organizací ČRS, z. s., ÚS Plzeň, který se konal dne 23. října 2019 v Malesicích. Této akce se zúčastnil i zástupce Bavorské státní správy rybářství Ing. Viktor Schwinger Ph.D. Na programu byla přednáška o udržitelném obhospodařování volných vod v Bavorsku, informace o cenách násadových ryb a povolenek na rok 2020, informace o změnách v soupisech revírů a Rybářském řádu pro rok 2020 a distribuce násad do rybářských revírů.

Vyhodnocením rybářských závodů, které se uskutečnily dne 20. 10. 2019 na koupališti Podhájí – závody proběhly úspěšně s poměrně velkým počtem závodníků. Vyhodnocení je vyvěšeno v informační skříňce a na webu naší MO.

Výbor MO vyslovuje poděkování Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn za zapůjčení vodního čerpadla při výlovu rybníku v Nové Vsi.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 12. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 8. 10. 2019

Výbor se zabýval:

Předseda MO podal informace:
opravě Zeťáku, již je hotová přední část (od rybníka) přepadu - ztracené bednění a kamenivo, příští týden naplánována práce zadní části přepadu,
směna pozemků na Valdorfu, geodetické zaměření předmětných pozemků je již připraveno, konečné upřesnění je plánováno na čtvrtek příštího týdne,
nabídkou knihy rybářských povídek nazvanou Domek z papíru od spisovatele Antonína Szkandery,
žádostí od firmy Silnice Horšovský Týn, a. s. o povolení využívání rybníka u obce Horní Valdorf jako požární nádrž pro obalovnu Valdorf,
předseda poděkoval p. V. Křivkovi, p. P. Cihlářovi a p. Z. Kaufnerovi za obětavost a práci vykonanou na Zeťáku,
došlé faktury od posledního jednání výboru MO jsou uhrazeny.

Jednatel MO podal informace:
objednávky cenin na rok 2020 (členské známky, známky SHR a povolenky) zaslat prostřednictvím IS Lipan do 10. října 2019,
vyúčtování cenin za rok 2019 (členské známky, známky SHR a povolenky) zaslat prostřednictvím IS Lipan do 31. října 2019,
podání návrhů na vyznamenání zaslat prostřednictvím IS Lipan do 15. října 2019,
rybářské závody se uskuteční 20. října 2019 na koupališti Podhájí – zasláno na ČRS, ÚS Plzeň,
přihláškou člena ČRS – nový člen byl jednohlasně přijat,
dne 23. 10. 2019 proběhne v Malesicích v restauraci Malesický dvůr aktiv hospodářů MO.

Hospodář MO podal informace o výlovu na Nové Vsi – termín 19. října 2019:
čtvrtek 17. 10. v 16.00 hod. - pokládání sítě a čištění loviště
pátek 18. 10. v 15.30 hod. - příprava a napouštění kádí na Nové Vsi
sobota 19. 10. v 06.30 hod. - výlov Nová Ves

Pan Kadlec podal informaci o možnosti finančního příspěvku od obce Česká Kubice na rybářský ples.

Pan Kaufner podal informace o probíhajících příprav rybářského závodu na Podhájí.

Pan Cihlář podal informaci o stavu křovinořezu – je již zastaralý a stále poruchový, navrhl na zakoupení nového – výbor jednohlasně odsouhlasil s pořízením nového křovinořezu.

Za rybářský kroužek se schůze zúčastnil Adam Prchal, vedoucí ryb. kroužku a podal podrobnou informaci o činnosti rybářského kroužku a možnosti dovybavení ryb. potřeb.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 11. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 3. 9. 2019

Výbor se zabýval:

Předseda MO podal informace:
opravě Zeťáku, opravu je nutno provést v termínu do poloviny měsíce října 2019 z důvodu potřeby vysazení ryb po výlovu rybníka Nová Ves, předjednán nákup ztraceného bednění, betonu a kameniva,
nutno zpracovat plán brigád,
jednáno o směně pozemků na Valdorfu, p. Vesti se směnou souhlasí, bude provedeno geodetické zaměření předmětných pozemků,
došlé faktury od posledního jednání výboru MO jsou uhrazeny.

Hospodář MO podal informace:
stavu vody a obsádky ryb v našich rybnících,
o rozmáhajícím se pytlačení na Radbuze v úseku pod bývalým areálem „Zetes“,
nabídce Ing. Halady, Agroteam CZ s.r.o., o možnostech dotací v oblasti rybářství.

Schváleno zakoupení hliníkového žebříku.

Výlov rybníka Nová Ves se uskuteční dne 19. 10. 2019.

Rybářské závody na Podhájí se uskuteční dne 20. 10.2019.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 8. 10. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Turner P.
Informace z jednání výboru dne 2. 7. 2019

Výbor se zabýval:

Předseda MO podal informaci o plánované opravě Zeťáku, domluvená firma Kracík, která měla zajistit stavební práce těžkou mechanikou, nám sdělila, že v současné době nemá čas, proto výbor zvažuje o opravě pouze vlastními silami přepažením přední části rybníku a dle možností opravy přelivu.

Hospodář MO podal informace:
o stavu vody na našich rybnících,
rybník Nafťák je opraven, ale není zcela nepuštěn, není voda,
na Obalovně je rdesno a v Němčicích je okřenek, je zapotřebí tento plevel odstranit za pomoci loďky, kdo by měl zájem o brigádu, může se domluvit s hospodářem na tel. 723 435 779.

V současné době od 28. 6. do 5. 7. 2019 probíhá dětský rybářský tábor ve Viechtachu v SRN.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 9. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 6. 2019

Výbor se zabýval:

Jednatel MO podal informace:
o došlé žádosti – výzvy od firmy H-REKULIVACE, a.s., Chomutov, která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s., k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů na našich pozemcích č. 2635, 1396/8 a 1368 v katastrálním území Horšovský Týn za účelem provedení zásahu,
o přidělené dotace od Města Horšovský Týn na provoz rybářského kroužku pro děti na rok 2019 ve výši 8.000,- Kč a zamítnutí dotace z programu Jednorázové akce pro děti na akci letní dětský tábor ve Viechtachu v SRN,
o dodatečném zažádání dotace od MŠMT na letní dětský tábor 2019 ve výši 8.000,- Kč, která byla schválena v plné výši.

Hospodář MO podal informace:
o předání hotové stavby - oprava požeráku a výpustného potrubí na rybníku Nafťák v obci Horní Valdorf, které proběhne dne 5. 6. 2019 na hrázi rybníku,
o možnosti nákupu větší K2 od státních rybářů,
o stavu vody na našich rybnících,
je třeba opravit jeden trám v naší stodole.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 7. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 5 2019

Výbor se zabýval:

Předseda MO informoval o posunutí stavebních prací opravy rybníku Zeťák z důvodu zdravotní neschopnosti provozovatele těžké mechanizace. Stavební práce, které se obejdou bez těžké mechanizace se rozjedou už po 12. 5. 2019.

Jednatel MO podal informace:
o dodatečném přiznání nemovitých věcí a zaplacení daně z nemovitostí,
o zaslání Městskému soudu v Praze zveřejnění výroční zprávy za rok 2018,
podání informace Městu Horšovský Týn o opravách rybníků na Valdorfu.

Hospodář MO podal informace:
o úhynu ryb na Nové Vsi,
o nákupu krmení od Fadisu, doprava zajištěna
oprava Nafťáku bude započata v nejbližší době,
z porady hospodářů, která se uskutečnila 14. 4. 2019 ve Stodě.

Místopředseda MO podal informaci o podání žádostí o dotace Městu Horšovský Týn.

Pan Kaufner informoval o pořízení nových cedulí „Zákaz rybolovu od 15. 5. do 15. 9.“ na koupališti Podhájí.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 6. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 2. 4. 2019

Výbor se zabýval:

 1. Předseda MO podal zprávu z jednání ve věci opravy rybníku Zeťák. Jednání se uskutečnilo dne 2. 4. 2019 v obci Horní Valdorf za účasti zástupců Spolku Nový Valdorf a ČRS, z.s., MO Horšovský Týn. Podmínkou Spolku Nový Valdorf bylo posunutí stavebních prací, a to od 12. 5. 2019 a dbát opatření, aby nedošlo k poškození komunikace.
 2. Hospodář MO podal informace:
  O došlé opětovné žádosti o zajištění opravy protékající hráze rybníka v obci Vidice na pozemek žadatelů V. a J.K.. Hospodář MO oslovil předsedu MO o zajištění jednání se žadateli a zástupci obce na místě protékající hráze.
  O hospodaření na našich rybnících –
  Výlovy – 23. 3. 2019 byly provedeny výlovy na rybnících Obalovna, Borovice a Vidice – slovené ryby byly vysazeny do revíru 431050 a do chovných rybníků Nová Ves a Obalovna.
  Nákupem ryb – ČRS Plzeň přivezlo 2.000 ks amurů, z Poběžovic 720 ks štik (vysazeny do revíru 431050 a 431051), ze Staňkova 4700 ks K2 (vysazeno do Nové Vsi, Obalovna a Němčice). Takže K2 jsou osazené, ještě osadit K1.
  Krmení zajištěno z Fadisu, problém s dopravou, ale je již domluvena.
 3. Pan Kadlec informoval o změně termínu rybářského plesu – 7. 3. 2020 (dle volného termínu hud. skup. Regent).
 4. Došlou pozvánkou od Spolku Nový Valdorf na společnou brigádu úklidu odpadů prostorů obce a kolem rybníků, termín 6. 4. 2019, pozvánka došla mailem dne 1. 4. 2019, vyvěšeno do informační skříňky 2. 4. 2019.
 5. Návrhem na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl od Ochranného svazu autorských práv – hudební produkce rybářského bálu 2019.
 6. Informací o podání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu Města Horšovský Týn – programovou dotaci pro jednorázovou akci pro mládež (letní rybářský tábor ve Viechtachu v SRN) a individuální dotaci – příspěvek na činnost rybářského kroužku.
 7. Vedoucí rybářského kroužku p. Jandík podal zprávu o přípravě místního kola zlaté udice, které se uskuteční 12. května 2019, rybolov na Nové Vsi, dovednost za školou na hřišti a testy v chatě Stopařů.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 5. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 3. 2019

Výbor se zabýval:

 1. Opravou čapu na Nafťáku firmou Marval a spol. a opravou Zeťáku za dozoru našeho člena pana Václava Křivky – ve čtvrtek 7. března proběhne jednání na místě výše zmíněných rybnících o průběhu realizace oprav.
 2. Informací o podání daňového přiznání finančnímu úřadu za rok 2018.
 3. Přípravou výroční členské schůze, která se uskuteční dne 17. března 2019 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO byla pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou) a vyvěšena v informační skříňce MO a na našich web. stránkách. Delegátem za ZÚS Plzeň na VČS bude p. Martin Bílý.
  Schválené návrhy členů do komisí pro VČS:
  Návrhová komise - Ing. Pek S., Hrach V. st., Mgr. Turner Pavel
  Mandátová komise - Kadlec P., Kaufner Z., Bc. Praštil I.
 4. Vyhodnocením rybářského plesu – ples měl velmi kladný ohlas, a to i zásluhou hudební skupiny Regent, účast byla poměrně velká, prodáno celkem 151 lístků.H H Jednatel MO poděkoval všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. Příští ples se uskuteční 29. února 2020 (dle volného termínu hud. skup. Regent).
 5. Návrhy na ocenění členů za aktivní činnost a rozvoje naší MO.
 6. Odsouhlasením ročních paušálních náhrad jízdného na údržbu chov. rybníků pro hospodáře za rok 2018.
 7. Přípravou rozpočtu na rok 2019, který bude předložen ke schválení na VČS dne 17. 3. 2019.
 8. Jarní výlovy budou cca. koncem března, podrobnější informace budou upřesněny na VČS.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 4. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 2. 2019

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením setkání rybářů, které proběhlo 26. ledna 2019 v restauraci Kobra v Horšovském Týně. Ze 42 pozvaných členů, kteří se v roce 2018 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší MO, se posezení zúčastnilo 21 členů.
 2. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 17. března 2019 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 3. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2018 – celkem nebylo v termínu odevzdáno 6 povolenek, z toho 1 povolenka kategorie dospělí a 5 povolenek kategorie děti. Všechny vrácené sumáře byly dne 28. 1. 2019 odeslány na ČRS, ÚS Plzeň.
 4. 14. 1. 2019 bylo na Město Horšovský Týn podáno:
  podnět ke zrušení ustanovení RS bývalého člena naší MO,
  finanční vypořádání poskytnuté dotace na rybářský kroužek za rok 2018.
 5. Přípravou tradičního 62. rybářského plesu, který se uskuteční dne 23. února 2019 v sále Hotelu Šumava v Horšovském Týně. Předprodej vstupenek v IC Horšovský Týn.
 6. 16. ledna 2019 proběhlo v kanceláři MO předání funkce pokladníka za účasti předávajícího, přejímajícího a předávající komise MO – novým pokladníkem se stal pan Kadlec Petr.
 7. Vzal na vědomí rezignaci pana Patrika Narovce na funkci člena výboru a žádost o převod do MO Holýšov.
 8. Došlou žádostí od projektové firmy AV ProENVI, s.r.o., Praha o vyjádření k akci „Semošický potok ř. km 1,750 - 1,900“
 9. Opravou čapu na Nafťáku firmou Marval a spol. (smlouva je již připravena) a opravou Zeťáku svépomocí členů MO Horšovský Týn – předseda MO osloví našeho člena pana Václava Křivku k dozoru nad opravou Zeťáku. Termín závisí dle počasí.
 10. Výbor odsouhlasil převod člena z MO Plzeň do naší MO.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 3. 2019 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 8. 1. 2019

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2018 aktivně podíleli na činnosti a
  rozvoje naší organizace – termín 26. 1. 2019.
 2. Vzal na vědomí rezignaci pana Zdeňka Křivky na funkci člena dozorčí komise a ustanovení kooptací dozorčí komisí pana Miroslava Seckého do funkce člena dozorčí komise.
 3. Přípravou tradičního 62. rybářského plesu, který se uskuteční dne 23. února 2019 v sále Hotelu Šumava v Horšovském Týně. Předprodej vstupenek bude v IC Horšovský Týn od 11. února 2019.
 4. Výdejem povolenek dne 28. 12. 2018 – povinnost členů MO vrátit povolenky do 15. ledna 2019 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 2. 2019 od 19,30 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 12. 2018

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2019, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2019.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2019:
  I. pololetí - 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5. a 4. 6.
  II. pololetí - 2. 7., 3. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 12.
 4. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2018 aktivně podíleli na činnosti naší MO, termín 26. 1. 2019.
 5. Výbor stanovil inventární komisi ve složení Ing. Pek Stanislav, Cihlář Pavel a Bc. Praštil Ivan k provedení inventury majetku.
 6. Přípravou rybářského plesu, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019. Místo konání není zatím přesně stanoveno, ale počítáme se sálem v Hotelu Šumava. Prozatím čekáme, než se vyřeší podmínky pro nájem sálu.
 7. Hospodář MO podal informace:
  O průběhu hospodářských závěrek, které proběhly dne 29. listopadu 2018 v klubovně MO Domažlice.
  Rybník Nafťák – unikla voda z rybníku a proto se musel dne 7. 11. 2018 (středa) narychlo vylovit, ryby byly vysazeny na Obalovnu. Hospodář poděkoval členům, kteří výlov provedli.
  Rybník Zeťák – z důvodu plánované opravy byly ryby dne 25. 11. 2018 vyloveny a vysazeny na Obalovnu, po opravě se vrátí zpět.
 8. Výbor jednohlasně odsouhlasil s opravou čapu na Nafťáku firmou Marval a spol. a opravou Zeťáku svépomocí členů MO Horšovský Týn. Výbor přivítá každého člena, který má zájem o pomoc při opravě Zeťáku a tím i ke splnění svých členských povinností (brigád).

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 8. 1. 2019 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 11. 2018

Výbor se zabýval:

 1. MO obdržela od Města Horšovský Týn 2 ks klíčů k informační skříňce č. 8 v Nabburg parku (l ks obdržel p. Praštil a 1 ks obdržel p. Pavlík).
 2. Uhrazena Fa. za software k notebooku.
 3. Přívěsný vozík, který zakoupila MO, byl zaregistrován, pojištěn a je připraven k užívání.
 4. Výbor schválil provedením kontrolních výlovů na rybníku Nová Ves členy rybářského kroužku naší MO, v průběhu roku 2019 (termíny budou upřesněny).
 5. Potřebou aktualizace seznamu členů naší MO. P. Praštil a p. Turner provedou za využití IS Lipan revizi členské základny MO.
 6. - Výbor schválil nová pravidla blahopřání k životnímu jubileu členů naší MO: od životního výročí 50-ti let bude MO přát svým členům po 10-ti letech (50, 60 a 70 let), od životního výročí 70-ti let bude MO přát svým členům po 5-ti letech (75, 80, 85, atd.).
 7. Výlovem rybníku Zeťák. Bude proveden po uvolnění čapu, předběžně o víkendu
  17. - 18. 11. 2018.
 8. Hospodář MO podal informace o:
  Výlovu rybníka Nová Ves, část vylovených ryb vysazena do Podhájí, část do řeky a
  zbytek zpět do Nové Vsi.
  Proveden pokus o uvolnění čapu na Zeťáku, zatím se nepodařilo uvolnit. Detailní
  prohlídkou bylo zjištěno, že bude nutné provést celkovou rekonstrukci přepadu. Bude
  nutno rozhodnout, zda rekonstrukci přepadu zadat specializované firmě, nebo najmout
  techniku (kopátko a nákl. auto) a práci provést svépomocí (brigádnickou činností).
  Bude projednáno na příští výborové schůzi.
 9. Hospodář MO podal informace z porady hospodářů:
  Informace o cenách povolenek a cenách ryb v roce 2019.
  Informace k programu Lipan – vytváření dod. listů na revíry.
  Připravovaných změnách v ryb. řádu.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 12. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Turner P.
Informace z jednání výboru dne 2. 10. 2018

Výbor se zabýval:

Jednatel MO podal informace:
Od Města Horšovský Týn jsme obdrželi na vědomí Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – přístavba k rodinnému domu v městě Horšovský Týn části Valdorf na pozemku parc. Č. 1366.
Návrhem smlouvy o výpůjčce bezplatného užívání informační skříňky č. 8 v Nabburg parku na dobu neurčitou mezi Městem Horšovský Týn a naší MO.
Výbor Západočeského územního svazu na svém zářijovém zasedání schválil ceny povolenek na rok 2019. Pro tento rok rozhodl o zachování cen na úrovni roku 2018. Výjimkou je jen navýšení ceny celosvazových povolenek.
Prodloužení nájemní smlouvy vodní nádrže Němčice u Horšovského Týna, písemně potvrzeno závazné prohlášení o zájmu pokračování nájmu v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 za stávající roční nájemné.
Návrhy na vyznamenání členů naší MO, termín zápisu do IS Lipan do 15. října 2018,
Nákupem legálního softweru (Microsoft Office 2013) pro nový PC.

Hospodář MO podal informace:
Plánem podzimních výlovů 2018 – 20. 10. 2018 Nová Ves
Čtvrtek 18. 10. v 16.00 hod. pokládání sítě, čištění loviště
Pátek 19. 10. v 15,30 hod. příprava a napouštění kádí na Nové Vsi
Sobota 20. 10. v 6,30 hod. výlov Nová Ves
Po ukončení výlovu úklid nářadí.
Oprava přepadu Zeťák – vylovené ryby budou vysazeny na Nafťák, po opravě půjdou ryby zpět.
Nákupem přívěsného vozíku a bedny na převoz ryb – po prověření podmínek k čerpání dotace k nákupu majetku výbor zamítl nabídku od firmy Agroteam CZ, s.r.o. z důvodu pro MO neúměrných poplatků k celkové výši požadované dotace.

Pan Kaufner podal informaci o přípravě rybářských závodů na Podhájí, které se uskuteční dne 21. 10. 2018, pozvánka a propozice jsou vyvěseny v informační skříňce u p. Pavlíka a na internetových stránkách naší MO. Dne 14. 10. 2018 se za účelem úpravy břehů koupaliště Podhájí uskuteční brigáda od 8.00 hod.

Životními jubilei v měsíci říjen.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 11. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 9. 2018

Výbor se zabýval:

- průběhem dětského rybářského táboru ve Viechtachu v SRN – p. Jandík na příštím výboru předloží zprávu a vyúčtování
- pro činnost MO zakoupen nový notebook
- pozemky v obci Horní Valdorf - výběr vhodného pozemku pro parkování členů
- informací o prodeji pozemků v sousedství parcel č. 481 a č. 482 v k. ú. Vidice, které jsou v majetku naší MO - zatím nebyla naše MO požádána o vyjádření
- doplněním vybavení a materiálu, který je třeba pro činnost MO zakoupit, zejména přívěsný vozík a bednu na transport živých ryb
- opravou přepadu na Zeťáku
- organizací Rybářských závodů na Podhájí
- obnovením tabulek upozorňujících na omezení rybolovu na Podhájí

Předseda MO podal informace:
Na dotaz členů MO - možnost parkování na hrázi rybníka Zeťák výborem nepovoleno.
Návrhu Ing. Slivoňové (Domažlická daňová kancelář s.r.o.) vedení podvojného účetnictví pro naši MO.

Hospodář MO podal informace:
Přes suché léto a nedostatek srážek naše rybníky vodu celkem drží, žádné velké úhyny ryb nebyly. Na rybníku Nová Ves je cca o 40 cm vody méně.
Před realizací opravy přepadu na Zeťáku je nutno rybník vylovit a rozhodnout, kam umístit vylovené ryby. Rozhodnutí bude provedeno operativně, dle výlovu.
Je nutno zakoupit přívěsný vozík na převoz ryb, jedna bedna na převoz živých ryb teče.
Návrh termínu - výlov rybníka Nová Ves – 20. 10. 2018
- rybářské závody na Podhájí – 21. 10. 2018 (úklid týden předem –
14. 10. 2018).

Místopředseda MO podal informace:
Pozemek Města Horšovský Týn p.č. 2399/2 v Horním Valdorfu (mezi silnicí a pozemky MO) je druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace = neměl by být problém s přístupem (vjezdem) na pozemky MO. Úpravou povrchu části pozemku p.č. 1364 ve vlastnictví MO by mohl být vytvořen prostor pro parkování členů MO rybařících na rybníku Zeťák.
Stanovení ceníku pronájmu sálu Hotelu Šumava radou města Horšovský Týn a stanovení oficiálních pravidel pro rezervaci pronájmu sálu v Hotelu Šumava – opětovně provedena rezervace pro Rybářský ples (termín 23.2.2019) – rezervace potvrzena.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 10. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Turner P.
Informace z jednání výboru dne 3. 7. 2018

Výbor se zabýval:

 1. Upozorněním o stížnosti občanů Horního Valdorfu týkající se parkování v jejich obci na pozemcích Města Horšovský Týn a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje s tím, že naši členové mají parkovat na našich pozemcích. Jednatel MO neprodleně po obdržení upozornění o stížnosti informoval členy MO prostřednictvím informační skříňky MO, vyvěšením na naše webové stránky a zasláním na e-mailové schránky členům, kteří ji MO poskytli. Výbor se dále na dnešní schůzi tímto zabýval, především s parkováním vozidel, ale pozemky, které máme, nejsou přizpůsobeny k parkování vozidel. Z tohoto důvodu výbor dočasně povolil našim členům parkování na našich pozemcích u rybníků Nafťák a Obalovna a pověřil místopředsedu MO o zjištění stávajícího stavu týkající se parkování v Horním Valdorfu a přístupu na naše pozemky dotazem na Město Horšovský Týn.
 2. Jednatel MO podal informace:
  od Města Horšovský Týn jsme obdrželi Rozhodnutí o povolení lovu bobra evropského ve společenství honitbě „Oseva Horšovský Týn“ uživateli honitby Mysliveckému spolku Podháj H.T.,
  oznámení o záměru obce Vidice o prodeji pozemků v sousedství parcel č. 481 a č. 482, které jsou v majetku naší MO,
  v současné době probíhá dětský rybářský tábor ve Viechtachu v SRN.
 3. Informací hospodáře o obsádce ryb na rybochovných rybnících a vysazením embryónů.
 4. Pan Kaufner podal návrh na opravu přelivu na Zeťáku, výbor se bude tímto návrhem na příštích schůzích zabývat.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 9. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 6. 2018

Výbor se zabýval:

 1. Informací předsedy MO pana Peka z územní konference ZÚS, která se konala dne 30. května 2018 ve Sportpenzionu Pohoda v Plzni.:
  volil se nový výbor, předsedou se stal Ing. Jan Štípek, jinak se výbor neměnil,
  schválené změny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva –
  1. Plošné zavedení horní míry kapra obecného 70 cm - od roku 2019.
  2. Zákaz používání trojháčků na P revírech - od roku 2021.
  3. Zákaz používání dvoj a trojháčků na MP revírech v období od 1. 1. do 15. 6. - od roku 2019.
  4. Zákaz lovu na umělou mušku a muškařením v MP revírech v období od 1. 1. do 15. 6. - od roku 2019.
  5. Vrácení míry lipana podhorního na 30 cm.
 2. Jednatel MO podal informace:
  výběrem účetního – výbor odsouhlasil s výběrem účetního - Daňové a účetní kanceláře z Domažlic, která byla tel. kontaktována a souhlasila s poskytováním účetních služeb,
  odeslání výroční zprávy 2017 na nosiči CD na Městský soud v Praze,
  nabídkou Města H. Týn do bezplatného užívání informační skříňky v Nabburg parku, výbor souhlasil a zažádal o výpůjčku o inf. skříňku označenou číslem 8,
  oznámením Města H. Týn o zahájení správního řízení ve věci povolení lovu bobra evropského,
  o podepsání smlouvy s Městem H. Týn o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 tis. Kč na činnost rybářského kroužku a 8 tis. Kč na rybářský tábor ve Viechtachu v SRN,
  nabídkou Povodí Vltavy o uzavření nové nájemní smlouvy vodní nádrže Němčice, stávající náj. smlouva končí ke dni 31. 12. 2018, výbor souhlasí o uzavření nové smlouvy, nájemné zůstává ve stejné výši 2.454,- Kč.
  informaci k ochraně osobních údajů – GDPR, Rada ČRS vydala k celé problematice Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, u stávajících členů je třeba souhlas se zpracováním osobních údajů (při poskytnutí tel. a e-mailu) – při vydání povolenek.
 3. Informací hospodáře o stavech chovných rybníků a nákupem 250 tis. ks embryonu z Předenic.
 4. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského spolku, která byla výborem schválena.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 7. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 2. 5. 2018

Výbor se zabýval:

Příští termín schůze 5. 6. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Zápis z první schůze nově zvoleného výboru ze dne 3. 4. 2018

 1. Končící předseda pan Kabourek přivítal nový i starý výbor a předal slovo novému výboru k volbě předsedy a rozdělení dalších funkcí MO:
 2. Volba výboru – předsedou na nové čtyřleté období se stal jednomyslným hlasováním pan Ing. Pek Stanislav.
 3. Dále byly ustanoveny tyto další funkce:
  Mgr. Turner Pavel - místopředseda
  Bc. Ivan Praštil - jednatel
  Václav Hrach st. - hlavní hospodář
  Narovec Patrik - pokladník
  Kaufner zdeněk - referent sportovních a kulturních akcí
  Kadlec Petr - člen výboru
  Pavel Pavlík - člen výboru
  Funkce účetní nebyla ustanovena z členů výboru ani z řad členů MO, pan Kabourek navrhl daňovou a účetní kancelář z Domažlic, předběžná finanční odměna cca 8 tis. až 10 tis. Kč za rok. Jednatel MO kontaktuje výše uvedenou daňovou kancelář a domluví podrobnosti do příští výborové schůze.
 4. Předání funkcí předseda, místopředseda a pokladníka proběhne v průběhu příštího týdne v kanceláři MO.
 5. Výborové schůze v roce 2018 proběhnou nadále dle stanovených termínů na prosincové výborové schůzi 2017 (první úterý příslušného měsíce).
 6. Výbor vzal na vědomí informaci p. Cihláře P. o zvolení nového předsedy DK, kterým se stal Cihlář Pavel.
 7. Informací hospodáře o jarních výlovech 2018 na chovných rybnících a jejich stavu:
  14. 4. – Obalovna, Vidice II., Borovice od 7.00 hod.
  15. 4. – Nafťák a Němčice od 7.00 hod.
 8. Projednal žádost žadatelů V.K. a J.K., Vidice, o zajištění opravy protékající hráze na rybníku ve Vidicích.
 9. Výbor MO projednal stav RMV Zeťák a rozhodl, že jarní rybářské závody dle odst. 1 „Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013“ se neuskuteční z důvodu nevyhovujícího stavu rybníka zapříčiněné bobrem evropským a stanovil zahájení rybolovu od 29. 4. 2018 (neděle) a celoroční hájení okouna říčního z důvodu regulace střevličky východní.
 10. Informací o podání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu Města Horšovský Týn – programovou dotaci pro jednorázovou akci pro mládež (letní rybářský tábor ve Viechtachu v SRN) a individuální dotaci – příspěvek na činnost rybářského kroužku.
 11. Dne 30. května 2018 se koná 42. územní konference ve Sportpenzionu Pohoda v Letkově, delegátem za naší MO byl zvolen předseda Ing. Pek Stanislav.
 12. Výbor navrhl a projednal odměnu ve formě věcného daru odstupujícím funkcionářům p. Kabourkovi, Hojdovi a Egrovi za významné přispění k rozvoji naší MO.
 13. Informací p. Patrika Narovce o úspěšném složení zkoušek rybářských hospodářů a zkoušek RS.
 14. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského spolku, která byla výborem schválena.
 15. Životními jubilei v měsíci duben.
 16. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 5. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 3. 2018

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou návrhů členů do komisí pro VČS (18. března 2018 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn):
  Návrhová komise - Kabourek M., Hrach V. st., Toman M. st.
  Mandátová komise - Ing. Pek S., Plachý Z., Bc. Praštil I.
  Volební komise - Hojda V., Eger J., Šobr V.
 2. Vyhodnocením rybářského plesu – účast byla poměrně velká, prodáno celkem 102 lístků.H
 3. Výbor na návrh předsedy MO navrhl a projednal odměnu ve formě věcného daru paní Svojanovské za vedení účetnictví naší MO.
 4. Odbor mládeže Zpč. ÚS připravuje nové inter. stránky, jejichž součástí budou i kontakty na aktivní ryb. kroužky – zástupci za naší MO byli stanoveni Jandík J. a Prchal A.
 5. Ve dnech 11. – 16. března 2018 se uskuteční ve Střední rybářské škole ve Vodňanech školení rybářských hospodářů, za MO Horšovský Týn se přihlásil jeden uchazeč.
 6. Návrhy na ocenění členů za aktivní činnost a rozvoje naší MO.
 7. Vzal na vědomí vyhlášku č. 25/2018 Sb., která upravuje doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech od 1. dubna 2018 takto:
  v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
  v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
 8. Životními jubilei v měsíci březen.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 4. 2018 od 19,00 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 2. 2018

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 18. března 2018 od 9.00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem a se seznamem kandidátů pro volby do orgánů ČRS, z.s., MO Horšovský Týn zaslány poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 2. Přípravou tradičního 61. rybářského plesu, který se uskuteční dne 10. února 2018 v sále Kulturního domu v Semněvicích.
 3. 15. a 16. ledna 2018 proběhlo jednání s novými zájemci o kandidaturu do orgánů MO Horšovský Týn (výbor a DK). Na výborové schůzi byla projednána a navržena kandidátka pro volby do:
  výboru – Hrach Václav st., Kadlec Petr, Kaufner Zdeněk, Narovec Patrik, Pavlík Pavel, Ing. Pek Stanislav, Bc. Praštil Ivan, Toman Miroslav st. a Turner Pavel.
  DK – Cihlář Pavel, Herian Jiří a Křivka Zdeněk.
 4. Vyhodnocením setkání rybářů, které proběhlo 27. ledna 2018 v restauraci Kobra v Horšovském Týně. Z 35 pozvaných členů, kteří se v roce 2017 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší MO, se posezení zúčastnilo 20 členů.
 5. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2017 – celkem nebylo v termínu odevzdáno 6 povolenek, z toho 4 povolenky dospělí, 1 povolenka ZTP a 1 povolenka děti. Jejich držitelé budou upozorněni na porušení pravidel.
 6. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského spolku, která byla výborem schválena. Dne 6. 3. 2018 od 19.00 hod. proběhne přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS.
 7. Výbor projednal žádost pana Vasilije Vesti o udělení souhlasu s přístavnou v obci Horní Valdorf u svého rod. domu, který sousedí s parcelami naší MO. Výbor souhlasil s udělením souhlasu.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 3. 2018 od 19,30 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 2. 1. 2018

Výbor se zabýval:

 1. Projednal návrh předsedy MO o nabídce nové účetní za paní Svojanovskou, jedná se o Daňovou a účetní kancelář z Domažlic, předběžná finanční odměna cca 8 tis. až 10 tis. Kč za rok. Účetní uzávěrku a vyúčtování dotací za rok 2017 provede ještě paní Svojanovská.
 2. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2017 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší organizace – termín 27. 1. 2018.
 3. Přípravou tradičního 61. rybářského plesu, který se uskuteční dne 10. února 2018 v sále Kulturního domu v Semněvicích. Předprodej vstupenek bude v IC Horšovský Týn od 22. ledna 2018.
  Doprava zajištěna z Horš. Týna – zastávka u sýpky a u kostela sv. Apolináře 18.30 hod. a 19.30 hod..
  Zpět ze Semněvic – od kulturního domu 01.30 hod. a 02.30 hod.
 4. Podanou přihláškou o přijetí nových členů do našeho rybářského spolku, která byla výborem schválena. Dne 6. 2. 2018 od 19.00 hod. proběhne přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS.
 5. Přípravou výroční členské schůze, předběžný termín 18. 3. 2018 od 9,00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn.
 6. Projednal a schválil roční paušální náhrady jízdného za rok 2017 pro hospodáře na rybnících: Obalovna, Nafťák, Němčice, Vidice I., Kocourovský a koupaliště Podhájí.
 7. Projednal a schválil novou pachtovní smlouvu pozemků (pronájem louky u Novoveského rybníka o výměře 2436 m2) mezi ČRS, z.s., MO Horšovský Týn (propachtovatel) a FADIS OSIVA s.r.o. Horšovský Týn (pachtýř).
 8. Jednatel MO informoval o ocenění pana Jandíka J. „ Čestným uznáním za záslužnou a obětavou práci v rybářství“ (práci s mládeží) od Západočeského územního svazu Plzeň. Vyhlášení nejlepších sportovců proběhlo dne 13. prosince 2017 v Plzni.
 9. Výdejem povolenek dne 28. 12. 2017 – povinnost členů MO vrátit povolenky do 15. ledna 2018 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 2. 2018 od 19,30 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.

Informace z jednání výboru dne 5. 12. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou rybářského plesu, který se uskuteční v sobotu 10. února 2018 od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Semněvicích. Doprava bude zajištěna autobusem z Horš. Týna v 18.30 hod. a 19.30 hod. a zpět ze Semněvic v 01.30 hod. a 02.30 hod.
 2. Zajištěním nové účetní za paní Svojanovskou, která z vlastního podnětu ukončí činnost účetní v naší MO ke konci roku 2017.
 3. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2018, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 4. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2018.
 5. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2018:
  I. pololetí - 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 2. 5. a 5. 6.
  II. pololetí - 3. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12.
 6. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2017 aktivně podíleli na činnosti naší MO, termín 27. 1. 2018.
 7. Hospodář MO informoval o průběhu hospodářských závěrek, které proběhly dne 28. listopadu 2017 v klubovně MO Domažlice.
 8. Výbor stanovil inventární komisi ve složení Kabourek Miroslav, Šobr Václav a Praštil Ivan k provedení inventury majetku.
 9. Přijímáním nových členů – nový zájemci mohou podávat přihlášky do do 31. 12.2017, a to na adresu: ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů). Termín přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS je 6.2.2018.
 10. Převodem člena z jiné MO do naší místní organizace – převod byl výborem schválen.
 11. Životními jubilei v měsíci prosinci 2017 v lednu 2018.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 1. 2018 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 11. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením rybářských závodů, které se uskutečnily dne 8. 10. 2017 na koupališti Podhájí – závody proběhly úspěšně s poměrně velkým počtem závodníků oproti loňskému roku. Vyhodnocení je vyvěšeno ve skříňce p. Pavlíka a na webu naší MO.
 2. Pořízením mobilního internetu k používání Informačního systému Lipan v kanceláři MO, hlavně k zápisu veškeré administrativy, především výdej povolenek a evidence MO. Důvodem je ukončení poskytnutého připojení internetu od MUDr. Eibischové, a to k 31. 12. 2017.
 3. Vzal na vědomí Rozhodnutí MÚ Horšovský Týn ve věci povolení k nakládání s vodami – k odběru povrchové vody z Novoveského rybníka za účelem zalévání zahrady ve vlastnictví žadatelů na pozemku KN 1524/3.
 4. Přípravou rybářského plesu, který je naplánován na 10. února 2018. Výbor řeší sál na konání plesu.
 5. Vyhodnocením podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves z 7. 10. 2017 – celkem bylo vyloveno 4003 ks K3 o váze 3016 kg, 96 ks amura o váze 104 kg, 40 ks štik o váze 30 kg, okoun o váze 50 kg, karas o váze 115 kg, lín o váze 20 kg a bílá ryba o váze 170 kg – všechny ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu. Hospodář MO poděkoval všem, kteří se výlovu zúčastnili.
 6. Hospodář MO informoval o vysazení ryb (dorybnění):
  1000 kg K2 do revíru 431050 z MO Klatovy,
  780 kg K2 do revíru 431050 z MO Nýrsko,
  22 kg Ca2 do revíru 431050 a 431051 z MO Nýrsko,
  29. 11. 2017 proběhnou hospodářské závěrky 2017 v klubovně MO Domažlice,
  podal informaci z porady hospodářů, která se konala 18. 10. 2017.
 7. Předseda DK podal návrh na ukončení pronájmu rybníku Němčice z důvodu nevyhovujícího stavu k chovu ryb zapříčiněné nadměrným vypouštěním odpadů z fekálů.
 8. Životními jubilei v měsíci listopad 2017.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 12. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 3. 10. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Souhlasem pana Pavlíka Pavla na bezplatné využívání jeho informační skříňky pro účely naší MO, která je umístěna v Littrowě ulici na budově u vstupu do průchodu k rybářským potřebám.
 2. Návrhem členů MO na svazové vyznamenání – termín zápisu do IS Lipan do 15. 10. 2017 – navržen a schválen jeden člen MO hlasováním 4 pro a 1proti.
 3. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi dne 7. října 2017. Pro loviče je sraz v 6,30 hod. na hrázi rybníka.
 4. Přípravou rybářských závodů na Podhájí dne 8. října 2017. Pozvánka a propozice jsou umístěny na webu MO a ve vývěsné skříňce p. Pavlíka
 5. Vedoucí dětského ryb. kroužku p. Jandík J. podal podrobnou informaci o průběhu dětského táboru mladých rybářů, který proběhl v měsíci červenec 2017 ve Viechtachu v SRN. Dále informoval o začátku ryb. kroužku (6. 10. 2017) a o prodloužení nájemní smlouvy na 1 rok.
 6. Projednal žádost žadatelů V. Č. a A. Č. o stanovisko k odběru povrchových vod z Novoveského rybníka – schváleno hlasováním 5 pro a 0 proti.
 7. Předseda dozorčí komise podal zprávu o zadržení povolenky k rybolovu za porušení předpisů proti rybářství (nejedná se o našeho člena MO) a o následném zaslání povolenky na ČRS, z.s., ZÚS Plzeň.
 8. Životními jubilei v měsíci říjen 2017.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 11. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 9. 2017

Výbor se zabýval:

Příští termín schůze 3. 10. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.Informace z jednání výboru dne 4. 7. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Návrhy členů do nového výboru a DK pro volby na VČS v roce 2018 – prozatím bez zájemců kandidovat do výboru a DK.
 2. V současné době probíhá dětský rybářský tábor ve Viechtachu v SRN.
 3. Informací hospodáře MO pana Hracha V. st.:
  oznámení z Povodí Vltavy o opravě jezu na Radbuze v Horšovském Týně od 26.6. do 15.8. 2017,
  rybník Vidice – Agroživ Vidice předběžně telefonicky zažádal na odběr vody pro dobytek, písemnou žádost dodatečně zašlou, pan Toman st. navrhl odprodej rybníku,
  Němčice, Borovice – rybníky pokryt bažincem,
  Nová Ves – před měsícem úhyn cca 100 až 200 ks kapra.
 4. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 9. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 2. 5. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Zahájením rybolovu na RMV Zeťák od 30. května 2017.
 2. Žádostí pana Robina Jakeše z Nové Vsi o koupi části pozemku č. 2627 v katastrálním území Horšovský Týn (cca 170 m2). Dle katastru nemovitostí se jedná o vodní plochu, která je součástí Novoveského rybníka, v současné době je výše uvedená část pozemku bez vody – břeh rybníka. Výbor se usnesl, že není v zájmu MO odprodávat nabyté pozemky MO, především pozemky, které navazují na vodní plochy z důvodu přístupu k vodě.
 3. Docházkou dětí do 15-ti let do rybářského kroužku a na základě doporučení ČRS, z.s., Rady ČRS Praha výbor MO vydal stanovisko: Výbor ČRS, z. s., MO Horšovský Týn stanovil, že děti do 15-ti let se musí zúčastňovat rybářského kroužku mládeže při MO Horšovský Týn, a to ve smyslu § 4, odst. 2, písm. d) Stanov ČRS (povinnost člena MO zúčastňovat se rybářského školení).
 4. Na základě ročního vyúčtování služeb 2016 – spotřeba el. energie, vody a za dodávku tepla v kanceláři MO, které činilo 45% ze stanovených měsíčních záloh 2.000,- Kč, byly zálohy sníženy na 1.000,- Kč.
 5. Vedoucí rybářského kroužku pan Jandík podal informaci o průběhu místního kola Zlaté udice 2017, které se uskutečnilo 29. 4. 2017. Celkem se zúčastnilo 11 soutěžících mladých rybářů.
  Dále podal informaci o přípravách okresního kola Zlaté udice, které proběhne dne 13. 5. 2017, jehož pořadatelem je naše MO. Rybolov se uskuteční na revíru č. 431051 R6/A koupaliště Podhájí, z tohoto důvodu bude pro ostatní rybolov od 07.00 hod. do 12.00 hod. po celé délce levého břehu od hráze zakázán a rybolovná technika a rybolovné znalosti proběhnou v areálu Základní školy V Horšovském Týně.
 6. Informací hospodáře MO pana Hracha V. st.:
  Nákupem a vysazením násady:
  z MO Přeštice K1 3.600 ks
  z MO Stod K2 3.500 ks
  Všechny ryby byly vysazeny na chovné rybníky.
  Informaci z porady hospodářů – ukončení činnosti hlavního hospodáře ÚS Plzeň a návrhy na změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva.
 7. Informací o přijetí čtyř nových členů do naší MO, kteří dne 2. 5. 2017 před výborovou schůzí úspěšně absolvovali test na přezkoušení uchazečů pro získání prvního ryb. lístku.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 6. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 4. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením výroční členské schůze, účast členů byla 45%. Předseda MO poděkoval členům výboru za přípravu přednesených zpráv a členům MO za průběh schůze.
 2. Vyhodnocením jarních výlovů na chovných rybnících:
  18. 3. 2017
  Obalovna – vyloveno 37 ks štik – vysazeny na revír č. 431050, dále byli vyloveni okouni a plotice – vráceni zpět,
  Borovice – celkem vyloveno 1.660 ks K2 o váze 266 kg,
  Vidice – celkem vyloveno 25 ks K2 o celkové váze 4 kg,
  Ostatní ryby byly vysazeny na chovné rybníky.
 3. Plánovaný výlov 25. 3. 2017 – Nafťák a Němčice byl zrušen – nebyly ryby.
 4. Informací hospodáře MO pana Hracha V. st.:
  Nákupem a vysazením násady:
  z MO Staňkov K3 100 ks 248 kg Zeťák
                   dtto K2 3000 ks 694 kg Nová ves
  z Dílů od p. Mráze Ab2 73 kg Němčice
                        dtto K2 139 kg Němčice
  Příprava nákupu ryb z Přeštic a ze Stoda.
  Předpoklad násady embryonu na Nafťák a K1 na Vidice a Borovice.
 5. Pan Toman Miroslav navrhl předsedu DK p. Šobra Václava do přípravné skupiny ke shromažďování návrhů členů do nového výboru a DK pro volby na VČS v roce 2018. Výbor jednomyslně souhlasil.
 6. Výbor MO projednal stav RMV Zeťák a rozhodl, že jarní rybářské závody dle odst. 1 „Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013“ se neuskuteční z důvodu nevyhovujícího stavu rybníka zapříčiněné bobrem evropským a stanovil na VČS termín zahájení rybolovu od 30. 4. 2017 (neděle).
 7. Informací o podání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu Města Horšovský Týn – programovou dotaci pro jednorázovou akci pro mládež (letní rybářský tábor ve Viechtachu v SRN) a individuální dotaci – příspěvek na činnost rybářského kroužku.
 8. Životními jubilei v měsíci duben 2017.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 5. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 3. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 12. 3. 2017 od 9,00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn.
 2. Výbor projednal a stanovil přípravnou skupinu dvou členů výboru, Tomana Miroslava a Praštila Ivana, ke shromažďování návrhů členů do nového výboru a DK pro volby na VČS v roce 2018. Návrhy po projednání s uchazeči předá výboru MO k sestavení kandidátky.
 3. Pan Toman Miroslav oficiálně sdělil výboru, že nebude moci ze zdravotních důvodu vykonávat činnost rybničního hospodáře.
 4. Informací hospodáře o jarních výlovech 2017 na chovných rybnících:
  18. 3. – Obalovna, Vidice II., Borovice od 6.30 hod.
  25. 3. – Nafťák a Němčice od 6.30 hod.
 5. Vedoucí ryb. kroužku p. Jandík podal informaci o soutěži místního kola Zlaté udice, která se bude konat dne 29. 4. 2017 a okresního kola Zlaté udice, které pořádá naše MO dne 13. 5. 2017.
 6. Informací o pořízení zákaznické karty České pošty, která je na tři roky zdarma, prodloužení na dva roky za poplatek 50,- Kč. Karta poskytuje slevy na poštovní zásilky a další služby.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 4. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 2. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením setkání rybářů, které proběhlo 14. ledna 2017 v restauraci Kobra v Horšovském Týně. Z 39 pozvaných členů, kteří se v roce 2016 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší MO, se posezení zúčastnilo pouze 14 členů.
 2. Vyhodnocením rybářského plesu – byl vyprodán celý sál Blížejovské hospody o celkovém počtu 96 míst. H Předseda MO poděkoval všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu.
 3. Přípravou výroční členské schůze, která se bude konat dne 12. 3. 2017 od 9,00 hod. v sále Kina Města Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 4. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2016 – celkem nebyly v termínu odevzdány 3 povolenky, z toho 2 povolenky dospělí a 1 povolenka děti. Jejich držitelé budou upozorněni na porušení pravidel.
 5. Odsouhlasením ročních paušálních náhrad jízdného na údržbu chov. rybníků pro hospodáře za rok 2016.
 6. Informací o podání ročního vyúčtování za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2016 od Města Horšovský Týn určené na činnost kroužku mladých rybářů a na sál rybářského plesu.
 7. Návrhy na ocenění členů za aktivní činnost a rozvoje naší MO.
 8. Informací o přijetí nových členů do naší MO:
  tři rybáři, kteří dne 7.2.2017 úspěšně absolvovali test na přezkoušení uchazečů pro získání prvního ryb. lístku,
  a dva rybáři, kteří přestoupili z jiné MO.
 9. Informací o vydávání krátkodobého 30 denního rybářského lístku .
 10. Informací o pořádání zkoušek rybářské stráže, které pořádá ČRS, z.s., ZÚS Plzeň. Za naší MO se přihlásili tři uchazeči, které výbor schválil a doporučil.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 3. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z ednání výboru dne 3. 1. 2017

Výbor se zabýval:

 1. Výdejem povolenek dne 29. 12. 2016 – bylo zaplaceno 46 členských známek a vydáno 46 povolenek. Povinnost členů MO vrátit povolenky do 15. ledna 2017 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).
 2. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2016 aktivně podíleli na činnosti a rozvoje naší organizace – termín 14. 1. 2017.
 3. Přípravou jubilejního 60. rybářského plesu, který se uskuteční dne 4. února 2017 v Blížejovské hospodě. Předprodej vstupenek bude v IC Horšovský Týn od 9. ledna 2017.
  Doprava zajištěna z Horš. Týna – zastávka u sýpky a u kostela sv. Apolináře 18.30 hod. a 19.30 hod..
  Zpět z Blížejova – od Blížejovovské hospody 01.30 hod. a 02.30 hod.
 4. Podanými přihláškami (2x) o přijetí nových členů do našeho rybářského spolku – obě byly výborem schváleny. Dne 7. 2. 2017 od 17.00 hod. proběhne přezkoušení pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 2. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 12. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2017, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2017.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2017:
  I. pololetí - 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5. a 6. 6.
  II. pololetí - 4. 7., 5. 9., 3. 10., 7. 11. a 5. 12.
 4. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2016 aktivně podíleli na činnosti naší MO, termín 14. 1. 2017.
 5. Hospodář MO informoval o průběhu hospodářských závěrek, které proběhly dne 22. listopadu 2016 v klubovně MO Domažlice.
 6. Přípravou jubilejního 60. rybářského plesu, který se uskuteční dne 4. února 2017 v Blížejovské hospodě.
 7. Výborové schůze se zúčastnila účetní naší MO paní Svojanovská, která mimo jiné požádala výbor o stanovení inventární komise k provedení inventury majetku. Výbor se usnesl na zřízení inventární komise ve složení Kabourek Miroslav, Šobr Václav a Praštil Ivan.
 8. Jednatel MO podal novou informaci o připojení internetu v nové kanceláři od MUDr. Eibischové – poskytnutí připojení je od počátku bez poplatku.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 1. 2017 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 1. 11. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves z 8. 10. 2016 – celkem bylo vyloveno 1270 ks K3 o váze 1760 kg, 1100 ks amura o váze 585 kg, 20 ks štik o váze 30 kg, okoun o váze 100 kg a bílá ryba o váze 130 kg – všechny ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu. Hospodář MO poděkoval všem, kteří se výlovu zúčastnili.
 2. Vyhodnocením rybářských závodů, které se uskutečnily dne 9. 10. 2016 na koupališti Podhájí – závody proběhly úspěšně s menším počtem závodníků oproti předchozím závodům. Vyhodnocení je vyvěšeno ve skříňce MO a na webu naší MO. Předseda MO poděkoval všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu závodu.
 3. Hospodář MO informoval o vysazení ryb (dorybnění):
  27. 10. 2016 – 1300 kg K3 do revíru 431051 z Mariánských Lázní,
  30. 10. 2016 – 412 kg K3 do revíru 431050 z Klatovského rybářství a.s.,
  22. 11. 2016 proběhnou hospodářské závěrky 2016 v klubovně MO Domažlice.
 4. Předseda DK podal zprávu o průběhu a výsledku kárného řízení našeho člena MO za porušení přestupku v úseku rybářství.
 5. Přípravou rybářského plesu, který je naplánován na 4. února 2017. Výbor řeší sál na konání plesu.
 6. Životními jubilei v měsíci listopad 2016.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 12. 2016 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 10. 2016

Výbor se zabýval:

 1. HInformací od firmy Agroteam CZ, s.r.o. o možnostech čerpání dotací v rámci OP rybářství. Po prověření podmínek k čerpání dotace k nákupu majetku výbor zamítl nabídku od výše uvedené firmy z důvodu pro MO neúměrných poplatků k celkové výši požadované dotace.
 2. Návrhy na svazové vyznamenání členů MO – nebyl navržen žádný člen MO.
 3. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – stanoven termín – 8. října 2016. Pro loviče je změna srazu - v 7,00 hod. na hrázi rybníka.
 4. Přípravou rybářských závodů na Podhájí – stanoven termín – 9. října 2016. Pozvánka a propozice jsou umístěny na webu MO a ve vývěsné skříňce.
 5. Vyhodnocením brigády na koupališti Podhájí, která se konala 24. září 2016 od 8.00 hod.. Celkem se zúčastnilo 5 členů MO, kteří provedli terénní úpravy kolem rybníka pro konání rybářských závodů.
 6. Hospodář MO informoval:
  o nákupu ryb a vysazení na RMV Zeťák – vyvěšeno ve vývěsné skříňce,
  o zásobení krmení - je ho dost i na další rok,
  o zadržení povolenky k lovu členovi naší MO,
  o úpravě rybníka Obalovna.
 7. Nový vedoucí rybářského kroužku pan Jandík Josef podal informaci o přípravě začínajícího rybářského kroužku na rok 2016 – 2017 a se změnou doby konání – každý pátek od 15.30 hod. do 16.30 hod..
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 1. 11. 2016 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 9. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Informací od firmy Agroteam CZ, s.r.o. o možnostech čerpání dotací v rámci OP rybářství. Jednatel MO prověří podmínky k čerpání dotace k nákupu majetku (kádě, přepravní bednu, apod.).
 2. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – stanoven termín – 8. října 2016. Pro loviče je sraz v 6,00 hod. na hrázi rybníka.
 3. Přípravou rybářských závodů na Podhájí – stanoven termín – 9. října 2016. Pozvánka a propozice jsou umístěny na webu MO a ve vývěsné skříňce.
 4. Brigádou na koupališti Podhájí – termín 24. září 2016 – pro všechny členy naší MO, kteří mají zájem o splnění členských povinností, sraz v 7.45 hod. u hlavního vstupu koupaliště. Pozvánka s podrobnými informacemi je vyvěšena na webu MO a ve vývěsné skříňce.
 5. Úpravou rybníka Obalovna – hospodář MO navrhl vyhrnutí vybagrovaného bahna, které je v rybníce, na kraje rybníka a tím zvětšit vodní plochu. Výbor odsouhlasil úpravu rybníka a stanovil termín do konce listopadu 2016 k vybrání firmy, která úpravu provede.
 6. Hospodář MO informoval o změně rybničního hospodáře na chovných rybnících na Valdorfu – Obalovna, Nafťák a Zeťák – p. Toman Miroslav st. a zároveň se bude starat i o Podhájí. Dne 12. 7. 2016 proběhlo předání klíčů od výše uvedených rybníků.
 7. Informací o zaslání Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo 526/2008 o nájmu nemovitosti (zemědělská půda) od FADIS OSIVA s.r.o. na změnu výše nájemného.
 8. Pan Hojda Vlastimil informoval o ukončení jeho činnosti vedoucího rybářského kroužku. Novým vedoucím se stal pan Jandík Josef, dále mu budou pomáhat A. Prchal a E. Korečková. Rybářský kroužek na rok 2016/2017 začíná v prvním týdnu měsíce října – každý pátek od 15.30 hod. do 16.30 hod.. Výbor souhlasí se změnami v činnosti rybářského kroužku a pozval nového vedoucího k účasti na výborových schůzích.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 10. 2016 od 19 hodin v kanceláři MO.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 7. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Informací o ukončení nájmu vodní plochy – rybníka v obci Lštění k 30. 9. 2016.
 2. Informací o vystavení nového registračního listu organizační jednotky ČRS, z.s..
 3. Předseda revizní komise p. Šobr, jako rybniční hospodář, který se staral o rybníky v obci Horní Valdorf, předal hlavnímu hospodáři p. Hrachovi klíče od kolen na rybnících s tím, že se již nebude starat o rybníky z důvodu špatného hospodaření zásluhou předsedy a hospodáře MO a nákupem malých ryb. Protokol od předání klíčů nepožaduje.
 4. Předseda MO na to vysvětlil, proč nebylo možné nakoupit požadované násadové ryby K2 a tlumočil informaci podanou od ÚS Plzeň o stanovené zásadě, že na jaře bude K2 levnější a na podzim bude K2 dražší. Od neorganizačních institucí se K2 nebude nakupovat z důvodu neforemné ryby.
 5. P. Toman zhodnotil zápis z minulé výborové schůze a požadoval, že p. Walter neskončil z vlastní vůle, ale že byl vyloučen. Jednatel MO sdělil p. Tomanovi, že člen MO může být vyloučen pouze na základě rozhodnutí o uložení kárného opatření vyloučení z ČRS - Stanovy ČRS, z.s., platné od 22. 11. 2014, právní skutek §5, odst. 1), písm. d). Dále p. Toman uvedl, že mladý z výboru nevyštval.
 6. Životními jubilei v měsíci červenec 2016.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 9. 2016 od 19 hodin v kanceláři MO

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 6. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Předseda MO poděkoval p. Hrachovi V. ml., p. Zedníkovi M. a p. Pavlíkovi P., kteří odstoupili z funkcí ve výboru, za jejich činnost v místní organizaci.
 2. Informací předsedy MO o předání funkce p. L. Waltra, které proběhlo dne 16. 5. 2016 za účasti komise složené z předsedy, jednatele a člena dozorčí komise. Pan L. Walter se ze své vůle odmítl účastnit předání.
 3. Předseda MO oficiálně vyzval člena výboru p. M. Tomana k odstoupení z funkce ve výboru jako nejnespokojenějšího člena MO, který neustále ústně napadá členy výboru proti jejich činnostem a rozhodnutím výboru.
 4. Hospodář MO se přidal k výzvě předsedy k odstoupení p. M. Tomana a dodal, že díky jemu odešli z výboru všichni mladí, kteří vykonali pro MO více práce, než p. Toman.
 5. Hospodář MO informoval o chovných rybnících a jejich hospodářů:
  Nová Ves, Němčice, Borovice a Vidice – Hrach V. st.
  Valdorf – Obalovna, Nafťák a Zeťák – Šobr V.
  Podhájí – ustanoven prozatímní nový rybniční hospodář - Toman M. st.
 6. Předseda MO podal zprávu z 41. územní konference ČRS, ZÚS Plzeň, která se konala dne 26. května 2016 ve Sportpenzionu Pohoda v Plzni.
 7. Informací o přidělení dotace od Města Horšovský Týn na činnost rybářského kroužku ve výši 6.000,- Kč a za pronájem sálu rybářského plesu ve výši 4.000,- Kč.
 8. Předseda MO poděkoval za zprovoznění kanceláře členům MO pí. Hrachové J. p. Hrachovi V. st. a ml., p. Hojdovi V. a p. Praštilovi I..
 9. Hospodář MO převezme svěřený materiál po p. Hrachovi V. ml..
 10. Výbor projednal a schválil výdaje rozpočtu na rok 2016 – nákupy 230.000,- Kč, nakupované služby 100.000,- Kč, daně a poplatky 5.000,- Kč, ČRS - Územní svaz Plzeň 170.000,- Kč = celkem 505.000,- Kč. Příjmy ve výši 500.00,- Kč byly již schváleny na VČS 2016.
 11. Životními jubilei v měsíci červen 2016.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 7. 2016 od 19 hodin v kanceláři MO

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 3. 5. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Předseda na začátku schůze velmi ostře upozornil na rozšiřování lží některými členy výboru na jeho osobu týkající se návrhu na vybudování záchytného rybníku v zámeckém parku.
 2. Předseda projevil lítost za odstoupení místopředsedy p. Waltera a poděkoval za jeho přínos pro místní organizaci. Zároveň uvedl, co vše p. Walter obstarával a oslovil členy výboru, kdo a jakou agendu bude za něj dělat – nikdo se nepřihlásil. Prozatím jednatel MO zajistí spolupráci s firmou INTERNET CZ, a.s., která provozuje naše web. stránky a ostatní, co stihne, zajistí sám předseda MO.
 3. Předseda informoval o písemném sdělení paní Svojanovské o ukončení činnosti ve výboru s tím, že práci účetní bude vykonávat do roku 2018 – do konce volebního období.
 4. Hospodář MO podal informaci o stavu vysazení K1 a K2 na chovných rybnících a zprávu z aktivu hospodářů, který se konal dne 20. dubna 2016 v zařízení ŠKODALAND u přehrady České Údolí.
 5. Hospodář MO informoval o obdrženém rozhodnutí od Krajského úřadu Plzeň, odbor životního prostředí na řešení nežádoucího bobra evropského na rybníku Waldorf – Zeťák, který zapříčinil nevyhovující stav rybníka.
 6. p. Hojda se vyjádřil k odchodu p. Waltra a poděkoval mu za jeho činnost v rybářském kroužku a za jeho přístup k mladým rybářům.
 7. Vedoucí ryb. kroužku p. Hojda podal informaci o soutěži místního kola Zlaté udice, která se konala dne 24. 4. 2016. Okresní kolo ZU pořádá MO Domažlice dne 14. 5. 2016.
 8. Jednatel MO podal informaci o poskytnutí připojení internetu v nové kanceláři od MUDr. Eibischové za poplatek 100,- Kč za měsíc.
 9. Na konci schůzi předal výboru p. Hrach Václav ml. písemnou rezignaci na funkci ve výboru s okamžitou platností. Na to se přidali s ústním sdělením o ukončení funkce ve výboru p. Zedník Martin a p. Pavlík Pavel.
 10. Životními jubilei v měsíci květen 2016.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 6. 2016 od 19 hodin v nové kanceláři MO v ulici Boženy Němcové 34

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 4. 2016

Výbor se zabýval:

Vyhodnocením výroční členské schůze, účast členů byla 51%. Předseda MO poděkoval členům výboru za přípravu přednesených zpráv a členům MO za průběh schůze.

Vyhodnocením jarních výlovů na chovných rybnících:
12. 3. 2016
        Borovice - celkem vyloveno 600 ks K2 o váze 96 kg,
19. 3. 2016
        Obalovna - celkem vyloveno 1236 ks K3 o váze 1190 kg, na RMV bylo vysazeno 100 ks , ostatní na revír č. 431050,
        Lštění - celkem vyloveno 118 ks K2 o celkové váze 90 kg,
        Vidice - celkem vyloveno 115 ks K2 o celkové váze 85 kg,
2. 4. 2016
        Nafťák - celkem vyloveno 0 ks,
        Němčice - celkem vyloveno 6000 ks K1.
Ostatní ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 1. 3. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením rybářského plesu – celkem bylo prodáno 88 vstupenek, oproti loňskému roku bylo prodáno o 8 vstupenek méně. H Předseda MO poděkoval všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu.
 2. Novými prostory pro kancelář MO – s Městem Horšovský Týn byla uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu B. Němcové 34 v Horšovském Týně o rozloze 30,10 m2. Jedná se o bezplatné užívání, hrazené služby ve formě záloh za teplo, el. energii, pitnou vodu a odvoz odpadu.
 3. Přípravou výroční členské schůze, která se koná dne 20. 3. 2016 od 9,00 hod. v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna v Horšovském Týně. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou). Delegátem za ZÚS Plzeň na VČS bude p. Alexandr Horák.
 4. Úkol z VČS 29. 3. 2015 – úpravou podmínek rybolovu na RMV Zeťák.
 5. Plánem jarních výlovů 2016 na chovných rybnících:
  12. 3. – Borovice od 11.00 hod.
  19. 3. – Obalovna a Vidice od 6.30 hod.
  25. 3. – Nafťák a Lštění od 6.30 hod.
 6. Nákupem K2 od MO Poběžovice, které budou vysazeny dle zarybňovacího plánu – termín 12. 3. 2016 před výlovem Borovice.
 7. Nákupem Ab1, termín konec března, začátek dubna.
 8. Nákupem velkého čeřenu 2,5 x 2,5 m včetně čeřenové sítě pro potřeby organizace při výlovech.
 9. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského sdružení – jednohlasně schválena.
 10. Informací místopředsedy p. Waltra ze Semináře vedoucích kroužků rybářské mládeže, který se konal dne 27. února 2016 v Plzni.
 11. Životními jubilei v měsíci březen 2016.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 5. 4. 2016 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 2. 2. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze – termín neděle 20. března 2016 od 9,00 hod. v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna v Horšovském Týně.
 2. Vyhodnocením setkání rybářů, které proběhlo 16. ledna 2016 v restauraci Kobra v Horšovském Týně. Pozváni byli rybáři, kteří se v roce 2015 aktivně podíleli na činnosti naší MO.
 3. Přípravou rybářského plesu, který se koná v sobotu 13. února 2016 od 20.00 hod. v sále Kulturního domu Šumava v Horšovském Týně.
 4. Výbor MO vzal na vědomí informaci od majitelů budovy bývalé Osevy o ukončení pronájmu kanceláře pro potřeby MO k 29. 2. 2016 z důvodu prodeje budovy. Od Města H. Týn (BYTES s.r.o.) nám byly nabídnuty k pronájmu dvě kanceláře.
 5. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2015 – celkem nebyly v termínu odevzdány 4 povolenky, z toho 2 povolenky nebyly vráceny vůbec. Jejich držitelé budou upozorněni na porušení pravidel.
 6. Úkol z VČS 29. 3. 2015 – úpravou podmínek rybolovu na RMV Zeťák.
  Do dnešního dne bylo podáno deset různých návrhů, výbor připraví do výroční členské schůze podklady k případné úpravě rybolovu na RMV.
 7. Výbor se zabýval pravidly pro přijímání nových členů do naší MO. Kromě jiných formalit rozhodl, že přihláška za člena ČRS bude projednávána pouze za účasti žadatele na nejbližší výborové schůzi (žadatel bude pozván, aby se osobně dostavil na výbor. schůzi).
 8. Informací paní Svojanovské o probíhající inventarizaci majetku a kontrole účetnictví revizní komisí.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 1. 3. 2016 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 1. 2016

Výbor se zabýval:

 1. Stanovením termínu Výroční členské schůze – 20. 3. 2016 v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna v Horšovském Týně.
 2. Přípravou setkání s členy MO, kteří se v roce 2015 aktivně podíleli na činnosti naší MO, termín 16. 1. 2016.
 3. Návrhy na ocenění členů za aktivní a obětavou činnost v MO.
 4. Výdejem povolenek dne 28. 12. 2015 – bylo zaplaceno 52 členských známek a vydáno 47 povolenek. Povinnost členů MO vrátit povolenky do 15. ledna 2016 na adresu ČRS, z. s., místní organizace Horšovský Týn, Domažlická 55, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky na budově FADISU.
 5. Úkol z VČS 29. 3. 2015 – úpravou podmínek rybolovu na RMV Zeťák.
  Do dnešního dne bylo podáno pět návrhů, termín k podání je do 31. 1. 2016.
 6. Podanými přihláškami (5x) o přijetí nových členů do našeho rybářského sdružení – vše byly výborem schváleny. Noví zájemci mohou přihlášky podávat do 31. 1. 2016 na výše uvedené místo MO. V měsíci únoru 2016 proběhne vstupní školení.
 7. O stavu zvýšené vody na rybníku RMV Zeťák – nános klacků a ucpaný čap od bobra a tím případné přetékání vody přes hráz, popř. prolomení hráze. Výbor rozhodl o podání podnětu KÚ ŽP k vyřešení nevyhovujícího stavu rybníka.
 8. Přípravou rybářského plesu, který se koná v sobotu 13. února 2016 od 20.00 hod. v sále Kulturního domu Šumava v Horšovském Týně. Předprodej vstupenek bude v IC Horšovský Týn od 18. ledna 2016.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 2. 2016 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 10. 2015

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – termín 10. října 2015. Pro loviče je sraz v 6,30 hod. na hrázi rybníka.
 2. Přípravou rybářských závodů na Podhájí – termín 11. října 2015. Pozvánka a propozice jsou umístěny na webu MO a ve vývěsné skříňce.
 3. Vyhodnocením brigády z 3. října 2015 na koupališti Podhájí. Výbor MO tímto děkuje všem členům, kteří se brigády zúčastnili.
 4. Předseda MO podal rezignaci na člena ekonomické komise ČRS, ZÚS Plzeň.
 5. Změna kultury na Obalovně – trvalý travní porost změnit na vodní plochu – byla podána změna na katastrálním úřadě.
 6. Návrhy na svazové vyznamenání členů MO – podáno ke schválení Územnímu svazu ČRS Plzeň.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 11. 2015 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 1. 9. 2015

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením dětského táboru mladých rybářů, který proběhl v době od 31. 7. do 8. 8. 2015 ve Viechtachu v SRN. Celkem se zúčastnilo 7 mladých rybářů se dvěma vedoucími – hodnocení ze strany rybářů ze SRN je velmi kladné.
 2. Informací z ČRS, z.s., ZÚS Plzeň o upozornění vypršení termínu k podání hlášení o termínech podzimních výlovů.
 3. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – stanoven termín – 10. října 2015. Pro loviče je sraz v 6,30 hod. na hrázi rybníka.
 4. Přípravou rybářských závodů na Podhájí – stanoven termín – 11. října 2015. Pozvánka a propozice jsou umístěny na webu MO a ve vývěsné skříňce.
 5. Brigádou na koupališti Podhájí – termín 3. října 2015 – pro všechny členy naší MO, kteří mají zájem o splnění členských povinností, sraz v 7.45 hod. u hlavního vstupu koupaliště, informace na tel. 723 435 779. Pozvánka s podrobnými informacemi je vyvěšena na webu MO a ve vývěsné skříňce.
 6. Změna kultury na Obalovně – trvalý travní porost změnit na vodní plochu – byl již předložen návrh a v současné době je v jednání s životním prostředím, katastrálním úřadem a geodetickou firmou.
 7. Životními jubilei v měsíci září 2015.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 10. 2015 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 4. 8. 2015

Výbor se zabýval:

 1. V současné době probíhá dětský tábor mladých rybářů ve Viechtachu v SRN.
 2. Informací hospodáře MO pana Hracha V. st. o stavu vody na chovných rybnících Borovice, Němčice, Vidice, Lštění a na Valdorfech. Na Obalovně bylo málo vody z důvodu odběru vody hasiči na hašení požáru.
 3. Informací o vedení účtu u KB – zadání příkazů k úhradě na pokladně v hotovosti je zpoplatněno, jednatel MO domluví a upřesní podmínky s vedoucí KB na elektronickém zadání příkazů, které není zpoplatněno.
 4. Informací o potvrzení souhlasu zapisované osoby do spolkového rejstříku a čestným prohlášením o způsobilosti být členem orgánu práv. osoby u statutárního orgánu MO H. Týn (předseda a jednatel).
 5. Návrhem předsedou dozorčí komise o vypuštění výborové schůze v měsíci srpen z důvodu malé účasti na srpnových schůzích – dovolené. Výbor projednal návrh a shodl se na vypuštění výborových schůzí v měsících srpen v následujících letech. V případě nutnosti bude mimořádně svolána výb. schůze.
 6. Životními jubilei v měsíci srpen 2015.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 1. 9. 2015 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 7. 2015

Výbor se zabýval:

 1. Informací hospodáře MO pana Hracha V. st.:
  o stavu vody na chovných rybnících Borovice, Němčice, Vidice a na Valdorfech,
  přípravou krmení na příští rok, letos je zatím dostatek,
  změnou kultury na Obalovně – trvalý travní porost změnit na vodní plochu – zatím beze změn,
  brigády – od členů není zájem o splnění brigádních povinností, akutní práce provádíme sami.
 2. Informací o poskytnutí finanční dotace od Města Horšovský Týn ve výši 8.000,- Kč na činnost kroužku mladých rybářů a finanční dotace z grantu na rybářský tábor ve výši 6.000,- Kč.
 3. Informací o novém pověření pobočných spolků na školení nových členů ČRS.
 4. Dětským táborem mladých rybářů, který proběhne v termínu od 31. 7. do 8. 8. 2015 ve Viechtachu v SRN.
 5. Životními jubilei v měsíci červenec 2015.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 4. 8. 2015 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 2. 6. 2015

Výbor se zabýval:

 1. Místopředseda MO pan Walter podal informaci o průběhu okresního kola Zlaté udice 2015, které proběhlo 16. května 2015 ve Kdyni. V družstvech se naši umístili na druhém místě a v 6jednotlivcích se nejlépe umístil na čtvrtém místě Emanuel Svoboda.
  13. – 14. 6. 2015 se uskuteční územní kolo ZU v Kynšperku bez naší účasti.
 2. Informací hospodáře MO pana Hracha V. st.:
  - vysazením štiček Šr do řeky, které byly ve strouhách a u dvou našich členů,
  - nákupem 200 tis. ks embryonů kapra z Vodňan, které byly vysazeny v Němčicích,
  - provést kroky ke změně kultury na Obalovně – trvalý travní porost změnit na vodní plochu.
 3. Informací o posečení hráze na Obalovně a Nafťáku. Nutno ještě posekat břehy kolem rybníka Zeťák.
 4. Náměty z diskusních příspěvků z VČS 29. 3. 2015:
  - změnou hudby a termínu rybářského plesu – byla vybrána nová kapela – Taneční orchestr Ozvěny s termínem konání rybářského plesu 13. února 2016,
  - přístupem k vodě na soukromých pozemcích – dle názoru z ÚS Plzeň máme právo ze zákona o rybářství vstupovat (ne vjíždět) na pobřežní pozemky za účelem rybaření bez souhlasu majitele pozemku, ale z vlastnického práva pouze se souhlasem majitele,
  - kontroly RS na revíru č. 431051 Radbuza 6 - koupaliště Podhájí – dle informace z ÚS Plzeň chodí profesionální rybářská stráž pravidelně na kontroly tohoto revíru, zatím bez zjištění přestupků.

Životními jubilei v měsíci červen 2015.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 7. 2015 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 5. 2015

Výbor se zabýval:
Vyhodnocením rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák – závody proběhly v pořádku, zúčastnilo se 40 soutěžících rybářů, z toho 13 našich členů. Předseda MO poděkoval pořadatelům za průběh ryb. závodů včetně zajištění občerstvení.

Vyhodnocením jarních výlovů na chovných rybnících:
Vidice – 9. 4. 2015 – celkem vyloveno 280 ks K2 o váze 83 kg,
Lštění – 9. 4. 2015 – celkem vyloveno 325 ks K2 o váze 110 kg.
Ryby byly vysazeny na Obalovnu.

Nákupem a vysazením násady:

z Poběžovic 21. 3. 2015 K2 1900 ks Nová Ves
28. 3. 2015 K2 1400 ks Nová Ves
z Protivína 17. 4. 2015 K1 2500 ks Nafťák
K1 1500 ks Vidice
K1 3000 ks Borovice
K1 1000 ks Lštění

Informací hospodáře MO pana Hracha V. st.:

Místopředseda pan Walter podal informaci o průběhu místního kola Zlaté udice 2015, které se uskutečnilo 2. května 2015. Celkem se zúčastnilo 13 soutěžících mladých rybářů. Okresní kolo ZU 2015 proběhne ve Kdyni 16. května 2015, kde bude soutěžit naše jedno družstvo.

Změnou místa pro konání výborových schůzí z důvodu změny provozní doby v restauraci Bowling.

Náměty z diskusních příspěvků z VČS 29. 3. 2015:
změnou hudby a termínu rybářského plesu, navrženy dvě – KT Band a Ozvěny Plzeň. Obě kapely budou osloveny. Termín, pokud bude možné, stanoven na první polovinu února,
úpravou zákazu rybolovu v prostoru kempu na koupališti Podhájí – z Města H. Týn není vůle měnit podmínky z důvodu vyhlášení tendru na pronájem koupaliště.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 2. 6. 2015 od 19 hodin v restauraci Kobra

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 4. 2015

Výbor se zabýval:

Vyhodnocením výroční členské schůze, účast členů byla 36%. Předseda MO poděkoval členům výboru za přípravu přednesených zpráv.

Vyhodnocením rybářského plesu – celkem bylo prodáno 96 vstupenek, oproti loňskému roku bylo prodáno o 61 vstupenek méně. Výbor se bude zabývat případnou obměnou hudby. Předseda MO poděkoval všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu.

Vyhodnocením jarních výlovů na chovných rybnících:

Informací hospodáře o objednávce 8 tis. K1 a 1 tis. K2.

Informací o provedené úpravě dna na rybníku Obalovna, která byla předána dne 1. dubna 2015. Další fází je jednání s případnými zájemci o odvozu vyhrnutého sedimentu z rybníku.

Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, které se budou konat dne 26. dubna 2015 (neděle) – pozvánka a propozice jsou vyvěšeny na webu a v informační skříňce MO.

Informací o místím kole Zlaté udice, termín konání 2. května 2015 – rybolov se uskuteční na rybníku v Nové Vsi, rybolovná technika a rybolovné znalosti proběhnou na hřišti za ZŠ Horšovský Týn. Okresní kolo ZU proběhne dne 15. května 2015, pořádající je MO Kdyně.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 5. 5. 2015 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.


Informace z jednání výboru dne 3. 3. 2015

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením rozpočtu roku 2014 se skutečností, dále výbor projednal rozpočet na rok 2015 a navrhl ke schválení VČS dne 29. 3. 2015.
 2. Přípravou výroční členské schůze, která se koná dne 29. 3. 2015 od 9,00 hod. v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna v Horšovském Týně. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 3. Přípravou rybářského plesu, který se koná v sobotu 14. března 2015 od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Semněvicích. Doprava bude zajištěna autobusem z Horš. Týna v 18.30 hod. a 19.30 hod. a zpět ze Semněvic v 01.30 hod. a 02.30 hod.
 4. Informací účetní MO o provedeném přecenění DHM na současné ceny – úřední cena pozemků MO je cca. 800 tis. Kč.
 5. Výbor odsouhlasil s navýšením cestovného pro členy, kteří pravidelně jezdí na Podhájí kontrolovat stav hladiny vody z důvodu čištění záchytného rybníku.
 6. Plánem jarních výlovů 2015 – termín bude upřesněn na VČS.
 7. Nákupem ryb K1 a K2, které budou vysazeny dle zarybňovacího plánu.
 8. Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, termín stanoven na 26. dubna 2015 – pozvánka a propozice budou vyvěšeny na webu a v informační skříňce MO.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 7. 4. 2015 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 3. 2. 2015

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou výroční členské schůze – termín neděle 29. 3. 2015 9,00 hod. v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna v Horšovském Týně.
 2. Vyhodnocením setkání rybářů, které proběhlo 17. ledna 2015 v restauraci Parkur – Pavel Záhoř v Horšovském Týně. Pozváni byli rybáři, kteří se v roce 2014 aktivně podíleli na činnosti naší MO.
 3. Přípravou rybářského plesu, který se koná v sobotu 14. března 2015 od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Semněvicích. Doprava bude zajištěna autobusem z Horš. Týna v 18.30 hod. a 19.30 hod. a zpět ze Semněvic v 01.30 hod. a 02.30 hod.
 4. Informací předsedy MO o provedené kontrole účetnictví a majetku revizní komisí – vše proběhlo v pořádku, pouze zbývá doplnit chybějící karty DHM. Výbor se usnesl na zřízení komise ke stanovení a ocenění DHM ve složení Ing. Walter Ladislav, Svojanovská Miroslava a Kabourek Miroslav.
 5. Informacemi místopředsedy MO p. Waltera:
  o proškolení třech nových členů s úspěšnou závěrečnou zkouškou,
  o podání ročního vyúčtování za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2014 od Města Horšovský Týn určené na činnost kroužku mladých rybářů a grant na jednorázovou akci pro mládež – letní tábor.
  MO patří za parkem necelé 3 ha pozemků, které byly nabídnuty Městu H. Týn pro případnou stavbu protipovodňového opatření – rada města vzala na vědomí tento návrh, který bude zakreslen do nového územního plánu města jako prostor pro vodní plochu.
 6. Informací o neodevzdání povolenek vydaných v roce 2014 – celkem nebylo v termínu odevzdáno 8 povolenek – jejich držitelé budou upozorněni na porušení pravidel.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 3. 3. 2015 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 6. 1. 2015

Výbor se zabýval:

 1. Stanovením termínu Výroční členské schůze – 29. 3. 2015 v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna v Horšovském Týně.
 2. Přípravou setkání s členy MO, kteří se v roce 2014 aktivně podíleli na činnosti naší MO, stanovený termín 17. 1. 2015.
 3. Návrhy na ocenění členů za aktivní a obětavou činnost v MO.
 4. Odevzdáním vrácených povolenek za rok 2014 do konce ledna 2015 na ČRS, ÚS Plzeň – povinnost členů MO vrátit do 15. ledna 2015.
 5. Podanými přihláškami (3x) o přijetí nových členů do našeho rybářského sdružení a převodem třech členů z jiných MO do naší místní organizace – vše bylo výborem schváleno.
 6. Odsouhlasením ročních paušálních náhrad jízdného pro hospodáře za rok 2014.
 7. Výbor projednal a hlasováním opět odsouhlasil, že člen, který přestoupí z jiné MO do naší MO, nemůže po dobu jednoho kalendářního roku od výdeje první povolenky naší organizací lovit na RMV Zeťák.
 8. Dopisem od Bytesu H. Týn – Sdělení k čištění záchytného rybníku – oznámení o posunu termínu k 15. 1. 2015 a požadavku o kontrolu stavu snížené hladiny rybníku cca o 1 m a čištění mříže v čapu.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 3. 2. 2015 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 2. 12. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o výše cen povolenek na rok 2015, termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Přípravou posezení s členy MO, kteří se v roce 2014 aktivně podíleli na činnosti naší MO, předběžný termín 17. 1. 2015.
 3. Projednáním a schválením slev povolenek a brigád na rok 2015.
 4. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2015:
  I. pololetí - 6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5. a 2. 6.
  II. pololetí - 7. 7., 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12.
 5. Převodem člena z ČRS, MO Plzeň 1 do naší místní organizace – převod byl výborem schválen.
 6. Přípravou předběžného termínu a místa konání Výroční členské schůze – 29. 3. 2015 v Multifunkčním zařízení Šmolovna (restaurace Bowling) v Horšovském Týně.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 6. 1. 2015 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 4. 11. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením podzimního výlovu na chovném rybníku Obalovna z 11. 10. 2014 – celkem bylo vyloveno 1590 ks kapra o váze 770 kg, 60 ks amura o váze 100 kg, 101 ks štik o váze 50 kg, lína o váze 90 kg a okouna o váze 40 kg – všechny ryby byly vysazeny dle zarybňovacího plánu.
 2. Nákupem a vysazením ryb od Rybářství a.s. Klatovy a MO Poběžovice:
  23. 10. 2014 K4 – 60 ks o váze 140 kg revír č. 431108
  25. 10. 2014 K3 – 270 ks o váze 300 kg revír č. 431050
 3. Přípravou brigády k posekání přemnoženého orobince na chovném rybníku Obalovna. Termínem jsou zimní měsíce počínaje prosincem 2014.
  Výbor přivítá všechny členy MO na brigádu, kteří mají motorovou kosu a chtějí pomoc při sekání orobince. Náklady na mot. kosu – benzín a olej budou proplaceny a zároveň za jednu odpracovanou brigádnickou hodinu se započítají dvě hodiny. Informace u hospodáře MO na tel. 723 435 779.
 4. Zřízením běžného účtu u KB k 24. 10. 2014, který je po dobu 10-let vedený zdarma – č. ú. 107-8851770237/0100.
  Zrušením současného běžného účtu u ČS, který doběhne do konce roku 2014 z důvodu ročních plateb.
 5. Vzal na vědomí vnitřní směrnici pro účtování paušálních náhrad jízdného při použití vlastního auta členem organizace, která nabyla platností dnem 7. 10. 2014.
 6. Životními jubilei v měsíci listopad 2014.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 2. 12. 2014 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 7. 10. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením plánovaného podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves z 27. 9. 2014 – celkem bylo vyloveno 4450 ks kapra o váze 3810 kg, 300 ks lína o váze 50 kg, 100 ks amura o váze 150 kg, 10 ks štik o váze 10 kg, 300 ks okouna o váze 20 kg, 30 ks tolstolobika o váze 30 kg a ostatní rybu o váze 100 kg – všechny ryby byly vysazeny dle vysazovacího plánu.
 2. Vyhodnocením rybářských závodů, které se uskutečnily dne 28. 9. 2014 na koupališti Podhájí – o proti předchozích ročníků proběhly závody s menší účastí. Vyhodnocení je vyvěšeno ve skříňce MO a na webu naší MO.
 3. Oznámením od Města Horšovský Týn o připravovaném záměru vyčištění – odbahnění záchytného rybníka Podhájí a žádostí o spolupráci ke snížení hladiny vody v rybníku k 5. 11. 2014. Kopie dopisu bude zaslána mailem na ÚS ČRS Plzeň.
 4. Návrhy na svazové vyznamenání členů MO – podáno ke schválení Územnímu svazu ČRS Plzeň.
 5. Návrhem pravidel k vyúčtování cestovních příkazů – stanovení sazby Kč/km:
  OA 6,- Kč
  OA + nákladní přívěs 6,-Kč + 3,- Kč
  Schválené sazby budou zavedeny do nové vnitřní směrnice.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 4. 11. 2014 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 2. 9. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením dětského táboru mladých rybářů ve Viechtachu v SRN – tábor proběhl bez problému.
 2. Projednáním a schválením limitu hotovosti v pokladně – stanoven a výborem jednohlasně schválen limit 50 tis. Kč.
 3. Přípravou podzimních výlovů na chovných rybnících:
  Nová Ves - termín 27. září 2014
  Obalovna - termín 11. října 2014
 4. Nákupem vzduchovacího zařízení pro šetrný převoz ryb.
 5. Hospodář MO podal informaci o předpokládaném postupu úprav a čištění rybníku Obalovna.
 6. Přípravou rybářských závodů na Podhájí – termín – 28. září 2014. Pozvánka a propozice jsou umístěny na webu MO a ve vývěsné skříňce.
 7. Nabídkou KB na zřízení běžného účtu vedený zdarma po dobu 10-ti let, v současné době máme běžný účet vedený ČS s ročním poplatkem cca 3,5 tis. Kč – výbor odsouhlasil zřízením BÚ u KB a zrušením BÚ u ČS.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 7. 10. 2014 od 19 hodin v restauraci Bowling.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 5. 8. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Předseda MO podal informaci o dokončení opravy rybníku v obci Vidice.
 2. Dětským táborem mladých rybářů, který v současné době probíhá ve Viechtachu v SRN.
 3. Informací o stavu vody na chovných rybnících Borovice a Němčice.
 4. Předseda DK podal zprávu o projednání kárného přestupku v úseku rybářství.
 5. Účetní MO podala informaci o výsledku uzávěrky pokladny – doporučeno stanovit limit hotovosti v pokladně.
 6. Informací o stavu osádky ryb v rybníku v obci Lštění.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 2. 9. 2014 od 19 hodin.

Zapsal: Praštil I.
 

Informace z jednání výboru dne 1. 7. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Informací o průběhu prací na rybníku v obci Vidice – byla provedena výměna čapu a oprava přepadu, v současné době probíhají terénní úpravy. Předpokládané náklady do 70 tis. Kč.
 2. Předseda MO p. Kabourek poděkoval členům MO pp. V. Hrachovi st., V. Šobrovi, V. Křivkovi a F. Wagnerovi za ochotu při opravách na chovném rybníku v obci Vidice.
 3. Informací o stavu chovného rybníku Obalovna – protéká hráz – opravu provést na podzim, dále byl návrh na částečné (2/3) vyčistění od bahna .
 4. Oznámení od ČRS, ZÚS Plzeň o zadržení povolenky našeho člena rybářskou stráží za porušení přestupku v úseku rybářství.
 5. Dětským táborem mladých rybářů, který proběhne v termínu od 1. do 9. srpna 2014 ve Viechtachu v SRN.
 6. Návrhem na zřízení vlastních prostorů (kanceláře) pro potřeby MO – výborové schůze, rybářský kroužek apod. Jedním návrhem je úprava naší stodoly, která je naším majetkem. Výbor přivítá i návrhy od našich členů.
 7. Životními jubilei v měsíci červenci 2014.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 5. 8. 2014 od 19 hodin.

Zapsal: Praštil I.
Informace z jednání výboru dne 6. 5. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Informací o průběhu místního kola Zlaté udice 2014, které se uskutečnilo 26. dubna 2014 – rybolov proběhl na rybníku v Nové Vsi, rybolovná technika a rybolovné znalosti na hřišti v areálu ZŠ H. Týn. Celkem se zúčastnilo 11 soutěžících mladých rybářů do 15 let.
  Okresní kolo ZU 2014 proběhne v Bělé nad Radbuzou dne 10. května 2014, kde se zúčastní 6 našich mladých rybářů.
 2. Vyhodnocením rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák – závody proběhly v pořádku, celková účast rybářů byla průměrná. Předseda MO poděkoval členům za přípravu rybníku a zabezpečení chodu ryb. závodů, včetně zajištění občerstvení.
 3. Výsledky a fotografie z místního kola Zlaté udice 2014 a z rybářských závodů na RMV Zeťák jsou umístěny na webu MO Horšovský Týn.
 4. Přípravou podkladů k 40. územní konferenci ZÚS ČRS Plzeň, která se koná v Chebu – Kulturní centrum Svoboda dne 28. května 2014. Delegátem za MO byl zvolen pan Šobr Václav, předseda DK.
 5. Informací o Dohodě o zániku podnájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Jeníkovice u Horš. Týna k 1. 1. 2013 mezi Meclovskou zemědělskou a.s. a ČRS, MO Horšovský Týn.
 6. Informací hospodáře MO pana Hracha V. st. o stavu všech našich chovných rybníků.
 7. Informací o nákupu ryb a krmení – všeho je dostatek. Do budoucnosti pořídit pro šetrnou přepravu ryb vhodné přepravní zařízení se vzduchováním (okysličením).
 8. Zhotovením dřevěné boudy na krmení na chovném rybníku Borovice.
 9. Životními jubilei v měsíci květen 2014.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz
Příští termín schůze 3. 6. 2014 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 1. 4. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením výroční členské schůze, předseda MO poděkoval členům výboru za přípravu přednesených zpráv.
 2. Vyhodnocením rybářského plesu – ples se z hlediska návštěvnosti vydařil, celkem bylo prodáno 157 vstupenek, oproti loňskému roku 2013 bylo prodáno o 86 vstupenek více. Příští rok je rybářský ples naplánován na 14. března 2015.
 3. Informací o předání účetnictví novému členu výboru.
 4. Vyhodnocením jarních výlovů na chovných rybnících:
  Obalovna – 8. 3. 2014 – celkem vyloveno 1200 ks kapra o váze 530 kg, 100 ks amura o váze 95 kg, 50 ks štik o váze 5 kg, okoun, lín a bílá ryba o váze 105 kg,
  Nafťák – 16. 3. 2014 – celkem vyloveno 420 ks kapra o váze 300 kg, 22 ks amura o váze 42 kg a bílá ryba o váze 95 kg.
  Všechny ryby byly vysazeny dle vysazovacího plánu.
 5. Uzavřením smlouvy na užívání vodní plochy (bývalé koupaliště obce Lštění) – pronájem činí 2.000,- Kč za rok.
 6. Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, které se budou konat dne 27. dubna 2014 (neděle) – pozvánka a propozice jsou vyvěšeny na webu a v informační skříňce MO.
 7. Informací o místím kole Zlaté udice, termín konání 26. dubna 2014 – rybolov se uskuteční na rybníku v Nové Vsi, rybolovná technika a rybolovné znalosti proběhnou na hřišti za ZŠ Horšovský Týn.
 8. Opravou dřevěné boudy na chovném rybníku Němčice .
 9. Životními jubilei za měsíc duben 2014.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 6. 5. 2014 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Zápis z první schůze nově zvoleného výboru ze dne 9. března 2014

Pan Kabourek přivítal novou členku výboru paní Miroslavu Svojanovskou.

Volba výboru - předsedou na nové čtyřleté období se opětovně stal jednomyslným hlasováním pan Miroslav Kabourek.

Dále byly ustanoveny tyto další funkce:
Ing. Ladislav Walter - místopředseda pro majetkové a vnější vztahy
Jiří Eger - místopředseda pro vnitřní vztahy
Bc. Ivan Praštil - jednatel
Václav Hrach st. - hlavní hospodář
Václav Hrach ml. - druhý hospodář
Vlastimil Hojda - pokladník
Miroslava Svojanovská - účetní
Martin Zedník - brigádnický referent
Pavel Pavlík - rybniční hospodář
Miroslav Toman - údržba majetku

Předání funkce účetního proběhne dne 1. 4. 2014 od 17.00 hod. v kanceláři MO.

Výborové schůze v roce 2014 proběhnou nadále dle stanovených termínů na prosincové výborové schůzi 2013 (první úterý příslušného měsíce), příští výborová schůze se koná 1. dubna 2014.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 3. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Organizační přípravou výroční členské schůze, která se koná dne 9. 3. 2014 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn a doplněním kandidátů do výboru a dozorčí komise na rok 2014 - 2018 tak, aby byl v souladu s novým obchodním zákoníkem.
  Do výboru jsou navrženi: Kabourek Miroslav, Ing. Walter Ladislav, Eger Jiří, Bc. Praštil Ivan, Hrach Václav st., Hrach Václav ml., Hojda Vlastimil, Toman Miroslav, Zedník Martin, Pavlík Pavel, Svojanovská Miroslava.
  Do dozorčí komise jsou navrženi: Šobr Václav, Ing. Pek Stanislav, Křivka Zdeněk, Prošek Jaroslav, Křivka Václav.
 2. Přípravou rybářského plesu, který se koná v sobotu 22. března 2014 v sále Hotelu Šumava.
 3. Plánem jarních výlovů 2014
  8. 3. – Obalovna (H. Valdorf) – sraz lovičů v 6.30 hod.
  15. 3. – Vidice, Němčice – sraz lovičů ve Vidicích v 6.30 hod.
  16. 3. – Nafťák (H. Valdorf) – sraz lovičů v 6.30 hod.
 4. Novým návrhem smlouvy na užívání vodní plochy (bývalé koupaliště obce Lštění) – nabídka za pronájem činí 2.000,- Kč za rok, cena je pro nás přijatelná a výbor souhlasí s uzavřením smlouvy.
 5. Nabídkou o pronájmu rybníku (koupaliště) v obci Blížejov, výbor se nebrání k pronájmu do 2.000,- Kč, ale ještě musí nabídku zvážit.
 6. Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, termín stanoven na 27. dubna 2014 – pozvánka a propozice budou vyvěšeny na webu a v informační skříňce MO.
 7. Opravou dřevěné boudy na chovném rybníku Němčice.
 8. Životními jubilei za měsíc březen 2014.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 4. 3. 2014 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 2. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Přípravou a schvalováním programu výroční členské schůze, která se koná dne 9. 3. 2014 v sále Kina Horšovský Týn. Všem členům MO bude pozvánka s programem zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou).
 2. Vyhodnocením neformálního setkání rybářů, které proběhlo 18. ledna 2014 v restauraci Parkur – Pavel Záhoř v Horšovském Týně. Pozváni byli rybáři, kteří se v roce 2013 aktivně podíleli na činnosti naší MO.
 3. Vyhodnocením návrhového rozpočtu roku 2013 se skutečností a doplněním a schválením návrhového rozpočtu na rok 2014.
 4. Odevzdáním povolenek za rok 2013 – povinnost členů MO vrátit do 15. ledna 2014 – povolenky byly vráceny v termínu, kromě čtyř povolenek.
 5. Převodem člena z ČRS, MO Plzeň 1 do naší místní organizace – převod byl výborem schválen.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 4. 3. 2014 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7. 1. 2014

Výbor se zabýval:

 1. Informací o změně majitele Hotelu Šumava, současný pronajímatel zůstává do konce března – tzn., že rybářský ples, který se koná 22. března 2014, proběhne beze změn dle plánu v Horšovském Týně.
 2. Stanovením termínu Výroční členské schůze – 9. 3. 2014 v sále Kina Horšovský Týn. Rok 2014 je volebním rokem, proto každý člen MO může navrhnout kandidáta do výboru, a to pouze s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta a na jakou funkci. Návrhy zasílat na adresu: ČRS, MO Horšovský Týn, Domažlická 55, 346 01 Horšovský Týn, nebo prostřednictvím e-mailu na crshtyn@seznam.cz . Termín předkládání návrhů je do 28. února 2014.
 3. Přípravou neformálního setkání rybářů, kteří se v roce 2013 aktivně podíleli na činnosti naší MO.
 4. Návrhy na ocenění členů za aktivní a obětavou činnost v MO.
 5. Odevzdáním vrácených povolenek za rok 2013 do konce ledna 2014 na ČRS, ÚS Plzeň – povinnost členů MO vrátit do 15. ledna 2014.
 6. Informací o změně pronajímatele chovného rybníku Němčice a novou nájemní smlouvou s platností do roku 2018 – nájem za rok činí 2.454,- Kč, to je 1/3 z předchozího nájmu.
 7. Návrhem smlouvy na užívání vodní plochy – bývalé koupaliště obce Lštění. Z důvodu vysokého nájmu (6.000,- Kč) odmítnuto.
 8. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského sdružení.
 9. Odsouhlasením ročních paušálních náhrad jízdného pro hospodáře za rok 2013.
 10. Životními jubilei v měsíci leden 2014.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 4. 2. 2014 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 3. 12. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek na rok 2014.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2014:
  I. pololetí - 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5. a 3. 6.
  II. pololetí - 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11. a 2. 12.
 4. Přípravou termínu Výroční členské schůze.
 5. Novelou občanského zákoníku a jejím vlivu na občanské sdružení (i ČRS).
 6. Životními jubilei v měsíci prosinec 2013.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 7. 1. 2014 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 5. 11. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením plánovaného podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves z 12. 10. 2013 – celkem bylo vyloveno 6227 ks kapra o váze 5020 kg, 1200 ks lína o váze 100 kg, 30 ks amura o váze 60 kg, 10 ks štik o váze 10 kg a bílou rybu o váze 140 kg – všechny ryby byly vysazeny dle vysazovacího plánu.
 2. Vyhodnocením rybářských závodů, které se uskutečnily dne 13. 10. 2013 na koupališti Podhájí – závody proběhly úspěšně a v hojném počtu závodníků. Vyhodnocení je vyvěšeno ve skříňce MO a na webu naší MO. Předseda MO poděkoval pořadatelům za přípravu a průběh závodu.
 3. Informací předsedy MO ze schůze výboru Ekonomické komise ČRS, ZÚS Plzeň z 16. 10. 2013, kde mimo jiné byla schválena nová kalkulace cen povolenek na rok 2014.
 4. Informací hospodáře MO z porady hospodářů MO v působnosti ČRS, ZÚS Plzeň, která se konala 30. října 2013.
 5. Přípravou dopisu pro všechny členy naší MO – informace o termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 6. Nákupem a vysazením candáta Ca1 – 1000 ks vysazeno do R6A a 500 ks do R6.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 3. 12. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 1. 10. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Projektem „Oprava hráze“ na rybníku Borovice – stavební práce ukončeny v celkové částce 109.432,90 Kč.
 2. Vyhodnocením brigády z 21. 9. 2013 na koupališti Podhájí, výbor MO tímto děkuje všem členům, kteří se brigády zúčastnili.
 3. Přípravou rybářských závodů na Podhájí – stanovený termín – 13. října 2013. Propozice a pozvánka jsou vyvěšeny v informační skříňce a na webu MO.
 4. Přípravou výlovu chovného rybníku v Nové Vsi – stanovený termín – 12. října 2013. Samotní loviči budou obeznámeni SMS zprávou.
 5. Informací o zaslání vyúčtování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí finančního příspěvku za rybářský tábor mladých rybářů v SRN ve výši 3.600,- Kč.
 6. Návrhy na svazové vyznamenání členů MO – podáno ke schválení Územnímu svazu ČRS Plzeň.
 7. Životními jubilei v měsíci říjen 2013.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 5. 11. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 3. 9. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Projektem „Oprava hráze“ na rybníku Borovice – stavební práce začaly v pondělí 2. 9. 2013, ukončení se předpokládá koncem týdne.
 2. Opravou přepadu na chovném rybníku Obalovna – kámen byl dovezen a těžkou technikou srovnán na místo.
 3. Vyhodnocením dětského táboru mladých rybářů ve Viechtachu v SRN – tábor proběhl bez problému.
 4. Informací z Ministerstva zemědělství – Ohlášení umístění objektu využívaného k chovu zvířat, kde se ukládá povinnost provedení zákresu nových objektů tzv. lokalizaci hospodářství.
 5. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi – předběžný termín – 12. října 2013.
 6. Přípravou rybářských závodů na Podhájí – předběžný termín – 13. října 2013.
 7. Brigádou na koupališti Podhájí – termín 21. září 2013 – pro všechny členy naší MO, kteří mají zájem o splnění členských povinností, sraz v 7.30 hod. u hlavního vstupu koupaliště, informace na tel. 723 435 779. Pozvánka s podrobnými informacemi je vyvěšena ve skříňce a na webu naší MO.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 1. 10. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 6. 8. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Projektem „Oprava hráze“ na rybníku Borovice – stavební práce ještě nezačaly.
 2. Informací z jednání se zástupcem Města Horšovský Týn týkající se protipovodňového opatření.
 3. Provedenou opravou přepadu na chovném rybníku Nafťák – velmi pěkně odvedená práce.
 4. Na chovném rybníku Obalovna je nutné provést opravu přepadu – letošní povodeň odplavila kámen ve spodní části přepadu .
 5. Brigádami na chovném rybníku Obalovna – kdo má zájem o splnění členských povinností – brigád, se může hlásit u pana Šobra na tel. 602 173 141.
 6. Oznámením o zahájení prohrábky v rámci realizace staveb MVE a Rybího přechodu v Městě Horšovský Týn části Semošice pro spol. Ekolinda s.r.o.
 7. Životními jubilei za měsíc srpen 2013.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 3. 9. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2. 7. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Projektem „Oprava hráze“ na rybníku Borovice – stavební práce ještě nezačaly.
 2. Škodami způsobenými povodněmi 2013 – MO zažádá o náhrady povodňových škod způsobených na rybochovném zařízení a sjedná jednání s Městem Horšovský Týn týkající se případných opatření k zamezení rozvodnění Křakovského potoka.
 3. Nabídkou jednoho našeho člena MO na opravu přepadu na Nafťáku.
 4. Opravou rybníku Vidice – zahnívají kořeny a protéká hráz.
 5. Doplňujícími informacemi z 39. územní konference ZÚS ČRS Plzeň.
 6. Dětským táborem mladých rybářů, který proběhne v termínu od 2. do 10. srpna 2013 ve Viechtachu v SRN.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 6. 8. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 6. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Projektem „Oprava hráze“ na rybníku Borovice – z důvodu nadměrného množství deště se nedá k rybníku zajet, čap je již připravený.
 2. Informací z 39. územní konference ZÚS ČRS Plzeň – byly přijaty dva návrhy:
  Návrh na řešení nestandardního vyřizování přestupků 
  Návrh na plošné zavedení míry kapra 40 cm v rámci celého ČRS
 3. Pan Hojda, vedoucí kroužku mladých rybářů podal informaci o průběhu okresního kola Zlaté udice, v družstvech se naši umístili na druhém místě, v jednotlivcích se nejlépe umístili v kategorii žácích na čtvrtém místě Josef Houška a na pátém místě Vladimír Zajíc a v kategorii žákyň na třetím místě Tereza Antonyová.
 4. Informací o stavu vody na našich chovných rybnících při záplavách.
 5. Informací o odchovu a vysazení Šr (štika rychlená) do revíru č. 431050 Radbuza 6 a 431051 Radbuza 6/A.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 2. 7. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7. 5. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Návrhem projektu „Oprava hráze“ – jedná se o opravu hráze a čapu na chovném rybníku Borovice v předpokládaném rozpočtu cca 90 tis. Kč – již je v realizaci.
 2. Přípravou podkladů k 39. územní konferenci ZÚS ČRS Plzeň, která se koná v Karlových Varech – Březová dne 29. května 2013. Delegátem za MO je místopředseda pan Ing. Walter Vladislav.
 3. Vyhodnocením rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák – závody proběhly v pořádku, oproti roku 2012 byla celková účast rybářů větší, jednu třetinu tvořili rybáři naší MO. Předseda MO poděkoval členům za přípravu rybníku a zabezpečení chodu ryb. závodů, včetně zajištění občerstvení.
 4. Informací o přípravách okresního kola Zlaté udice, které proběhne dne 11. 5. 2013, jehož pořadatelem je naše MO. Rybolov se uskuteční na rybníku Zeťák, rybolovná technika a rybolovné znalosti proběhnou na fotbalovém hřišti FC Horšovský Týn.
 5. Informací o poskytnutí finanční dotace od Města Horšovský Týn ve výši 5.000,- Kč na činnost kroužku mladých rybářů a finanční dotace z grantu na jednorázovou akci pro mládež ve výši 6.000,- Kč.
 6. Informací o nahlášení RS o úhynu ryb na koupališti Podhájí, tento jarní úhyn je každoroční, rybniční hospodáři provádí pravidelně úklid uhynulých ryb.
 7. Podanými přihláškami o přijetí nových členů do našeho rybářského sdružení – jedná se o tři přihlášky (jedna budoucí rybářka a dva budoucí rybáři), které byly výborem schváleny.
 8. Plánem brigád na rok 2013.
 9. Informací o rybí osádce na chovných rybnících a jejich plánovaném krmení.
 10. Informací o vysazení 1 kg úhořího monté do revíru č. 431 050 Radbuza 6.
 11. Životními jubilei za měsíc květen 2013.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz
Příští termín schůze 4. 6. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 2. 4. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením výroční členské schůze:
  předseda MO poděkoval za přípravu přednesených zpráv,
  změnou pravidel způsobu lovu na RMV Zeťák a zněnou plnění členských povinností ( brigády) – aktualizovaná pravidla budou vyvěšena na web. stránkách a ve vývěsné skřínce.
 2. Vyhodnocením plánovaného jarního výlovu na chovném rybníku Němčice – 24. 3. 2013 – vyloveno 1380 ks K-2 a 180 ks Am2.
 3. Plánem dalších jarních výlovů – rybníky Borovice a Nafťák – termín 7. 4. 2013.
 4. Přípravou rybářských závodů na rybníku RMV Zeťák, termín je neděle 28. dubna 2013 – pozvánka a propozice jsou již vyvěšeny na webu a ve skříňce.
 5. Podanou přihláškou o přijetí nového člena do našeho rybářského sdružení.
 6. 29. 5. 2013 se bude konat v Karlových Varech – Březová 39. územní konference ČRS, ZÚS Plzeň, mimo jiné se bude na konferenci projednávat „Návrh na řešení nestandardního vyřizování přestupků“.
 7. Informací o stanovených termínech Zlaté udice:
  místní kolo proběhne 27. 4. 2013 na rybníku v Nové Vsi,
  okresní kolo proběhne 11. 5. 2013 na rybníku Zeťák – pořadatelem okresního kola zlaté udice je naše MO.
 8. Životními jubilei za měsíc duben 2013.
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 7. 5. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 3. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Doplněním a schválením návrhového rozpočtu na rok 2013.
 2. Organizační přípravou Výroční členské schůze, která se bude konat 17. 3. 2013 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn.
 3. Návrhem nových zásad rybolovu na RMV Zeťák – z řad členů MO byly podány ještě dva návrhy, celkem se na přípravě nového návrhu vycházelo ze třech návrhů. Konečný návrh bude předložen členům MO na VČS dne 17. března 2013.
 4. Úpravou pravidel při plnění členských povinností – brigád, která budou předložena členům MO na VČS dne 17. března 2013.
 5. Informací Povodí Vltavy o jednání nové nájemní smlouvy na chovný rybník Němčice.
 6. Nabídkou České spořitelny na bezkontaktní platební kartu.
 7. Plánem jarních výlovů – přibližně plánovány na březen – duben, vše záleží především na počasí.
 8. Informací o konání kurzu rybářských hospodářů a jejich zástupců v termínu od 7. do 12. dubna 2013 – pořádá Střední rybářská škola Vodňany.
 9. Informací Zpč. ÚS Plzeň – Návrh na řešení nestandardního vyřizování přestupků.
 10. Vyhodnocením rybářského plesu – celkem bylo prodáno 71 vstupenek, oproti loňskému roku 2012 bylo prodáno o 35 vstupenek méně. Rybářský ples se v příštím roce opět uskuteční.
 11. Životními jubilei za měsíc březen 2013.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 2. 4. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 5. 2. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením návrhového rozpočtu roku 2012 se skutečností.
 2. Přijímáním nových členů – do 31. ledna 2013 byly podány čtyři přihlášky, které byly výborem projednány a schváleny. První školení nových rybářů proběhne 13. února 2013 od 17.00 hod. v restauraci Stará pošta.
 3. Návrhy na ocenění členů za aktivní a obětavou činnost v MO.
 4. Vrácením celoročních povolenek za rok 2012 – povinnost členů MO vrátit do 15. ledna 2013 – povolenky byly vráceny v termínu, kromě jedné povolenky.
 5. Návrhem nových zásad rybolovu na RMV Zeťák. Jelikož nikdo od minulého jednání výboru nepodal jiný návrh, výbor vycházel z návrhu, který byl podán na lednové výborové schůzi. Návrh bude předložen členům MO na VČS dne 17. března 2013.
 6. Odsouhlasením ročních paušálních náhrad jízdného pro hospodáře za rok 2012.
 7. Výroční členská schůze se bude konat dne 17. 3. 2013 v sále Kina Horšovský Týn – všem členům MO bude začátkem března zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou) pozvánka s programem VČS.
 8. Přípravou rybářského plesu, který se koná v sobotu 23. února 2013 v sále Hotelu Šumava.
 9. Informací od firmy GARANTA CZ, a.s., která nabízí služby v oblasti dotací Operačního programu Rybářství.
 10. V měsíci dubnu proběhne místní kolo Zlaté udice na rybníku v Nové Vsi, které bude současně sloužit i jako kontrolní odlov. Okresní kolo Zlaté udice proběhne v měsíci května, jehož pořadatelem bude naše MO. Zatím nejsou stanoveny přesné termíny.
 11. Životními jubilei za měsíc únor 2013.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 5. 3. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2. 1. 2013

Výbor se zabýval:

 1. Informací o podání ročního vyúčtování za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2012 od Města Horšovský ýn určené na činnost organizace a na pokrytí nákladů dětského rybářského tábora v SRN.
 2. Přijímáním nových členů – do dnešního dne byly podány tři přihlášky. Přihlášky se budou projednávat na příští únorové výborové schůzi – zájemci mohou ještě podávat přihlášky do 31. ledna 2013.
 3. Informací o zpracování hodnocení rizik ekologické újmy a podmínky finančního zajištění zvlášť pro každé místo provozní činnosti (vodní plochy).
 4. Dopisem předloženým naším členem MO – týká se návrhu změn na RMV Zeťák. Dopis bude vyvěšen na našich web. stránkách a ve vývěsné schránce. Případné změny či návrhy k dopisu může podat každý člen MO na adresu: MO ČRS, Domažlická 55, 346 01 Horšovský Týn, nebo prostřednictvím e-mailu na crshtyn@seznam.cz a nebo vhodit do označené schránky na budově OSEVY.
 5. Přípravou rybářského plesu – termín 23. 2. 2013 v sále hotelu Šumava.
 6. Stanovením termínu výroční členské schůze – 17. března 2013 v sále Kina Horšovský Týn.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 5. 2. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 4. 12. 2012

Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro členy MO – informace o termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek na rok 2013.
 3. Stanovením termínů výborových schůzí na I. a II. pololetí 2013:
  I. pololetí - 2. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5. a 4. 6.
  II. pololetí - 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 12.
 4. Ročním vyúčtováním přidělené dotace a grantu – termín do konce ledna 2013.
 5. Přijímáním nových členů – ti, kteří se chtějí stát sportovním rybářem a začlenit se do našeho rybářského sdružení, mohou podat přihlášku nejpozději do 15. ledna 2013, a to na adresu: MO ČRS, Domažlická 55, 346 01 Horšovský Týn nebo vhodit do označené schránky na budově OSEVY, popřípadě osobně předat hospodáři p. Hrachovi v I. patře OSEVY. Přihlášku je možné stáhnout z internetu na adrese: http://www.rybsvaz.cz/ v odkaze „Jak se stát členem ČRS“ nebo osobně vyzvednout u hospodáře p. Hracha.
 6. Životními jubilei v měsíci prosinec 2012.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 2. 1. 2013 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 6. 11. 2012

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením násady rybí osádky kapra K3 z MO Poběžovice do revíru R6A Podhájí v celkovém počtu 2500 ks a váze 2500 kg.
 2. Vyhodnocením rybářských závodů, které se uskutečnily dne 14. 10. 2012 na Podhájí – závody proběhly úspěšně, oproti loňskému roku byla větší účast rybářů, ale především umístění našich rybářů na předních místech. Vyhodnocení je vyvěšeno ve skříňce MO a na webu naší MO.
 3. Vyhodnocením plánovaného podzimního výlovu na chovném rybníku Nová Ves – celkem bylo vyloveno 3030 ks kapra o váze 2780 kg, 700 ks amura o váze 400 kg a okouna o váze 250 kg.
 4. Informací předsedy MO ze schůze výboru Ekonomické komise ČRS, ZÚS Plzeň, kde mimo jiné byla schválena nová kalkulace cen povolenek na rok 2013.
 5. Informací hospodáře MO z porady hospodářů MO v působnosti ČRS, ZÚS Plzeň, která se konala dne 31. října 2012.
 6. Přípravou dopisu pro všechny členy naší MO – informace o termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 4. 12. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


hr>

Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7. 8. 2012

Výbor se zabýval:

 1. Informací o pokračování brigádních pracích na Obalovně – ruční vytrhávání orobince – proběhlo již 10 brigád .
 2. Informací o provedení kontrolních odlovů ze dne 9. července 2012 na Nové Vsi a Němčice.
 3. Dětský tábor mladých rybářů ve Viechtachu v SRN v současné době probíhá.
 4. Nákupem nového křovinořezu.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.
 6. Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 4. 9. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 9. 2012

Výbor se zabýval:

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 2. 10. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 3. 7. 2012

Výbor se zabýval:

 1. Informací o poskytnutí finančních dotacích ve výši 15 tis. Kč od Města Horšovský Týn – jsou již na účtu.
 2. Likvidací orobince na chovném rybníku Obalovna – navrženo a odsouhlaseno, že se část ručně vytrhá a zbytek se ošetří chemicky.
 3. Dětským táborem mladých rybářů, který proběhne v termínu od 3. do 10. srpna 2012 ve Viechtachu v SRN.
 4. Nákupem embria kapra – 200 tis. ks – vysazeny na Nafťák.
 5. 9. 7. 2012 proběhne kontrolní odlov na chovných rybnících Nová Ves a Němčice.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 7. 8. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 5. 6. 2012

Výbor se zabýval:.

 1. Informací o poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč na činnost kroužku mladých rybářů a finanční dotace z grantu na jednorázovou akci pro mládež ve výši 10.000,- Kč na dětský tábor v SRN. Velký podíl na přiznaných dotacích má místopředseda MO Horšovský Týn Ing. Walter Ladislav, který zašle na Město Horšovský Týn děkovný dopis.
 2. Vyhodnocením místního kola Zlaté udice 2012, které se uskutečnilo dne 5. 5. 2012 na Nové Vsi (rybolov) a na hřišti v areálu ZDŠ. Zúčastnilo se poměrně hodně mladých rybářů i s rodiči. Nachytalo se velké množství ryb, které byly vráceny zpět do vody.
 3. Letošním dětským táborem mladých rybářů, který se uskuteční tradičně ve Viechtachu v SRN – pozvánky byly již rozdány.
 4. Nákupem ryb – podařilo se i přes nedostatek ryb nakoupit K0, K1 a amura:

120.000 ks                K0                          vysazeno                    100.000 ks Borovice
                                                                                              20.000 ks Vidice (horní)

6.000 ks                      K1                        vysazeno                         2.000 ks Němčice
                                                                                              2.000 ks Nová Ves
                                                                                              2.000 ks Borovice

1.500 ks                        amur bílý             vysazeno                            1.000 ks Němčice
                                   (cca 8 cm)                                                     500 ks Obalovna

Nepříznivým stavem na rybníku Obalovna – je nutno odstranit nežádoucí množství orobince.
Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.
Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz
Příští termín schůze 3. 7. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2. 5. 2012

Výbor se zabýval:.

 1. Vyhodnocením uskutečněných rybářských závodů dne 29. 4. 2012 na Zeťáku, oproti roku 2011 byla celková účast rybářů menší, ale polovinu tvořili rybáři naší MO. Předseda MO poděkoval členům za přípravu rybníku a zabezpečení chodu ryb. závodů, včetně zajištění cen. Vyhodnocení je ve skříňce a na webu MO.
 2. Vyhodnocením kontrolního odlovu ryb na Nové Vsi, který proběhl dne 28. 4. 2012 a byl proveden našimi mladými rybáři (dětský rybářský kroužek).
 3. Vyhodnocením uskutečněné brigády dne 22. dubna 2012. Pozvánka byla zaslána 40 členům a přišel pouze jeden brigádník. Z důvodu nezájmu o splnění svých povinností formou brigády již nebudou zasílány pozvánky jednotlivým členům, ale pozvánka se pouze vyvěsí do skříňky a na web MO.
 4. Nákupem ryb K1 a K2 – letos ryby nejsou a nebudou, ani z Územního svazu Plzeň. Podařilo se nám pouze nakoupit 6.000 ks K1 z Tábora a K2 nemáme a nebudeme mít.
 5. Hospodář MO podal informace z porady hospodářů MO v působnosti ČRS, Územního svazu Plzeň.
 6. 5. 5. 2012 proběhne místní kolo Zlaté udice na rybníku v Nové Vsi.
 7. Z důvodu regulace střevličky východní je na revíru č. 431108 Radbuza 6A/R – Zeťák celoročně hájen okoun říční.
 8. 27. – 29. 4. 2012 proběhla v sále hotelu Šumava v Horšovském Týně Výstava myslivost a příroda, kde se prezentovala i naše MO.
 9. Informací o poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč na činnost kroužku mladých rybářů a finanční dotace z grantu na jednorázovou akci pro mládež ve výši 10.000,- Kč.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 5. 6. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 3. 4. 2012

Výbor se zabýval:

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Nově zavedeny webové stránky MO: www.rybarihorsovskytyn.cz

Příští termín schůze 2. 5. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 6. 3. 2012

Výbor se zabýval:

 1. Organizační přípravou Výroční členské schůze, která se bude konat 25. 3. 2012 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn.
 2. Informací o uzavření smluv s Pozemkovým fondem ČR na pět pozemků, které jsou již naším majetkem – jedná se o nevelké pozemky v blízkosti chovných rybníků.
 3. Přípravou rybářského plesu, který se koná v sobotu 10. 3. 2012 v sále Hotelu Šumava.
 4. Zaplacením členského příspěvku do konce února, tj. do 29. 2. 2012 – tuto povinnost nesplnilo 29 členů, z toho do 6. 3. 2012 uhradilo čl. příspěvek ještě 7 členů. Ostatní, kteří neuhradili čl. příspěvek, byli automaticky vyřazeni ze systému Lipan, a tím i z evidence MO orš. tzýnHHHorš. Týn.
 5. Konečnými úpravami na Obalovně – vyvápnění a zpevnění hráze, než se napustí.
 6. Plánem jarních výlovů – přibližně plánovány na začátek měsíce dubna, ale to záleží především na počasí.
 7. Přípravou rybářských závodů na rybníku Zeťák, termín byl výborem odsouhlasen 29. 4. 2012 – pozvánka a propozice budou na webu MO.
 8. Zprovozněním našich webových stránek – nová webová adresa: www.rybarihorsovskytyn.cz.
 9. Žádostí o finanční příspěvek Města Horšovský Týn pro mladé rybáře. Termín do 31. 3. 2012.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 3. 4. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7. 2. 2012

Výbor se zabýval:

 1. V souvislosti se změnami v zákoně o katastru nemovitostí České republiky podáním daňového přiznání za zakoupené pozemky v roce 2011.
 2. Snížením nájmu za pronajaté pozemky z 12.051,- Kč na 1.028,- Kč – z pěti pozemků, které jsou majetkem Pozemkového fondu ČR, byly již tři zakoupeny naší MO.
 3. Sdělením Povodí Vltavy, které je pronajímatelem rybníku Němčice, o prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok za 10.001,- Kč.
 4. Doplněním a schválením návrhového rozpočtu na rok 2012.
 5. Výroční členská schůze se bude konat dne 25. 3. 2012 v sále Kina Horšovský Týn – všem platným členům MO bude zaslána poštou (členům, kteří poskytli svůj e-mail, tak elektronickou poštou) pozvánka s programem VČS.
 6. Odevzdáním povolenek za rok 2011 do 15. ledna 2012 – všechny nebyly v termínu vráceny, i když je to povinnost každého člena MO.
 7. Vyhodnocením brigády z 22. 1. 2012 – z dvaceti pozvaných členů se dostavili pouze dva.
 8. Zprovozněním našich webových stránek, které v současnosti nefungují. Město Horšovský Týn změnilo web. stránky (provozovatele), přes které nelze provozovat naše web. stránky. Výbor rozhodl o pokračování web. stránek s tím, že si sami zajistíme provozovatele.
 9. Přípravou rybářského plesu (10. 3. 2012) – změnou poplatku za tombolu – z 5.000,- Kč na 500,- Kč.
 10. Žádostí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství ČR.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Příští termín schůze 6. 3. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 3. 1. 2012

Výbor se zabýval:
Vyhodnocením návrhového rozpočtu roku 2011 se skutečností a návrhem rozpočtu na rok 2012.
Informací předsedy revizní komise o provedené inventarizace majetku.
Přípravou rybářského plesu – termín 10. 3. 2012 v sále hotelu Šumava.
Odevzdáním vrácených povolenek za rok 2011 do konce ledna 2012 na ČRS, ÚS Plzeň – povinnost členů MO vrátit do 15. ledna 2012.
Schválením návrhu na svazové vyznamenání člena naší MO.
Svoláním brigády na rybníku Obalovna, která se uskuteční v neděli 22. ledna 2012 – je nutné posekat rákosí a orobinec (bude vyvěšeno ve skříňce MO a na webu MO).
Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze 7. 2. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 6. 12. 2011

Výbor se zabýval:

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze: 3. 1. 2012 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 1. 11. 2011

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením uskutečněné brigády ve dnech 22. a 23. 10. 2011. Pozvánka byla zaslána 40 členům a opět přišlo v sobotu pouze šest brigádníků a v neděli jen tři brigádníci. Stále je ze strany členů velmi malý zájem o splnění svých povinností. Další brigáda na dokončení úprav rybníku Obalovna bude svolána na jaře 2012.
 2. Vyhodnocením plánovaného výlovu na chovném rybníku Nová Ves – bylo vyloveno 2460 ks kapra o váze 3565kg a 170 ks okouna o váze 85 kg.
 3. Vyhodnocením rybářských závodů ze dne 9. 10. 2011 na Podhájí, oproti loňskému roku byla menší účast rybářů, především našich členů MO. Předseda MO poděkoval členům za přípravu a zabezpečení chodu závodu, včetně zajištění cen. Vyhodnocení je vyvěšeno ve skříňce MO a na webu naší MO.
 4. Hospodář MO podal informace z porady hospodářů MO v působnosti ČRS, Územního svazu Plzeň.
 5. 12. 10. 2011 proběhla schůze ekonomické komise, kde mimo jiné se řešily výše cen povolenek na rok 2012.
 6. Životními jubilei v měsíci prosinec 2011.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze: 6. 12. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 10. 2011

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením kontrolních odlovů na chovných rybnících Nafťák a Němčice.
 2. Vyhodnocením uskutečněné brigády ve dnech 17. a 18. 9. 2011. Pozvánka byla zaslána 40 členům, přišlo pouze sedm. Přesto, že pozvánka byla ještě v dostatečném předstihu vyvěšena ve skříňce MO a na webu naší MO, ze strany členů je velmi malý zájem o splnění svých povinností.
 3. Svoláním nové brigády na provedení konečných úprav rybníku Obalovna, která se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2011(bude vyvěšeno ve skříňce MO a na webu MO).
 4. Přípravou výlovu rybníku v Nové Vsi, termín 8. 10. 2011.
 5. Přípravou rybářských závodů na revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí, které se uskuteční dne 9. 10. 2011. Propozice závodu jsou umístěny na webových stránkách MO.
 6. Životními jubilei v měsíci říjen 2011.
 7. Návrhy na vyznamenání členů MO, které byly výborem schváleny.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze: 1. 11. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 6. 9. 2011

Výbor se zabýval:

 1. Nabídkou ČRS, ÚS Plzeň proplacením finančních prostředků za již vynaložené náklady z činnosti kroužku mladých rybářů.
 2. Faktury za opravy rybníku Obalovna byly již vyrovnány – zaplaceny.
 3. Opravou přístupových lávek k čapu na rybnících Zeťák a Nafťák.
 4. Svoláním brigády na úpravu rybníku Obalovna, která se uskuteční ve dnech 17. a 18. září 2011(bude vyvěšeno ve skříňce MO a na webu MO).
 5. Sdělením Povodí Vltavy, které se stalo právně platným pronajímatelem rybníku Němčice s tím, že nájemné je splatné do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
 6. Výlovem chovného rybníku v Nové Vsi, předběžný termín je 8. 10. 2011.
 7. Přípravou rybářských závodů na revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí, termín je závislý na výše uvedeném výlovu, tj. druhý následující den – 9. 10. 2011 (propozice a pozvánka budou vyvěšeny ve skříňce MO a na webu MO).
 8. Opravami technických prostředků potřebné pro údržbu a výlovy rybníků.
 9. Životními jubilei v měsíci srpen a září 2011.
 10. Návrhy na svazové vyznamenání a vlastním oceněním členů MO.
 11. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze: 4. 10. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2. 8. 2011

Výbor se zabýval:

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze: 6. 9. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 7. 2011

Výbor se zabýval:

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze: 2. 8. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7. 6. 2011

Výbor se zabýval:

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termíny schůzí: pondělí 4. 7. 2011 dále pak vždy úterý 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6. 12. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 3. 5. 2011

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením uskutečněných rybářských závodů dne 1. 5. 2011 na Zeťáku, oproti loňskému roku byla větší účast rybářů. Předseda MO poděkoval členům za přípravu rybníku a zabezpečení chodu ryb. závodů, včetně zajištění cen. Vyhodnocení je na webu naší MO.
 2. Třemi nabídkami rozpočtu na výměnu požeráku a opravu přelivu na chovném rybníku Obalovna Valdorf:
  RL-Stav s.r.o. 303.107,- Kč
  Project Plus Klatovy s.r.o. 236.609,- Kč
  Běhounek 222.218,- Kč včetně panelů v lovišti
  Návrh výboru – firma Běhounek provede výměnu čapu a odbahnění loviště bez panelů a firma Project Plus Klatovy s.r.o. provede opravu přelivu s tím, že se obě firmy osloví k vypracování návrhu smlouvy. Výbor návrh jednohlasně odsouhlasil.
 3. 7. 5. 2011 proběhne místní kolo Zlaté udice na rybníku v Nové Vsi, které bude současně sloužit i jako kontrolní odlov.
 4. 4. 5. 2011 proběhne Územní konference, kde mimo jiné proběhne vyhodnocení fondu Společného hospodaření (SHR), tj. brigády.
 5. Opravou dřevěné boudy na Zeťáku.
 6. Místopředseda p. Walter seznámil výbor s přípravou odkupem pozemků (LV) v oblasti našich rybníků v Horním Valdorfě, včetně znázorněním v katastrální mapě.
 7. Hospodář MO podal informace z porady hospodářů MO v působnosti ČRS, Územního svazu Plzeň:
  hodnocení RS - 4 profesionální strážci a 600 ostatních strážců jednotlivých MO, profesionální RS hodnocena jako dříve, vyplácí se více, než RS MO.
  strážcům RS nebudou již od příštího roku vydávány povolenky zdarma od ÚS Plzeň, ale od MO a bude záležet na MO, jakým způsobem.
 8. Nákupem krmení (pšenice) z Fadisu, je ho dostatek. V případě nedostatku se dokoupí.
 9. Nákupen a vysazením ryb na chovné rybníky – 8.335 ks K1, K2 a K3 – Nová Ves, 2.240 ks K1 a K2 – Nafťák, 2460 ks K2 – Němčice a 1.400 ks K0 a K1 – Borovice.
 10. Kontrolní odlovy na rybnících Nafťák a Němčice proběhnou dne 11. 5. 2011.
 11. Životními jubilei v měsíci květen 2011.
 12. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze 7. 6. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 5. 4. 2011

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením členské schůze:
  - předseda MO poděkoval za přípravu přednesených zpráv,
  - připomínkou člena MO změnou bankovního účtu k jinému peněžnímu ústavu, který neziskovým organizacím vede účet zdarma – jedná se o Poštovní spořitelnu, zatím ponecháme do poloviny roku 2011současný účet z důvodu prováděných plateb ČRS Plzeň.
 2. Nezbytnými úpravy na rybníku Obalovna – oprava čapu a požeráku. Předložena nabídka rozpočtu od firmy RL stav s.r.o. na celkovou cenu 303 tis. Kč. K porovnání výše ceny zažádáme ještě jinou firmu o další nabídku.
 3. Vyhodnocením plánovaných jarních výlovů na chovných rybnících Vidice 1, 2, Borovice a Obalovna:
  - 26. 3. 2011 – Vidice 1 – vyloveno 410 ks K2, Vidice 2 – vyloveno 0 ks a Borovice – vyloveno 2000 ks K1 a 2085 ks K2 – všechny ryby byly vysazeny na rybník Nová Ves,
  - 27. 3. 2011 – Obalovna – vyloveno 1840 ks K2, 1020 ks K3, 115 ks K4, 22 ks štik a 65 kg bílé ryby. Vysazeno – K2 na rybník Nová Ves, K4 na rybník Zeťák a zbytek na řeku R6.
 4. Přípravou rybářských závodů na rybníku Zeťák, termín byl výborem odhlasován na 1. 5. 2011 – pozvánka a propozice budou na webu MO.
 5. Ustanovením rybářské stráže nového člena MO – výbor se usnesl o posečkání k ustanovení RS s tím, že v současné době nebude zatím nabírat nové členy RS.
 6. Životními jubilei v měsíci březen 2011.
 7. Přípravou převodů dalších pozemků (LV) na Valdorfu naší MO.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze 3. 5. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 1. 3. 2011

Výbor se zabýval:

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze 5. 4. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 1. 2. 2011

Výbor se zabýval:

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze 1. 3. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4. 1. 2011

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením splněných úkolů z minulého jednání.
 2. Vyhodnocením vyřízené dohody o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000,- Kč od Města Horšovský Týn – již na účtu MO.
 3. Vyhodnocením vyřízené žádosti o finanční příspěvek od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – dotace ve výši 5.040,- Kč na rybářský tábor mladých rybářů a dotace ve výši 5.845,- Kč na činnost kroužku – již na účtu MO.
 4. Přípravou rybářského plesu – termín 26. 2. 2011 v sále hotelu Šumava.
 5. Sdělením z ČRS, ÚS Plzeň výkonem profesionální rybářské stáže, vyplácí se více, než RS MO – výsledností a četností kontrol.
 6. Odevzdáním vrácených povolenek za rok 2010 do konce ledna 2011 na ČRS, ÚS Plzeň – povinnost členů MO vrátit do 15. ledna 2011.
 7. Změnami v územním soupisu revírů platném od 1. ledna 2011, které vznikly vlivem tiskové chyby - od 1. ledna 2011 má úhoř říční nejmenší lovnou míru 50 cm a aktualizací soupisu rybářských revírů bodu IV. Lov ryb z plavidel a bodu VIII. Uchovávání ulovených ryb – změny je možno vyzvednout u hospodáře MO v budově Osevy.
 8. Jednání se zúčastnil pan Hojda Vlastimil – vedoucí rybářského kroužku, který podal informaci o činnosti kroužku a požádal výbor o upřesnění osob potvrzující odpracované brigády – výbor jednomyslně stanovil pro rybářský kroužek p. Hojdu V. a p. Waltra L., kteří mohou potvrzovat odpracované brigády.
 9. Výroční členská schůze – předpokládaný termín 20. března 2011.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze 1. 2. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7. 12. 2010


Výbor se zabýval:

 1. Projednáním a schválením obsahu dopisu pro všechny členy MO – informace o termínech výdeje povolenek a dalších organizačních záležitostech.
 2. Projednáním a schválením slev povolenek na rok 2011.
 3. Seznámením s usnesením z XIII. Republikového sněmu Českého rybářského svazu konaného dne 20. listopadu 2010.
 4. Podáním Dohody o poskytnutí finančního příspěvku v částce 12.000,- Kč Městu Horšovský Týn – dle ústního vyjádření předběžně odsouhlaseno. Tento příspěvek je určen na činnost mladých rybářů.
 5. Stanoveny termíny výborových schůzí na I. pololetí 2011 – 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. a 7.6.
 6. Vydáváním povolenek na rok 2011 – pouze prostřednictvím IS Lipan.
 7. Informací o existující pojistné smlouvy o pojištění členů ČRS pro případ úrazu mezi ČRS Praha a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. – týká se pouze pro členy ČRS vykonávající veřejně prospěšnou a zájmovou činnost organizovanou složkami ČRS.
 8. Informací o podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o finanční příspěvek na činnost rybářských kroužků a dětských rybářských táborů (celkem požádalo pouze 6 MO).
 9. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze 4. 1. 2011 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2. 11. 2010

Výbor se zabýval:

 1. Vyhodnocením plánovaných výlovů na chovných rybnících Nafťák, Nová Ves a rybářských závodů na Podhájí:
  15. 10. 2010 – rybník Nafťák – bylo vyloveno 735 ks K3, 100 ks K2 a 400 ks plotic – plánováno 1300 ks
  16. 10 .2010 – rybník v Nové Vsi – bylo vyloveno 3270 ks K3, 2520 ks K2, 866 ks amurů, 38ks štik a 1550 ks bílé ryby
  17. 10. 2010 – rybářské závody na Podhájí – celkem 101 závodníků z toho 3 děti do 15 let,
  celkem bylo rozděleno 23 cen – celkově byly závody úspěšné
 2. Přípravou informací pro členy MO a termínem výdeje povolenek na rok 2011 – formou dopisu budou včas informováni všichni členové MO.
 3. Rybářský ples – plánovaný termín je 26. 2. 2011.
 4. Hospodář podal informaci k poskytnutým půjčkám k 30. 9. 2010 – 14x MO dluží ČRS Plzeň celkem 8 mil. Kč.
 5. Opravou čapu na chovném rybníku Borovice do výše 50.000,- Kč – jednomyslně odhlasováno výborem.
 6. Údržbou a zazimováním technických prostředků a ostatního majetku.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari
Příští termín schůze 7. 12. 2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.

Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 5. 10. 2010

Výbor se zabýval:

 1. Výbor schválil návrhy na vyznamenání členů MO.
 2. Výlovem chovných rybníků – 15. 10. 2010 Nafťák (Valdorf) a 16. 10. 2010 Nová Ves.
 3. Rybářské závody na revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí se uskuteční dne 17. 10. 2010. Propozice závodu jsou umístěny na webových stránkách MO.
 4. Podáním žádosti o finanční příspěvek od Města Horšovský Týn na činnost společenských organizací s termínem do 15. 10. 2010.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze 2. 11. 2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7. 9. 2010

Výbor se zabýval:

 1. Dětský tábor mladých rybářů ve Viechtachu byl zdárně ukončen
 2. Oznámením Města Horšovský Týn o ukončení výkonu činnosti rybářské stráže bývalého našeho člena MO.
 3. Navržením a odsouhlasením věcných odměn členům místní organizace za aktivní činnost v roce 2009.
 4. Předběžný termín výlovu chovného rybníka v Nové Vsi je 16. 10. 2010.
 5. Termín rybářských závodů na revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí je závislý na výše uvedeném výlovu, který se koná vždy v následující den.
 6. Dne 15. 9. 2010 se v budově ČRS Plzeň uskuteční školení informačního systému Lipan.
 7. Životními jubilei v měsíci září 2010.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Příští termín schůze 5. 10. 2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 3. 8. 2010

Výbor se zabýval:

 1. Rozhodnutím dozorčí komise k projednanému kárného řízení dvou členů – v obou případech byly odebrány povolenky (jedna na 2 měsíce a druhá na 1 měsíc).
 2. Informací o průběhu dětského táboru mladých rybářů ve Viechtachu.
 3. Rozkrádáním krmiva u chovného rybníka u Nové Vsi, které je uskladněno u dřevěné boudy naší MO.
 4. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze 7. 9. 2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 6.7.2010

Výbor se zabýval:

 1. Rybářská stráž zadržela povolenky k rybolovu dvou členům naší MO, které byly předány dozorčí komise k projednání v kárném řízení.
 2. Kontrolní odlovy, které proběhly dne 13.6.2010 na chovných rybnících Němčice, Obalovna a Zeťák dopadly dobře – předáno 30 ks K2 k veterinářské kontrole.
 3. Telefonickým sdělením starosty Města Horšovský Týn o uhynulých rybách na Podhájí.
 4. Rybniční hospodáři také informovali o úbytku ryb (uhynulých) na chovných rybnících Obalovna – cca. 400 ks a Nová Ves – cca. 350 ks. Úbytek je zcela normální vůči současnému počasí.
 5. 19.6.2010 proběhlo školení rybářské stráže v klubovně MO Bělá nad Radbuzou. Z naší MO se z důvodu konání školení v sobotu, kdy většina členů RS byla v práci, nezúčastnil nikdo.
 6. Písemným zamítnutím žádosti o podporu z operačního programu životního prostředí – projekt Revitalizace Valdorfské kaskády.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze 3.8.2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 1.6.2010

Výbor se zabýval:

 1. Stanoveny termíny výborových schůzí na II. pololetí 2010 – 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 7.12.
 2. Hodnocením místního kola Zlaté udice na Nové Vsi a okresního kola v Poběžovicích, družstvo z naší organizace soutěž vyhrálo a tři naši zástupci postoupili do krajského kola, které proběhlo 29. a 30.5. v Bělé nad Radbuzou. Zde zvítězilo družstvo z domažlického okresu – Adam Prchal byl druhý v dorostencích, Ondra Karban třetí v žácích a Štěpán Krejča osmý v žácích. Ondra postupuje na národní kolo.
 3. Výbor děkuje pořadatelům místního kola Zlaté udice za odvedenou práci.
 4. Návrhem z ČRS Plzeň k pořadatelství krajského kola Zlaté udice v roce 2011 naší organizací - výbor s tímto návrhem souhlasí.
 5. Vzal na vědomí zprávu p. Kabourka z 27. volební územní konference. Dne 20.11.2010 proběhne volební Republikový směn, do kterého byl mimo jiné zvolen předseda naší organizace p. Kabourek Miroslav.
 6. Na Krajském úřadě Plzeň proběhne dne 22.6.2010 jednání o možnostech odstřelu kormoránů.
 7. V červnu proběhne veterinární kontrola zaměřená na kapra K2, z tohoto důvodu proběhne dne 13.6.2010 kontrolní odlov kaprů K2 na chovných rybnících Němčice, Obalovna a Nafťák.
 8. Objednáním potištěných trik (dresů) pro mladé rybáře –  jedním z důvodů je rozpoznání našich mladých rybářů úspěšně reprezentujících naši organizaci při rybářských závodech.
 9. Zamítnutím dotace k projektu odbahnění rybníků (mimo jiné zamítnuto také dalších 400 projektů z celé ČR týkajících se rybníků). Výbor rozhodl o dalším podání našeho projektu na podzim, pokud bude uveřejněna výzva - s možností přidělení dotace, ale pravděpodobně už jen ve výši pouze 70 % projektu.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Příští termín schůze 6.7.2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4.5.2010

Výbor se zabýval:
Pořízena bankovní karta pro využití pokladníkem
Termíny schůzí na II. pololetí 2010 budou stanoveny na příští výborové schůzi (1.6.2010)
Hodnocením jarních výlovů 10.4. Vidice a Borovice, 11.4. Nafťák a Němčice
Vysazením vylovených ryb na sportovní revíry – Zeťák 440 ks K3 a Radbuza 1090 ks K3, 16 ks štik a 110 ks línů
Nákup 2500 ks K2 z MO Staňkov, 2400 ks K1 z MO Přeštice, 2000 ks amurů a 1000 ks K2 z ÚS Plzeň
Nákup 32q krmení z FADISU za 3000,- Kč, ještě je potřeba nákupu 114q krmení
Hodnoceny závody na Zeťáku, velmi malá účast rybářů, především z ostatních MO – přijmout opatření k včasnému informování veřejnosti o termínu konání závodů
Místní kolo „Zlaté udice“ proběhne na Nové Vsi, nový termín 15.5.2010
5.5.2010 proběhne územní konference, kde proběhnou volby nových členů do výboru územního svazu a územní dozorčí komise
Ing. Walter podal informaci o změně dotací na dětské ryb. tábory, dle neoficiální informace z ÚS Plzeň budou dotace poskytovány pouze pro tábory v ČR, tzn. tábor ve Viechtachu nebude pravděpodobně dotován – dále se řeší
Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termín příští schůze : 1.6.2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Zapsal: Praštil I.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 6.4.2010.

Výbor se zabýval:

 1. Hodnocením VČS, předseda poděkoval za přípravu přednesených zpráv, jinak bez připomínek.
 2. Odpovědností za úseky činnosti jednotlivých členů výboru.
 3. Termíny jarních výlovů 10.4. Vidice a Borovice, 11.4. Nafťák a Němčice.
 4. Termínem rybářských závodů: v neděli 25.4.2010 na Zeťáku.
 5. Místní kolo „Zlaté udice“ proběhne na Obalovně, pravděpodobný termín 24.4.2010.
 6. Vzal na vědomí (po doplnění) počet členů MO: 178 dospělých, 14 ve věku 16-18 let a 10 dětí.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůzí 4.5.a 1.6.2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M
Návrh programu na výroční členskou schůzi,
která se bude konat v neděli 14. března 2010 od 9 hodin v kině Horšovský Týn.

S tímto programem:

1.Zahájení
2.Volba návrhové, mandátové a volební komise.
3.Zpráva předsedy .
4.Zpráva místopředsedy.
5.Zpráva hlavního hospodáře.
6.Zpráva dozorčí komise.
7.Vyhodnocení a ocenění členů.
8.Diskuse k předneseným zprávám.
9.Seznámení s volebním postupem, volby výboru a dozorčí komise MO ČRS.
10.Návrh a schválení usnesení.
11.Závěr schůze.

Kabourek Miroslav
předseda MO ČRS H.Týn


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2.3.2010.

Výbor se zabýval:

 1. Hodnocením rybářského plesu 13.2.2010.
 2. Proběhlo školení nových členů.
 3. Výbor schválil složení komise pro přijímání návrhů na členy výboru a dozorčí komise pro volby na VČS: Klauber Antonín, Rubáš Miroslav a Eger Jiří. Komise uzavřela seznam kandidátů pro volby (počet 11 do výboru a 5 do DK).
 4. Schválil návrh programu pro VČS.
 5. Vzal na vědomí počet členů MO: 175 dospělých, 12 ve věku 16-18 let a 6 dětí.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.

Termíny schůzí 6.4., 4.5.a 1.6.2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.
Termín VČS (volební) neděle 14.3.2010 od 9 hodin v kině, návrh programu bude zveřejněn ve skřínce a na webové stránce MO.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 2.2.2010.

Výbor se zabýval:

 1. Další doplnění žádosti o dotaci na odbahnění Valdorfských rybníků informoval o jednání pověřený místopředseda Ing.Walter. Předpokládaný termín začátku realizace podzim 2010.
 2. Projednal přípravu a zajištění plesu 13.2.2010, předprodej vstupenek zahájen 3.2.2010 v IC MKZ H.Týn, ceny do tomboly mohou členové přinést v sobotu 13.2.2010 od 9,00 do 12,00 hodin přímo na Šumavu.
 3. Přihlášeni 4 zájemci o členství, školení bude zahájeno 10.2.2010.
 4. Výbor schválil složení komise pro přijímání návrhů na členy výboru a dozorčí komise pro volby na VČS: Klauber Antonín, Rubáš Miroslav a Eger Jiří. Návrhy kandidátů lze této komisi podat písemnou formou do 2.3.2010, podmínkou je souhlas navrhovaného.
 5. Vzal na vědomí návrh rozpočtu na roky 2010 a 2011.
 6. Byl seznámen se zprávou o hospodaření za rok 2009.
 7. Seznámil se s poděkováním Radě Města H.Týn za podporu rybářského kroužku v roce 2009.
 8. Vzal na vědomí informaci hlavního hospodáře Hracha st. o zpracování úlovkových listů za rok2009.

Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůzí výboru 2.3., 6.4., 4.5.a 1.6.2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta.
Termín VČS (volební) neděle 14.3.2010 od 9 hodin v kině, návrh programu bude zveřejněn ve skřínce a na webové stránce MO.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 1.12.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Řešením odbahňování rybníků, zpracování případné dokumentace. Ve spolupráci s agenturou ochrany přírody, vhodnou lokalitou se zdají Valdorfské rybníky, podání žádosti o dotaci podzim 2009. Jednáním pověřen místopředseda Ing.Walter. Výbor byl seznámen s dalším postupem.
 2. Schválil text dopisu členům včetně příloh.
 3. Příprava plesu 13.2.2010 bude jednáno na příští schůzi výboru.
 4. Schválil slevy na povolenkách pro rok 2010.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi a došlou poštou.

Přijímáním přihlášek nových členů: termín do 31.12.2009, po té se uskuteční povinné školení.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůzí výboru 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5.a 1.6.2010 od 19 hodin restaurace Stará Pošta. Předpokládaný termín VČS (volební) neděle 14.3.2010.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 3.11.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Průběhem členské schůze 25.října 2009 Způsob úhrady brigád platných od 1.1. 2010 bude přílohou dopisu členům MO.
 2. Řešením odbahňování rybníků, zpracování případné dokumentace. Ve spolupráci s agenturou ochrany přírody, vhodnou lokalitou se zdají Valdorfské rybníky, podání žádosti o dotaci podzim 2009. Jednáním pověřen místopředseda Ing.Walter. Výbor byl seznámen s dalším postupem.
 3. Výsledky výlovu rybníka Nová Ves (zveřejněno ve vývěsní skřínce).
 4. Průběhem závodů na Podhájí s účastí 78 závodníků.
 5. Na základě písemné výzvy RK MO ČRS rozhodl (uvedeno v příloze).
 6. Schválil prodej nákladního auta P V3S.
 7. Plněním brigádnických povinností členů MO.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi.

Přijímáním přihlášek nových členů: termín do 31.12.2009, po té se uskuteční povinné školení.
Na základě dopisu Povodí Vltavy: Oznámení udržovacích prací v měsících říjen – listopad 2009 provede čištění řeky Radbuzy.
Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari.
Termín schůze výboru 1.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M

Rozhodnutí výboru MO ČRS Horšovský Týn.

Na základě výzvy RK MO ČRS ze dne 2.11.2009 rozhodl Výbor MO ČRS Horšovský Týn na své schůzi 3.11.2009 zkrátit dobu rybolovu těm členům, kteří si při vycházce na RMV od VČS 22.3.2009 ponechali více než jeden kus vyjmenovaného druhu ryby za den, na dobu od zveřejnění tohoto rozhodnutí ve vývěsní skřínce, webu MO ČRS do 31.12.2009, platí pro RMV.
Ti, kteří rozhodnutí poruší, bude krácena doba rybolovu na RMV v roce 2010, podle závažnosti přestupku.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k VČS MO ČRS Horšovský Týn.

Kabourek Miroslav
předseda MO ČRS H.Týn


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 6.10.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Rozhodl svolat členskou schůzi na neděli 25.října 2009 od 9 hodin v kině, projednal návrhy témat pro jednání této schůze a text pozvánky, zajištění schůze. Projednal možná řešení úhrady brigád platných od 1.1. 2010.
 2. Řešením odbahňování rybníků, zpracování případné dokumentace. Ve spolupráci s agenturou ochrany přírody, vhodnou lokalitou se zdají Valdorfské rybníky, podání žádosti o dotaci podzim 2009. Jednáním pověřen místopředseda Ing.Walter. Výbor byl seznámen s dalším postupem.
 3. Termín výlovu rybníka Nová Ves je 17.10.2009 a rybářských závodů na Podhájí 18.10.2009.
 4. Zkoušek rybářské stráže na ČRS ÚS Plzeň se neúčastnil žádný zájemce naší MO.
 5. Schválil návrhy na ocenění členů MO.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi.

Přijímáním přihlášek nových členů: termín do 31.12.2009, po té se uskuteční povinné školení.

Na základě dopisu Povodí Vltavy: Oznámení udržovacích prací v měsících říjen – listopad 2009 provede čištění řeky Radbuzy.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari
Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2009: 3.11. a 1.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 1.9.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Rozhodl výbor svolat členskou schůzi na neděli 25.října 2009 od 9 hodin v kině, projednal návrhy témat pro jednání této schůze a text pozvánky.
 2. Řešením odbahňování rybníků, zpracování případné dokumentace. Ve spolupráci s agenturou ochrany přírody, vhodnou lokalitou se zdají Valdorfské rybníky, podání žádosti o dotaci podzim 2009. Jednáním pověřen místopředseda Ing.Walter.
 3. Schválil předběžný termín výlovu rybníka Nová Ves na 17.10.2009 a po té i rybářských závodů na Podhájí na 18.10.2009.
 4. Proběhl tábor dětí v SRN od 31.7.do 14.8.2009 8 dětí a 2 vedoucí.
 5. Přijímáním přihlášek nových členů: termín do 31.12.2009, po té se uskuteční povinné školení.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi.

Upozornění pro zájemce: dne 8.9.2009 od 14 hodin proběhnou v zasedací síni ČRS ÚS Plzeň zkoušky rybářské stráže. Pro nové zájemce informace podá Václav Hrach starší na MT:723435779.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2009: 6.10., 3.11. a 1.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 4.8.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Rozhodl výbor svolat členskou schůzi na neděli 25.října 2009 v kině, projednal návrhy témat pro jednání této schůze.
 2. Řešením odbahňování rybníků, zpracování případné dokumentace. Ve spolupráci s agenturou ochrany přírody, vhodnou lokalitou se zdají Valdorfské rybníky, podání žádosti o dotaci podzim 2009. Jednáním pověřen místopředseda Ing.Walter.
 3. Probíhá tábor dětí v SRN od 31.7.2009 8 dětí a 2 vedoucí.
 4. Přijímáním přihlášek nových členů: termín do 31.12.2009, po té se uskuteční povinné školení.
 5. Dalšími organizačními záležitostmi.

Zavedena stránka MO:  http://www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2009 :, 1.9., 6.10., 3.11. a 1.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7.7.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Výsledky dalších kontrolních odlovů, dále v nich bude pokračováno.
 2. Výsledky krajské konference ČRS, mimo jiné platbou člena za brigády.Vzhledem k tomu, že rok 2010 bude rokem voleb do výboru a RK MO i ke změnám přijatým územní konferencí, rozhodl výbor svolat členskou schůzi ve 4. čtvrtletí 2009. Pravděpodobně na říjen, den neděle (bude včas upřesněno).
 3. Řešením odbahňování rybníků, zpracování případné dokumentace. Ve spolupráci s agenturou ochrany přírody, vhodnou lokalitou se zdají Valdorfské rybníky.Jednáním pověřen místopředseda Ing.Walter.
 4. Výsledky okresního kola Zlaté udice v Bělé nad Radbuzou, krajského a národního kola v Kožlanech. Vítězkou se stala naše Edita Korečková – blahopřejeme i ostatním děkujeme za dobrou representaci.
 5. O přípravě táboru dětí v SRN odjezd 31.7.2009 8 dětí a 2 vedoucí.
 6. Přijímáním přihlášek nových členů: termín do 31.12.2009, po té se uskuteční povinné školení.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2009 :, 4.8., 1.9., 6.10., 3.11. a 1.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2.6.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Výsledky kontrolních odlovů na chovných rybnících.Další kontrolní odlovy začnou 3.7.2009 v 17,30 hod na Nové Vsi.
 2. Provedenou opravou oplocení u chovných struh.
 3. Výsledky krajské konference ČRS, mimo jiné platbou člena za brigády.Vzhledem k tomu, že rok 2010 bude rokem voleb do výboru a RK MO i ke změnám přijatým územní konferencí, rozhodl výbor svolat členskou schůzi ve 4. čtvrtletí 2009.
 4. Řešením odbahňování rybníků, zpracování případné dokumentace i posouzení letnění případně zimění chovných rybníků s prioritou řešení na Nové Vsi.
 5. Informací o nákupu násad, potřeby krmení.
 6. Uzavřenou statistikou členů MO: 183 dospělých, 12 členů dorost a 21 dětí.
 7. Zatím odpracováno 600 brigádnických hodin, požadované práce splněné.
 8. Výsledky okresního kola Zlaté udice v Bělé nad Radbuzou.
 9. O přípravě táboru dětí v SRN.
 10. Dalšími organizačními záležitostmi.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn/rybari.cz

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2009 :7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11. a 1.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 5.5.2009.

Body jednání výboru :

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Další termín schůze výboru : 2.6. 09 od 19 hodin restaurace Stará Pošta,

zapsal Walter L.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7.4.2009.

Body jednání výboru :

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Další termíny schůzí výboru na 1.pololetí 2009 : 5.5., a 2.6. od 19 hodin restaurace Stará Pošta

zapsal Walter L.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 3. 3. 2009.

Body jednání výboru :

 1. Zhodnocení plesu – prodáno 139 vstupenek, 700 lístků do tomboly,
 2. Připraven termín na ples 2010, podat návrhy na změnu hudby
 3. Žádost na OP Rybářství 2009 opětovně podána – rozšíření o výpustní zařízení 2x Vidice a oximetr
 4. Podána zpráva ze semináře vedoucích rybářských kroužků v Plzni, nutný nákup materiálu pro kroužek – biče, vezírky, pruty na Skish
 5. Návrhy na ocenění – dárkové koše pro některé členy, ocenění mládežníků, ocenění členů výboru
 6. Diskutována situace v kroužku mládeže – chybí vedoucí, který se bude kroužku věnovat pravidelně
 7. Připravit některého člena organizace na pozici vedení účetnictví (např. člen revizní komise apod.)
 8. Jednatel pan Jiří Eger oznámil záměr ukončit svou činnost ve funkci – řešení na dalším výboru po VČS
 9. Zpráva o probělém setkání zástupců organizací v Plzni za účelem řešení brigádnické činnosti a náhrad za provedené práce
 10. Projednán rozpočet MO na rok 2009 – vyrovnaný rozpočet – výdaje i příjmy 560 000,-Kč
 11. Diskuse k rybolovu na RMV, opět nebylo přijato uspokojivé řešení k projednání na VČS
 12. Projednány zprávy k přednesu na VČS – předseda, místopředseda, hospodář, RK, hosté
 13. Na VČS bude promítáno několik krátkých rybářských filmů

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Další termíny schůzí výboru na 1.pololetí 2009 : 7.4., 5.5., a 2.6. od 19 hodin restaurace Stará Pošta, termín VČS 22.3.2009 v kině.

Walter L.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 3.2.2009.

Body jednání výboru :

 1. Organizace plesu - prodej vstupenek, plakáty, příprava …
 2. Odbahnění „Vidic“ - z programu Operačního programu Životního prostředí - žádost na podzim
 3. Žádost o dotace na materiál z Operačního programu Rybářství bude podána tento měsíc
 4. Převedení pozemků z Pozemkového fondu do vlastnictví naší organizace
 5. Přehledy o úlovcích, 2 přehledy neodevzdány - komplikace v souvislosti se zpracováním lístků externí firmou
 6. Nutno zlepšit evidenci v kroužku mládeže - např. úlovkové lístky, ryb.řády …
 7. Krajská konference ÚS Plzeň - místo předsedy (zdravotní důvody) delegováni pánové V.Hrach st. a M.Rubáš - uloženo vystoupit proti návrhu na předložený způsob řešení brigádnických povinností členů
 8. Seminář vedoucích rybářských kroužků - přihlásit se
 9. Zajistit hlášení o školení a zkouškách nových členů k získání rybářského lístku - na MZe a KÚ Plzeň
 10. Chovné rybníky - led prosekáván, voda v pořádku
 11. K příštímu jednání připravit návrhy na odměny předávané na VČS - dospělí i mládež
 12. Vývěsní skříňka - oznámení o příjmu nových členů - do konce února

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Další termíny schůzí výboru na 1.pololetí 2009 : 3.3., 7.4., 5.5., a 2.6. od 19 hodin restaurace Stará Pošta,
termín VČS 22.3.2009 v kině.

Walter L.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 6.1.2009.

Výbor se zabýval:

 1. Zaplacením pojištění na P-V3S
 2. Správce vývěsní skříňky určen pan M.Zedník
 3. Variantním řešením odbahnění rybníka Vidice - přes dotace
 4. Provedením výlovu Zámeckého rybníka
 5. Organizací plesu - konání 14.února (nájem, předplatné vstupenek aj.)
 6. Smlouvou na rybník „Němčice“ se ZVHS (10 000,-Kč/ha)
 7. Vyjádřením ke stavbě chatky u rybníka „Nová Ves“
 8. Neschválením žádosti o dotace na SZIF - bude podána nová žádost
 9. Postupem odevzdávání povolenek členy
 10. Zasláním dopisu členům organizace včetně variant lovu na RMV

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Další termíny schůzí výboru na 1.pololetí 2009 : 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., a 2.6. od 19 hodin restaurace Stará Pošta,
termín VČS 22.3.2009 v kině.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2.12.2008.

Výbor se zabýval:

 1. Schválil text dopisu členům a přílohy k RMV.
 2. Nájemní smlouvou na rybník Němčice.
 3. Nabídkou na odbahnění rybníka Vidice.
 4. Podmínkami případného výlovu Zámeckého rybníka (RMV).
 5. Plněním brigádnických povinností členů.
 6. Možnostmi konání rybářského plesu 2009.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůze výboru na 1.pololetí 2009 : 6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., a 2.6. od 19 hodin restaurace Stará Pošt, termín VČS 22.3.2009 v kině.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 4.11.2008.

Výbor se zabýval:

 1. Hodnocením dolovné konané 26. října 2008 v areálu AMK Horšovský Týn, Podhájí.
 2. Hodnocením podzimního výlovu - Nová Ves 11.10.2009 (výsledky ve skřínce a na webu).
 3. Hodnocením rybářských závodů na Podhájí 12.10.2008 (výsledky zveřejněny).
 4. Vyjmutím rybníka Zámecký z rybářského revíru č. 431 108 6A/R (zrušení rybářského revíru na této nádrži k 31.12.2008, případně bude rybolov ukončen dříve po vypuštění a vylovení rybníka).
 5. Na dnešní schůzi se výbor zabýval třemi návrhy podmínek rybolovu na RMV od roku 2009, bude zasláno členům MO k vyjádření spolu s dopisem (informace pro rok 2009).
 6. Vzal na vědomí informaci z porady hospodářů ZÚS Plzeň.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2008 : 2.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta, termíny pro první pololetí 2009 budou zveřejněny po této schůzi.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 7.10.2008.

Výbor se zabýval:

 1. Byla podána žádost na čerpání dotací z operačních programů MZV, zpracovány jsou požadované doplňky.
 2. Termínem konání dolovné 28. října 2008 od 14 hodin v areálu AMK Horšovský Týn, Podhájí.
 3. Termíny podzimních výlovů – Nová Ves 11.10.2009, ostatní bude opět upřesněno.
 4. Rybářské závody na Podhájí – termín 12.10.2008 od 6,30 hod presentace.
 5. Vyjmutím rybníka Zámecký z rybářského revíru č. 431 108 6A/R (zrušení rybářského revíru na této nádrži k 31.12.2008, případně bude rybolov ukončen dříve po vypuštění a vylovení rybníka).
 6. Výsledcích jednání Sněmu ČRS 27.9.2008 v Průhonicích ( zvýšen členský příspěvek od roku 2009 na 400,-Kč dospělí).
 7. Na příští schůzi se bude zabývat podmínkami rybolovu na RMV od roku 2009.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi.

Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn.cz/rybari

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2008 : 4.11., 2.12. nebo 9.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn

Informace z jednání výboru dne 2.9.2008.

Výbor se zabýval:

 1. Byla podána žádost na čerpání dotací z operačních programů MZV, zpracovány jsou požadované doplňky.
 2. Hodnocením tábora dětí v SRN - bez závad.
 3. Projednány návrhy na ocenění členů za práci pro MO, další bude doplněno na příští schůzi výboru.
 4. Zavedena stránka MO: www.horsovskytyn/rybari.cz
 5. Termínem konání dolovné , předběžně v 2/2 října 2008 (bude upřesněno).
 6. Termíny podzimních výlovů – Nová Ves 11.10.2009, ostatní bude opět upřesněno.
 7. Rybářské závody na Podhájí – termín 12.10.2008.
 8. Dalšími organizačními záležitostmi.

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2008 : 7.10., 4.11., 2.12. nebo 9.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M.


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 5.8.2008.

Výbor se zabýval:

 1. Byl informován o úhynu ryb na rybníku v parku.
 2. Byla podána žádost na čerpání dotací z operačních programů MZV.
 3. Tábor dětí v SRN běží od 1.8. do 8.8.2008.
 4. Se souhlasy k dočasnému vypouštění odpadních vod ve Vidicích, Srbech, Křenovech a Libosvárech.
 5. Informace Povodí Vltava o opravě jezu v Srbech.
 6. Dalšími organizačními záležitostmi.

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2008 : 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. nebo 9.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M


Český rybářský svaz místní organizace Horšovský Týn
Informace z jednání výboru dne 1.7.2008.

Výbor se zabýval:

 1. Byl informován o postupu řešení problematiky rybníka v parku ze schůzky dotčených dne 24.6.2008, za MO účast Rubáš a Hrach st.
 2. Byla podána žádost na čerpání dotací z operačních programů MZV.
 3. O termínu rybářského sněmu 27.9.2008 – účast Kabourek.
 4. Tábor dětí v SRN od 1.8. do 8.8.2008 zajištěn.
 5. Na chovné rybníky zavezeno krmení.
 6. Vzal na vědomí výsledky odlovu na Obalovně.
 7. Dalšími organizačními záležitostmi.

Termíny schůze výboru na 2.pololetí 2008 : 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. nebo 9.12. od 19 hodin restaurace Stará Pošta.

Kabourek M